Nie możesz wyjść z kryzysu w swoim życiu, mimo wielu wysiłków oraz pomocy innych ludzi? 

Gdybym Ci pokazała, jak odkryć prawdziwą przyczynę Twojego kryzysu, to zainteresuje Cię na tyle, by coś z tym natychmiast zrobić?

Nasz nowy kurs (książka + kurs audio) przynosi kilka przełomowych nowości.

Wszystko sprowadza się
do przeczytania jednego rozdziału dziennie

Za każdym razem, gdy chcesz wyko­rzenić wady i słaboś­ci ze swo­jego życia, wykonu­jesz proste ćwiczenia. To najwygod­niejszy sposób na przek­sz­tałce­nie teorii w prak­tykę. Już nigdy więcej powierz­chownych rozwiązań!

Mar­nu­jesz swój unika­towy potenc­jał, mar­nu­jesz swój bez­cen­ny czas za każdym razem, gdy starasz się upodob­nić do innych. Ofer­u­ję Ci pros­tą inwest­y­c­ję, dzięki której odkry­jesz swo­je moc­ne i słabe strony oraz narzędzia do pielęg­nowa­nia jed­nych i usuwa­nia drugich. Po pros­tu idziesz za moi­mi wskazówka­mi, a one krok po kroku prowadzą Cię na głęb­sze obszary i zaczy­nasz zmieni­ać się od wewnątrz.

Co zawiera kurs?

0
E‑BOOK
0
MODUŁÓW
0
LEKCJI
0
MINUT NAGRAŃ

Moduł I

Jak osiągnąć siłę z poznania siebie?

Lekc­ja 1. Jak dzię­ki duchowe­mu SPA osiągnąć siłę z poz­na­nia siebie?
Lekc­ja 2. Czego dowiesz się z kur­su?
Lekc­ja 3. W jaki prak­ty­czny sposób z niego sko­rzys­tać?
Lekc­ja 4. Czym jest mod­l­it­wa? Po co jest Ci ona potrzeb­na? Do czego jest Ci potrzeb­na modlitwa?

Moduł II

Sprawdź kim jesteś?

Lekc­ja 1. Dlaczego człowiek bez roz­wo­ju oso­bis­tego traci siły na wszys­tko? Dlaczego rozwój oso­bisty jest Ci niezbęd­ny do życia?
Lekc­ja 2. Jakim człowiekiem jesteś? Sprawdź kim jesteś, jako człowiek? Jakim typem człowieka jesteś?
Lekc­ja 3. Dlaczego musisz sys­tem­aty­cznie pra­cow­ać nad sobą?
Lekc­ja 4. Poz­naj jak wyglą­da pro­ces rozu­mienia siebie!
Lekc­ja 5. Poz­naj obraz siebie, jaki nosisz w sobie?
Lekc­ja 6. Jak nauczyć się akcep­tować siebie?
Lekc­ja 7. Kufer­ek wartoś­ci. Na czym ono pole­ga? Ćwicze­nie.
Lekc­ja 8. Dlaczego Kufer­ek wartoś­ci jest narzędziem wzros­tu naszej wartości?

Moduł III

Sprawdź, jaki jest Twój temperament?

Lekc­ja 1. Poz­naj 4 tem­pera­men­ty osobowoś­ci człowieka.

Moduł IV

W jaki sposób pozbyć się swoich masek, mechanizmów obronnych przed innymi ludźmi? 

Lekc­ja 1. Czym są mech­a­nizmy obronne
Lekc­ja 2. Jakie wyróż­ni­amy mas­ki?
Lekc­ja 3. W jaki sposób pozbyć się swoich masek?
Lekc­ja 4. Dlaczego ważne jest zas­paka­janie potrzeb człowieka?
Lekc­ja 5. Jaka jest praw­idłowo osią­gana pirami­da potrzeb człowieka?
Lekc­ja 6. Poz­naj chrześ­ci­jańską kon­cepcję roz­wo­ju człowieka?

Moduł V

Sprawdź, jakie talenty otrzymałeś? 

Lekc­ja 1. Na czym pole­ga życie wewnętrzne, a życie duchowe? Jaka jest różni­ca pomiędzy życiem wewnętrznym, a życiem duchowym?
Lekc­ja 2. Poz­naj prawdzi­we prag­nienia, jakie nosisz w sobie?
Lekc­ja 3. Sprawdź, jakie tal­en­ty otrzy­małeś ( ałaś) od Boga?
Lekc­ja 4. Co to jest Drzewko zasobów?
Lekc­ja 5. Jak pozy­ty­wnie nastaw­iać się do swo­jego życia? Czym jest pozy­ty­wne nastaw­ie­nie?
Lekc­ja 6. Czym jest dojrza­łość człowieka?

Moduł VI

Zrozumienie siebie kluczem do siebie 

Lekc­ja 1. W jaki sposób możesz zrozu­mieć siebie?
Lekc­ja 2. Dlaczego wchodze­nie na góry, jest wychodze­niem z depresji?
Lekc­ja 3. W jaki sposób nauczyć się wysiłku?
Lekc­ja 4. Jak osią­gać siłę dzię­ki samopoz­na­niu?
Lekc­ja 5. Pod­sumowanie kursu.

Przykładowe lekcje

Jak zdejmować swoje maski

Moje pozytywne nastawienie

Nie musisz już więcej martwić się, że nie starczy Ci motywacji, by poradzić sobie
z problemami

Nie ma dłużej potrze­by zmuszać się, by doświad­czyć zmi­any. Bo gdy odkry­jesz, kim naprawdę jesteś i kim jest Bóg, zmi­ana sama się wydarzy. Tak, gdy raz zaczniesz odkry­wać siebie i Boga, nic nie będzie w stanie Ci przeszkodz­ić w odzyska­niu kon­troli nad swoim życiem.

Kurs prowadzi

zdjęcie nowe biznesowe Halina kwadrat 300x300

Halina Orłowska-Szpitalny

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, wykład­ow­ca, założy­ciel­ka Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Prowadzi pry­wat­ną porad­nię psy­cho­log­iczno-duchową w Gdyni. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa. Pon­ad­to kurs komu­nikacji I i II stop­nia. Autor­ka pub­likacji o roz­wo­ju oso­bistym człowieka.

Kurs ma także wer­sję audio, więc jeśli nie masz cza­su na czy­tanie, całość przesłuchasz w trak­cie wykony­wa­nia innych zadań. Ma także narzędzia do zarządza­nia emoc­ja­mi, więc jeśli do tej pory nie potrafiłeś opanować swoich impul­sów, ter­az za każdym razem szy­bko poradzisz sobie z nimi w kryzysowej sytuacji.

Dołącz do grona zadowolonych klientów!

“Zaczęłam dostrze­gać w sobie wiele pozy­ty­wnych cech, nauczyłam się kochać siebie z moi­mi wada­mi i zaletami.”
Alek­san­dra
“Jestem alko­ho­likiem i wiele spraw w moim życiu potoczyło­by się inaczej, gdy­by wcześniej ktoś wyposażył mnie w wiedzę, którą zdobyłem pod­czas kur­su “Zrozu­mieć siebie”. Nie tylko nie wiedzi­ałem, ale i mało rozu­mi­ałem. Tak odgrod­zony od świa­ta żyłem przez 25 lat. Zmarnowałem szmat cza­su. Po kur­sie stałem się bogat­szy i umoc­niony. Dowiedzi­ałem się, że wszelką naprawę swo­jego życia, należy zacząć od siebie.”
Zbyszek
“Przed kursem bard­zo małą wiedzę miałam o sobie samej. Byłam wyco­fana, miałam zaniżone poczu­cie wartoś­ci, lęk przed kry­tyką. Nie potrafiłam staw­iać granic, pozwalałam się wyko­rzysty­wać przez innych. W cza­sie kur­su uświadomiłam sobie, jak bard­zo moje zachowanie podob­ne jest do moich rodz­iców, których zachowanie nie zawsze mi się podobało i raniło mnie w dzieciństwie.”
Jolan­ta
“Wzięłam udzi­ał w kur­sie z tros­ki o siebie — prag­nienia zrozu­mienia siebie i uporząd­kowa­nia swo­jego życia po tym, jak moje życie małżeńskie, rodzinne, oso­biste legło w gruzach. To był bło­gosław­iony czas w moim życiu.”
Bar­bara

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy otrzymam dostęp do kursu?

Dostęp otrzy­mu­jesz od razu po zakupie — na Two­ją skrzynkę otrzy­masz mail z linkiem i hasłem do strony z kursem.

Czy od razu dostaję dostęp do całej zawartości kursu?

Tak! Od razu po zakupie i zal­o­gowa­niu masz dostęp do e‑booka oraz wszys­t­kich kilkudziesię­ciu lekcji w kur­sie w formie video i audio.

Jak długo będę miał dostęp do kursu?

Otrzy­masz doży­wot­ni dostęp do wszys­tkim mate­ri­ałów z kursu. 

Jak mogę zapłacić za kurs?

Płat­ność odby­wa się przez bramkę płat­noś­ci Tpay, która ofer­u­je możli­wość doko­na­nia płat­noś­ci szy­bkim przelewem lub BLIKiem. Możesz też zapłacić zwykłym przelewem bankowym na numer kon­ta podany w pod­sumowa­niu zamówienia.

Zamów kurs

PAKIET

KURS ONLINE 

197 zł
  • e‑book “Zrozu­mieć siebie”
  • 88 min­ut nagrań i 6 modułów
  • lekc­je w formie video i audio
  • 50% zniż­ki na jed­ną konsultację
  • wspar­cie mailowe w trak­cie kursu

Cena jest kwotą brut­to. Wys­taw­iam faktury.

Copy­right © D.O.M. Kul­tu­ry Chrześ­ci­jańskiej. Wszys­tkie prawa zas­trzeżone.
Na stron­ie wyko­rzys­tano grafikę z Freepik.com

Scroll to Top