Zrozumieć siebie

seminarium psychologiczno-duchowe

Jak osiągnąć siłę z poznania siebie?

Blok I. Kim jestem, kim mogę być? (4 ses­je)
Blok II. Aser­ty­wność w prak­tyce (4 sesje)

Słowo kapłana: “Ucz się wysiłku. Wychodź z depresji i wchodź na góry” — Mieczysław Łusi­ak SJ

Zapraszam na ses­je warsz­ta­towe, w małych gru­pach — online. Poz­nasz narzędzia w kierowa­niu oso­bistym roz­wo­jem w taki sposób, aby relac­ja do samego siebie, do Boga i sto­sun­ki z inny­mi nace­chowane były radoś­cią i pokojem.

Ter­min rozpoczęcia:

13 luty 2021

(sobota), godz. 10:00 — 15:00

Koszt: 150 zł (za 1 sesję)

Tematy i terminy

Blok I. Kim jestem, kim mogę być?

Ses­ja 1. Akcep­tac­ja siebie. O zdrowej miłoś­ci siebie. (13.02.2021)
Ses­ja 2. Chrześ­ci­jańs­ka kon­cepc­ja człowieka. (27.02.2021)
Ses­ja 3. Poz­naj swój tem­pera­ment. (13.03.2021)
Ses­ja 4. Pro­ces rozu­mienia siebie — mas­ki. Wzmac­ni­aj moc­ne strony, pokonuj słaboś­ci. (27.03.2021)

Blok II. Asertywność z ludzką twarzą

Ses­ja 1. Aser­ty­wność w prak­tyce. (8.05.2021)
Ses­ja 2. Jak uniknąć zwraca­nia ludziom uwa­gi i być sobą? (22.05.2021)
Ses­ja 3. Zasady i blokady dobrej komu­nikacji. (5.06.2021)
Ses­ja 4. Rozwiązuj kon­flik­ty w miłu­jącej walce! (19.06.2021)

Pyta­nia i zapisy: 
tele­fon: 508 560 350
e‑mail: sekretariat@drogakupelnizycia.pl
Lub kliknij przy­cisk poniżej!

Zajęcia prowadzi

fotomirus-pl-11

Halina Orłowska-Szpitalny

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, wykład­ow­ca, założy­ciel­ka Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Prowadzi pry­wat­ną porad­nię psy­cho­log­iczno-duchową w Gdyni. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa. Pon­ad­to kurs komu­nikacji I i II stop­nia. Autor­ka pub­likacji o roz­wo­ju oso­bistym człowieka.

Opinie o Akademii

Bard­zo serdecznie pole­cam Akademię Roz­wo­ju Człowieka i ofer­tę Domu Kul­tu­ry Chrześ­ci­jańskiej prowad­zoną przez Panią Hali­na Orłowską-Szpi­tal­ny. Moż­na tu uzyskać bard­zo pro­fesjon­alne wspar­cie psy­cho­log­iczno-duchowe. Z włas­nego doświad­czenia wiem że zde­cy­dowanie jest to Akademia inna niż wszystkie!
Bea­ta
W Akademii otrzy­małam wiedzę, a przede wszys­tkim konkretne sposo­by jej wyko­rzys­ta­nia, przemieniłam siebie, swo­je patrze­nie na wiele rzeczy, swo­je relac­je – całe swo­je życie. Uwol­niłam swo­je uczu­cia i nauczyłam się radz­ić sobie z negatywnymi.
Ewa
Super pro­fesjon­al­na pomoc z uwzględ­nie­niem potrzeb danego człowieka. Pole­cam wszys­tkim zain­tere­sowanym oraz tym, którzy są jeszcze nie zde­cy­dowani na sko­rzys­tanie z bogatej w treś­ci i doświad­cze­nie ofer­ty Akademii Roz­wo­ju Człowieka, która może odpowiedzieć Wam na wiele nur­tu­ją­cych pytań. Sam korzys­tałem z pomo­cy i wspar­cia Pani Haliny Orłowskiej, więc wiem, co piszę i mówię.
Woj­ciech
Serdecznie pole­cam! Dzię­ki sesjom w Akademii Roz­wo­ju Człowieka zarówno ja, jak i moi blis­cy, zauważyli w tym cza­sie u mnie dużo pozy­ty­wnych zmi­an. Udało mi się zaak­cep­tować siebie i dzię­ki temu otworzyć się na innych, a, co za tym idzie, budować zdrowe relac­je. Otrzymy­wana tu wiedza psy­cho­log­iczno-duchowa oraz wspar­cie niesamow­itą wewnętrz­na siłę. To doświad­cze­nie sesji jest dla mnie „nowy­mi nar­o­dz­i­na­mi”. Jestem przeko­nana, że obec­ność w Akademii nie była przy­pad­kowa .Cieszę się, że to właśnie P. Hali­na towarzyszyła mi w mojej wędrów­ce w głąb siebie. Gorą­co pole­cam spotka­nia z nią osobom otwartym na rozwój osobisty.
Alic­ja

Zapisz się do newslettera
i pobierz darmowy e‑book “Wierz i żyj”. 

Zapisz się do naszego newslet­ter, abyś­cie mogli reg­u­larnie otrzymy­wać wartoś­ciowe treś­ci na tem­at roz­wo­ju oso­bis­tego w duchu chrześ­ci­jańskim oraz infor­ma­c­je o naszych nowych inicjatywach. 

Scroll to Top