Dzień dobry!

Na początek moje pełne dane reje­strowe jako admin­is­tra­to­ra sklepu, sprzedaw­cy i usłu­go­daw­cy: Hali­na Orłows­ka-Szpi­tal­ny, prowadzą­ca dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą Cen­trum Psy­choe­dukacji i Kre­owa­nia Lid­erów „OLIMP”,  ul. Żaglowa 22, 81–579 Gdy­nia, NIP 5861004568.

Poniżej zna­jdziesz reg­u­lamin, w którym zawarte zostały infor­ma­c­je m.in. o sposo­bie złoże­nia zamówienia prowadzącego do zawar­cia umowy, szczegółach doty­czą­cych real­iza­cji zawartej umowy, for­ma­ch dostawy i płat­noś­ci dostęp­nych w sklepie, pro­ce­durze odstąpi­enia od umowy, czy postępowa­niu reklamacyjnym.

W razie jakichkol­wiek uwag, pytań, wąt­pli­woś­ci, jestem do Two­jej dys­pozy­cji pod adresem sekretariat@drogakupelnizycia.pl

Poz­draw­iam i życzę udanych zakupów

Hali­na Orłowska-Szpitalny

1. Definic­je

Na potrze­by niniejszego reg­u­laminu, przyj­mu­je się następu­jące znacze­nie poniższych pojęć:

 • Kupu­ją­cy – oso­ba fizy­cz­na, oso­ba praw­na lub ułom­na oso­ba prawna,
 • Kon­sument – oso­ba fizy­cz­na, zaw­ier­a­ją­ca ze Sprzedaw­cą umowę niezwiązaną z bezpośred­nio z jej dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą lub zawodową,
 • Reg­u­lamin – niniejszy reg­u­lamin, dostęp­ny pod adresem https://dkch.pl/regulamin-sklepu-internetowego/,
 • Sklep – sklep inter­ne­towy dzi­ała­ją­cy pod adresem https://dkch.pl,
 • Sprzedaw­ca – Hali­na Orłows­ka-Szpi­tal­ny, prowadzą­ca dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą Cen­trum Psy­choe­dukacji i Kre­owa­nia Lid­erów „OLIMP”, Żaglowa 22, 81–579 Gdy­nia NIP 5861004568.

2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośred­nictwem Sklepu, Sprzedaw­ca zapew­nia Kupu­jące­mu możli­wość zawar­cia umowy sprzedaży pro­duk­tów fizy­cznych dostęp­nych w Sklepie, umowy o dostar­cze­nie treś­ci cyfrowych (e‑booki, kursy on-line) opisanych na stronach Sklepu oraz umowy o udzi­ał w szkole­niu stacjonarnym lub umowy o przeprowadze­nie kon­sul­tacji indy­wid­u­al­nej zgod­nie z infor­ma­c­ja­mi zawarty­mi w Sklepie.
 2. Reg­u­lamin określa zasady i warun­ki korzys­ta­nia ze Sklepu, a także prawa i obow­iąz­ki Sprzedaw­cy i Kupujących.
 3. Do korzys­ta­nia ze Sklepu oraz treś­ci cyfrowych zaku­pi­onych za pośred­nictwem Sklepu nie jest konieczne spełnie­nie szczegól­nych warunk­ów tech­nicznych przez kom­put­er lub inne urządze­nie Kupu­jącego. Wystar­cza­jące są:
  • dostęp do Internetu,
  • stan­dar­d­owy sys­tem operacyjny,
  • stan­dar­d­owa przeglą­dar­ka internetowa,
  • przeglą­dar­ka plików .pdf,
  • posi­adanie akty­wnego adresu e‑mail.
 4. W sytu­acji, w której, korzys­tanie z treś­ci cyfrowych wyma­gało­by spełnienia dodatkowych warunk­ów tech­nicznych, warun­ki te wskazane są w opisie treś­ci cyfrowej w Sklepie.
 5. Kupu­ją­cy nie może dokon­ać zakupu w Sklepie anon­i­mowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest pod­czas korzys­ta­nia ze Sklepu dostar­czanie treś­ci o charak­terze bezprawnym, w szczegól­noś­ci poprzez przesyłanie takich treś­ci za pośred­nictwem for­mu­la­rzy dostęp­nych w Sklepie.
 7. Wszys­tkie ceny pro­duk­tów podane na stronach Sklepu są cena­mi brutto.

3. Usłu­gi świad­c­zone drogą elektroniczną

 1. Za pośred­nictwem Sklepu, Sprzedaw­ca świad­czy na rzecz Kupu­jącego usłu­gi drogą elektroniczną.
 2. Pod­sta­wową usługą świad­c­zoną drogą elek­tron­iczną na rzecz Kupu­jącego przez Sprzedaw­cę jest umożli­wie­nie Kupu­jące­mu złoże­nia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawar­cia ze Sprzedaw­cą umowy. Złoże­nie zamówienia możli­we jest bez koniecznoś­ci posi­ada­nia kon­ta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupu­ją­cy zde­cy­du­je się założyć kon­to w Sklepie, Sprzedaw­ca świad­czy również na rzecz Kupu­jącego usługę drogą elek­tron­iczną pole­ga­jącą na założe­niu i utrzymy­wa­niu kon­ta w Sklepie. W kon­cie prze­chowywane są dane Kupu­jącego oraz his­to­ria złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupu­ją­cy logu­je się do Kon­ta z wyko­rzys­taniem swo­jego adresu e‑mail oraz zdefin­iowanego przez siebie hasła.
 4. Założe­nie kon­ta w Sklepie odby­wa się poprzez zaz­nacze­nie stosownego check­boxa w pro­ce­sie składa­nia zamówienia lub wypełnie­nie samodziel­nego for­mu­la­rza rejes­tracji kon­ta dostęp­nego w Sklepie. Kupu­ją­cy może w każdej chwili usunąć kon­to z poziomu pan­elu zarządza­nia kon­tem lub przesyła­jąc stosowne żądanie do Sprzedaw­cy. Usunię­cie kon­ta nie spowodu­je usunię­cia infor­ma­cji o złożonych zamówieni­ach z wyko­rzys­taniem kon­ta, które to infor­ma­c­je Sprzedaw­ca będzie prze­chowywał przez cały czas funkcjonowa­nia Sklepu, chy­ba że wcześniej Kupu­ją­cy sprze­ci­wi się prze­chowywa­niu tych infor­ma­cji, a Sprzedaw­ca nie będzie posi­adał nadrzęd­nego intere­su w ich przechowywaniu.
 5. Jeżeli Kupu­ją­cy zde­cy­du­je się zapisać do newslet­tera, Sprzedaw­ca świad­czy również na rzecz Kupu­jącego usługę drogą elek­tron­iczną pole­ga­jącą na przesyła­niu Kupu­jące­mu wiado­moś­ci e‑mail zaw­ier­a­ją­cych infor­ma­c­je o nowoś­ci­ach, pro­moc­jach, pro­duk­tach lub usłu­gach Sprzedaw­cy. Zapis do newslet­tera odby­wa się poprzez wypełnie­nie i przesłanie for­mu­la­rza zapisu do newslet­tera lub poprzez zaz­nacze­nie stosownego check­boxa w pro­ce­sie składa­nia zamówienia. Kupu­ją­cy może w każdej chwili zrezyg­nować z otrzymy­wa­nia newslet­tera, klika­jąc w przy­cisk służą­cy do rezy­gnacji widoczny w każdej wiado­moś­ci przesyłanej w ramach newslet­tera lub przesyła­jąc stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Usłu­gi świad­c­zone są drogą elek­tron­iczną na rzecz Kupu­jącego nieod­płat­nie. Odpłatne są nato­mi­ast umowy sprzedaży, umowy o dostar­cze­nie treś­ci cyfrowych oraz umowy o udzi­ał w szkole­niu stacjonarnym i umowy o przeprowadze­nie kon­sul­tacji zaw­ier­ane za pośred­nictwem Sklepu.
 7. W celu zapewnienia bez­pieczeńst­wa Kupu­jące­mu i przekazu danych w związku z korzys­taniem ze Sklepu, Sprzedaw­ca pode­j­mu­je środ­ki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne odpowied­nie do stop­nia zagroże­nia bez­pieczeńst­wa świad­c­zonych usług, w szczegól­noś­ci środ­ki służące zapo­b­ie­ga­niu pozyski­wa­nia i mody­fikacji danych osobowych przez oso­by nieuprawnione.
 8. Sprzedaw­ca pode­j­mu­je dzi­ała­nia w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowa­nia Sklepu. Kupu­ją­cy powinien poin­for­mować Sprzedaw­cę o wszel­kich niepraw­idłowoś­ci­ach lub prz­erwach w funkcjonowa­niu Sklepu.
 9. Wszelkie rekla­mac­je związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupu­ją­cy może zgłaszać za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres e‑mail sekretariat@drogakupelnizycia.pl. W rekla­macji Kupu­ją­cy powinien określić rodzaj i datę wys­tąpi­enia niepraw­idłowoś­ci związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedaw­ca będzie roz­pa­try­wać wszelkie rekla­mac­je w ter­minie do 30 dni od otrzy­ma­nia rekla­macji i poin­for­mu­je Klien­ta o jej rozstrzyg­nię­ciu na adres e‑mail składa­jącego reklamację.

4. Składanie zamówienia

 1. Kupu­ją­cy może złożyć zamówie­nie jako zare­je­strowany klient albo jako gość.
 2. Zare­je­strowanym klien­tem jest Kupu­ją­cy, który posi­a­da kon­to w Sklepie. Kupu­ją­cy może założyć kon­to poprzez zaz­nacze­nie stosownego check­boxa w pro­ce­sie składa­nia zamówienia lub wypełnie­nie samodziel­nego for­mu­la­rza rejes­tracji kon­ta dostęp­nego w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupu­ją­cy posi­a­da kon­to w Sklepie, przed złoże­niem zamówienia powinien się do niego zal­o­gować. Logowanie możli­we jest również w trak­cie składa­nia zamówienia poprzez kliknię­cie w link dostęp­ny w ramach wyświ­et­lanego komunikatu.
 4. Złoże­nie zamówienia odby­wa się poprzez wypełnie­nie for­mu­la­rza zamówienia po uprzed­nim doda­niu do koszy­ka intere­su­ją­cych Kupu­jącego pro­duk­tów, treś­ci cyfrowych lub usług. W for­mu­la­rzu konieczne jest podanie danych niezbęd­nych do real­iza­cji zamówienia. Na etapie składa­nia zamówienia następu­je również wybór sposobu dostawy zamówionych pro­duk­tów oraz wybór metody płat­noś­ci za zamówie­nie. Warunk­iem złoże­nia zamówienia jest akcep­tac­ja Reg­u­laminu, z którym Kupu­ją­cy powinien uprzed­nio się zapoz­nać. W razie jakichkol­wiek wąt­pli­woś­ci doty­czą­cych Reg­u­laminu, Kupu­ją­cy może skon­tak­tować się ze Sprzedawcą.
 5. Pro­ces składa­nia zamówienia kończy kliknię­cie w przy­cisk final­izu­ją­cy zamówie­nie. Kliknię­cie w przy­cisk final­izu­ją­cy zamówie­nie stanowi oświad­cze­nie woli Kupu­jącego prowadzące do zawar­cia ze Sprzedaw­cą umowy. W zależnoś­ci od przed­mio­tu zamówienia, między Kupu­ją­cym a Sprzeda­ją­cym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  • w przy­pad­ku pro­duk­tów fizy­cznych – umowa sprzedaży,
  • w przy­pad­ku pro­duk­tów elek­tron­icznych – umowa o dostar­cze­nie treś­ci cyfrowych,
  • w przy­pad­ku szkoleń stacjonarnych i kon­sul­tacji – umowa o świad­cze­nie usług.
 6. Jeżeli przed­miotem zamówienia są jed­nocześnie pro­duk­ty różnego rodza­ju lub usłu­gi, złoże­nie zamówienia prowadzi do zawar­cia kilku umów określonego rodza­ju odpowiada­ją­cych przed­miotowi zamówienia.
 7. Jeżeli Kupu­ją­cy wybrał przy składa­niu zamówienia płat­ność on-line, po kliknię­ciu w przy­cisk final­izu­ją­cy zamówie­nie zostanie przekierowany do bram­ki płat­noś­ci obsługi­wanej przez zewnętrznego oper­a­to­ra płat­noś­ci celem doko­na­nia płat­noś­ci za zamówie­nie. Jeżeli Kupu­ją­cy wybrał płat­ność przelewem bankowym, po kliknię­ciu w przy­cisk final­izu­ją­cy zamówie­nie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdze­niem zamówienia oraz instrukcją doko­na­nia płat­noś­ci. Zapła­ta za zamówie­nie powin­na nastąpić w ciągu 7 dni od zawar­cia umowy.
 8. W for­mu­la­rzu zamówienia Kupu­ją­cy musi podać prawdzi­we dane osobowe. Kupu­ją­cy ponosi odpowiedzial­ność za podanie nieprawdzi­wych danych osobowych. Sprzedaw­ca zas­trze­ga sobie pra­wo do wstrzy­ma­nia real­iza­cji zamówienia w sytu­acji, gdy Kupu­ją­cy podał nieprawdzi­we dane lub gdy dane te budzą uza­sad­nione wąt­pli­woś­ci Sprzeda­jącego co do ich poprawnoś­ci. W takim przy­pad­ku Kupu­ją­cy zostanie poin­for­mowany tele­fon­icznie lub poprzez pocztę elek­tron­iczną o wąt­pli­woś­ci­ach Sprzedaw­cy. W takiej sytu­acji Kupu­jące­mu przysługu­je pra­wo wyjaśnienia wszel­kich okolicznoś­ci związanych z wery­fikacją prawdzi­woś­ci podanych danych. W przy­pad­ku braku danych pozwala­ją­cych Sprzedaw­cy na pod­ję­cie kon­tak­tu z Kupu­ją­cym, Sprzedaw­ca udzieli wszel­kich wyjaśnień po pod­ję­ciu kon­tak­tu przez Kupującego.

Kupu­ją­cy oświad­cza, że wszelkie dane podane przez niego w for­mu­la­rzu zamówienia są prawdzi­we, nato­mi­ast Sprzedaw­ca nie jest zobow­iązany do wery­fikowa­nia ich prawdzi­woś­ci i poprawnoś­ci, choć posi­a­da takie uprawnie­nie zgod­nie z ust. 8 powyżej.

5. Dostawa i płatność

 1. Dostęp­ne do wyboru sposobu dostawy zamówienia obe­j­mu­jącego pro­duk­ty fizy­czne opisane są na stron­ie Sklepu oraz prezen­towane są Kupu­jące­mu na etapie składa­nia zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupu­ją­cy, chy­ba że Sprzedaw­ca na stron­ie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedaw­ca ma pra­wo zade­cy­dować o podziale zamówienia na kil­ka odd­ziel­nych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 2. Dostęp­ne metody płat­noś­ci za zamówie­nie opisane są na stron­ie Sklepu oraz prezen­towane są Kupu­jące­mu na etapie składa­nia zamówienia.
 3. Płat­noś­ci elek­tron­iczne, w tym płat­noś­ci kartą płat­niczą, obsługi­wane są przez Kra­jowy Inte­gra­tor Płat­noś­ci S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61–808 Poz­nań, NIP: 7773061579.
 4. Jeżeli Kupu­ją­cy poprosił o wys­taw­ie­nie fak­tu­ry, zostanie ona doręc­zona Kupu­jące­mu drogą elek­tron­iczną, na adres e‑mail podany w for­mu­la­rzu zamówienia.

6. Pro­duk­ty fizyczne

 1. Real­iza­c­ja zamówienia obe­j­mu­jącego pro­duk­ty fizy­czne pole­ga na skom­ple­towa­niu zamówionych pro­duk­tów, zapakowa­niu ich w celu dostawy do Kupu­jącego oraz nada­niu przesył­ki do Kupu­jącego zgod­nie z wybraną przez Kupu­jącego for­mą dostawy zamówienia.
 2. Zamówie­nie uważa się za zre­al­i­zowane z chwilą nada­nia przesył­ki do Kupu­jącego (powierzenia przesył­ki prze­woźnikowi trud­niące­mu się przewozem).
 3. Czas real­iza­cji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym pro­duk­cie. Zamówione pro­duk­ty powin­ny zostać wydane Kon­sumen­towi w ter­minie do 30 dni, chy­ba że w opisie pro­duk­tu został wyraźnie oznac­zony przez Sprzedaw­cę dłuższy ter­min. W takiej sytu­acji, składa­jąc zamówie­nie, Kupu­ją­cy wyraża zgodę na dłuższy ter­min real­iza­cji zamówienia wynika­ją­cy z opisu produktu.
 4. Jeżeli Kupu­ją­cy zamówił pro­duk­ty ze wskazanym różnym cza­sem real­iza­cji, wiążą­cym dla Sprzedaw­cy ter­minem real­iza­cji całoś­ci zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszys­t­kich pro­duk­tów wchodzą­cych w skład zamówienia, przy czym Sprzedaw­ca może zapro­ponować podzi­ał zamówienia na kil­ka nieza­leżnych przesyłek cele przyspieszenia cza­su real­iza­cji w odniesie­niu do częś­ci produktów.

7. Treś­ci cyfrowe

 1. Real­iza­c­ja zamówienia obe­j­mu­jącego treś­ci cyfrowe następu­je poprzez przesłanie na adres e‑mail podany przez Kupu­jącego w for­mu­la­rzu zamówienia wiado­moś­ci zaw­ier­a­jącej instrukcję pobra­nia lub uzyska­nia dostępu do zaku­pi­onych treś­ci cyfrowych.
 2. W przy­pad­ku kursów on-line, dla Kupu­jącego może zostać utwor­zone kon­to w ramach plat­formy kur­sowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiado­moś­ci e‑mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W przy­pad­ku kursów on-line, dostęp do treś­ci wchodzą­cych w skład kur­su może być ogranic­zony cza­sowo, zgod­nie z infor­ma­c­ja­mi zawarty­mi w opisie kur­su na stron­ie Sklepu. W takiej sytu­acji, po upły­wie wskazanego okre­su cza­su, Kupu­ją­cy utraci dostęp do kursu.
 4. W przy­pad­ku kursów on-line, Kupu­ją­cy zobow­iązany jest korzys­tać z plat­formy kur­sowej w sposób zgod­ny z prawem, Reg­u­laminem i dobry­mi oby­cza­ja­mi, a w szczególności:
  • korzys­tać z plat­formy w sposób nieza­kłó­ca­ją­cy korzys­tanie z plat­formy przez pozostałych jej użytkown­ików, nien­arusza­ją­cy jakichkol­wiek praw, dóbr lub interesów osób trze­ci­ch, niew­pły­wa­ją­cy negaty­wnie na funkcjonowanie plat­formy, szczegól­nie poprzez wyko­rzys­tanie złośli­wego oprogramowania,
  • nie udostęp­ni­ać danych dostępowych do swo­jego kon­ta w plat­formie jakimkol­wiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszech­ni­ać kur­su ani jego poszczegól­nych frag­men­tów bez uprzed­niej zgody Sprzedawcy.
 5. W razie korzys­ta­nia z plat­formy kur­sowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedaw­ca zachowu­je pra­wo do zablokowa­nia Kupu­jące­mu dostępu do kursu.

8. Szkole­nia stacjonarne

 1. Real­iza­c­ja zamówienia doty­czącego szkole­nia stacjonarnego następu­je poprzez zapewnie­nie Kupu­jące­mu lub oso­bie wskazanej przez Kupu­jącego zgod­nie z ust. 6 poniżej, możli­woś­ci wzię­cia udzi­ału w szkole­niu w ter­minie wybranym przez Kupu­jącego pod­czas składa­nia zamówienia.
 2. Szkole­nie real­i­zowane jest zgod­nie z opisem zawartym na stron­ie Sklepu.
 3. W celu wzię­cia udzi­ału w szkole­niu, Kupu­ją­cy zobow­iązany jest staw­ić się w miejs­cu odby­wa­nia się szkole­nia, w ter­minie wybranym przez siebie przy zakupie szkolenia.
 4. Niewz­ię­cie udzi­ału w szkole­niu przez Kupu­jącego, za wyjątkiem sytu­acji, w której Kupu­ją­cy skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiąza­nia umowy za porozu­mie­niem stron, nie upraw­nia Kupu­jącego do zwro­tu wyna­grodzenia zapła­conego Sprzedaw­cy za udzi­ał w szkoleniu.
 5. Dokonu­jąc zakupu szkole­nia, Kupu­ją­cy ma pra­wo wskazać osobę, która weźmie udzi­ał w szkole­niu. W takiej sytu­acji, Kupu­ją­cy zobow­iązany jest przekazać dane uczest­ni­ka szkole­nia w ciągu 3 dni od zawar­cia umowy. Kupu­ją­cy może zmienić dane uczest­ni­ka szkole­nia najpóźniej na 7 dni przed ter­minem szkole­nia. Przekazanie danych uczest­ni­ka szkole­nia jest jed­noz­naczne z oświad­cze­niem, że Kupu­ją­cy jest uprawniony do przekaza­nia tych danych oraz poin­for­mował o tym fak­cie uczest­ni­ka szkolenia.

9. Kon­sul­tac­je

 1. Real­iza­c­ja zamówienia doty­czącego kon­sul­tacji następu­je poprzez zapewnie­nie Kupu­jące­mu możli­woś­ci odby­cia ze Sprzedaw­cą indy­wid­u­al­nej kon­sul­tacji (na żywo albo on-line) przez czas wynika­ją­cy ze złożonego zamówienia (Kupu­ją­cy może dodać do koszy­ka określoną ilość godzin konsultacji).
 2. Po złoże­niu zamówienia doty­czącego kon­sul­tacji, Sprzedaw­ca skon­tak­tu­je się z Kupu­ją­cym w celu ustal­e­nia szczegółów kon­sul­tacji, w szczegól­noś­ci ter­minu konsultacji.
 3. Ter­miny kon­sul­tacji usta­lane są wspól­nie przez Sprzedaw­cę i Kupu­jącego. W przy­pad­ku koniecznoś­ci zmi­any ter­minu kon­sul­tacji, ist­nieje taka możli­wość, z tym zas­trzeże­niem, że wyku­pi­one godziny kon­sul­tacji muszą zostać wyko­rzys­tane w ciągu 30 dnu od zawar­cia umowy.
 4. Przed kon­sul­tacją może ist­nieć konieczność przekaza­nia Sprzedaw­cy dodatkowych infor­ma­cji, o której Sprzedaw­ca poprosi za pośred­nictwem pocz­ty elektronicznej.
 5. Niewyko­rzys­tanie przez Kupu­jącego wyku­pi­onych godzin kon­sul­tacji w ciągu 30 dni od zawar­cia umowy, za wyjątkiem sytu­acji, w której Kupu­ją­cy skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiąza­nia umowy za porozu­mie­niem stron, nie upraw­nia Kupu­jącego do zwro­tu wyna­grodzenia zapła­conego Sprzedaw­cy za zaku­pi­oną konsultację.

Kon­sul­tac­je real­i­zowane są zawsze w wari­an­cie jed­no-godzin­nym. Oznacza to, że Kupu­ją­cy nie może dzielić wyku­pi­onej godziny kon­sul­tacji na więcej niż jed­no spotkanie ze Sprzedaw­cą. Jeżeli kon­sul­tac­ja trwa mniej niż godz­inę ze wzglę­du na okolicznoś­ci leżące po stron­ie Kupu­jącego, niewyko­rzys­tany czas kon­sul­tacji przepada.

10. Odstąpi­e­nie od umowy

 1. Kon­sument, który zawarł ze Sprzedaw­cą umowę na odległość, ma pra­wo odstąpić od umowy bez podawa­nia przy­czyny w ter­minie 14 dni od dnia obję­cia w posi­adanie kupi­onych rzeczy (w przy­pad­ku umowy sprzedaży) albo w ter­minie 14 dni od dnia zawar­cia umowy (w przy­pad­ku umowy o dostar­cze­nie treś­ci cyfrowych oraz umowy o świad­cze­nie usług).
 2. Począwszy od 01.06.2020 r., pra­wo do odstąpi­enia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym para­grafie oraz wynika­ją­cych z ustawy o prawach kon­sumen­ta przysługu­je również oso­bie fizy­cznej zaw­ier­a­jącej ze Sprzedaw­cą umowę bezpośred­nio związaną z jej dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą, gdy z treś­ci tej umowy wyni­ka, że nie posi­a­da ona dla tej oso­by charak­teru zawodowego, wynika­jącego w szczegól­noś­ci z przed­mio­tu wykony­wanej przez nią dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, udostęp­nionego na pod­staw­ie przepisów o Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­noś­ci Gospo­dar­czej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego para­grafu mowa jest o uprawnieni­ach Kon­sumen­ta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te doty­czą również oso­by speł­ni­a­jącej powyższe kryteria.
 3. Pra­wo do odstąpi­enia od umowy nie przysługu­je w odniesie­niu do umów:
  • o świad­cze­nie usług, jeżeli Sprzedaw­ca wykon­ał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kon­sumen­ta, który został poin­for­mowany przed rozpoczę­ciem świad­czenia, że po spełnie­niu świad­czenia przez Sprzedaw­cę utraci pra­wo odstąpi­enia od umowy,
  • o dostar­czanie treś­ci cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku mate­ri­al­nym, jeżeli speł­ni­an­ie świad­czenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kon­sumen­ta przed upły­wem ter­minu do odstąpi­enia od umowy i po poin­for­mowa­niu go przez Sprzedaw­cę o utra­cie prawa odstąpi­enia od umowy.
 4. Chwilą rozpoczę­cia speł­ni­a­nia świad­czenia w przy­pad­ku treś­ci cyfrowych jest doręcze­nie Kupu­jące­mu wiado­moś­ci e‑mail z instrukcją pobra­nia lub uzyska­nia dostępu do treś­ci cyfrowych.
 5. Aby odstąpić od umowy, Kon­sument musi poin­for­mować Sprzedaw­cę o swo­jej decyzji o odstąpi­e­niu od umowy w drodze jed­noz­nacznego oświad­czenia — na przykład pis­mo wysłane pocztą, fak­sem lub pocztą elektroniczną.
 6. Kon­sument może sko­rzys­tać z wzoru for­mu­la­rza odstąpi­enia od umowy, dostęp­nego pod adresem https://dkch.pl/wp-content/uploads/2020/06/04.-Formularz-odstapienia-od-umowy.doc jed­nak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować ter­min do odstąpi­enia od umowy, wystar­czy, aby Kon­sument wysłał infor­ma­cję doty­czącą wyko­na­nia przysługu­jącego Kon­sumen­towi prawa odstąpi­enia od umowy przed upły­wem ter­minu do odstąpi­enia od umowy.
 8. Kon­sument ma obow­iązek zwró­cić pro­dukt Sprzedaw­cy lub przekazać go oso­bie upoważnionej przez Sprzedaw­cę do odbioru niezwłocznie, jed­nak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chy­ba że Sprzedaw­ca zapro­ponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowa­nia ter­minu wystar­czy odesłanie pro­duk­tu przed jego upływem
 9. Kon­sument ponosi bezpośred­nie kosz­ty zwro­tu rzeczy.
 10. W przy­pad­ku odstąpi­enia od umowy, Sprzedaw­ca zwraca Kon­sumen­towi wszys­tkie otrzy­mane od Kon­sumen­ta płat­noś­ci, w tym naj­tańszy dostęp­ny w Sklepie koszt dostar­czenia pro­duk­tów (jeśli koszt pokrył Kon­sument) niezwłocznie, a w każdym przy­pad­ku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedaw­ca został poin­for­mowany o wyko­na­niu prawa odstąpi­enia od umowy. Zwrot płat­noś­ci zostanie doko­nany przy uży­ciu takich samych sposobów płat­noś­ci, jakie zostały przez Kon­sumen­ta użyte w pier­wot­nej transakcji, chy­ba że Kon­sument wyraźnie zgodz­ił się na inne rozwiązanie. W każdym przy­pad­ku Kon­sument nie poniesie żad­nych opłat w związku z for­mą zwro­tu płatności.
 11. Jeżeli Sprzedaw­ca nie zapro­ponował, że sam odbierze rzecz od Kon­sumen­ta, może wstrzy­mać się ze zwrotem płat­noś­ci otrzy­manych od Kon­sumen­ta do chwili otrzy­ma­nia rzeczy z powrotem lub dostar­czenia przez Kon­sumen­ta dowodu jej odesła­nia, w zależnoś­ci od tego, które zdarze­nie nastąpi wcześniej.
 12. Kon­sument ponosi odpowiedzial­ność za zmniejsze­nie wartoś­ci pro­duk­tu będące wynikiem korzys­ta­nia z pro­duk­tu w sposób wykracza­ją­cy poza konieczny do stwierdzenia charak­teru, cech i funkcjonowa­nia produktu.

11. Odpowiedzial­ność za wady

 1. Sprzedaw­ca ma obow­iązek dostar­czyć Kupu­jące­mu pro­dukt oraz treść cyfrową wol­ną od wad, jak również wykon­ać usługę w sposób należyty.
 2. Sprzedaw­ca jest odpowiedzial­ny wzglę­dem Kupu­jącego, jeżeli sprzedany pro­dukt, treść cyfrowa ma wadę fizy­czną lub prawną (ręko­jmia za wady) lub gdy usłu­ga została wyko­nana w sposób nienależyty.
 3. Jeśli Kupu­ją­cy stwierdzi wadę pro­duk­tu, treś­ci cyfrowej lub nien­ależyte wyko­nanej usłu­gi powinien poin­for­mować o tym Sprzedaw­cę, określa­jąc jed­nocześnie swo­je roszczenia lub składa­jąc oświad­cze­nie stosownej treści.
 4. Kupu­ją­cy może sko­rzys­tać z for­mu­la­rza rekla­ma­cyjnego, dostęp­nego pod adresem https://dkch.pl/wp-content/uploads/2020/06/05.-Formularz-reklamacyjny.doc, jed­nak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupu­ją­cy może kon­tak­tować się ze Sprzedaw­cą zarówno pocztą trady­cyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedaw­ca usto­sunku­je się do składanej przez Kupu­jącego rekla­macji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu rekla­macji za pomocą takiego środ­ka komu­nikacji, przy wyko­rzys­ta­niu którego rekla­mac­ja została złożona.
 7. Szczegóły doty­czące ręko­j­mi Sprzedaw­cy za wady rzeczy sprzedanej reg­u­lu­ją przepisy Kodek­su cywilnego (art. 556 – 576).

Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakre­sie ręko­j­mi Sprzedaw­cy za wady rzeczy sprzedanej doty­czące Kon­sumen­tów, zna­j­du­ją zas­tosowanie również do oso­by fizy­cznej zaw­ier­a­jącej ze Sprzedaw­cą umowę bezpośred­nio związaną z jej dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą, gdy z treś­ci tej umowy wyni­ka, że nie posi­a­da ona dla tej oso­by charak­teru zawodowego, wynika­jącego w szczegól­noś­ci z przed­mio­tu wykony­wanej przez nią dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, udostęp­nionego na pod­staw­ie przepisów o Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­noś­ci Gospodarczej.

12. Dane osobowe i pli­ki cookies

 1. Admin­is­tra­torem danych osobowych Kupu­jącego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupu­jącego przetwarzane są w następu­ją­cych celach i w opar­ciu o następu­jące pod­stawy prawne:
  • zawar­cie i wyko­nanie umowy — art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • real­iza­c­ja obow­iązków podatkowo-księ­gowych — art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustal­e­nie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uza­sad­nionym intere­sem real­i­zowanym przez Sprzedaw­cę — art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • iden­ty­fikac­ja klien­ta powraca­jącego, co jest prawnie uza­sad­nionym intere­sem real­i­zowanym przez Sprzedaw­cę — art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsłu­ga zapy­tań kierowanych przez Kupu­ją­cych nieprowadzą­cych jeszcze do zawar­cia umowy, co jest prawnie uza­sad­nionym intere­sem real­i­zowanym przez Sprzedaw­cę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wysył­ka newslet­tera, po uprzed­nio wyrażonej zgodzie — art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbior­ca­mi danych osobowych Kupu­jącego są: firmy kuri­er­skie, urzędy skar­bowe, biuro rachunkowe, kance­lar­ia praw­na, hostin­go­daw­ca, dostaw­ca sys­te­mu do fak­tur­owa­nia, dostaw­ca sys­te­mu CRM, dostaw­ca sys­te­mu mailingowego.
 4. Dane osobowe Kupu­jącego są prze­chowywane w bazie Sprzedaw­cy przez cały czas prowadzenia dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej w celu zapewnienia sobie możli­woś­ci iden­ty­fikacji klien­ta powraca­jącego, czemu jed­nak Kupu­ją­cy może się sprze­ci­wić, doma­ga­jąc się usunię­cia swoich danych z bazy Sprzedaw­cy. Jeżeli sprze­ciw taki zostanie złożony przed upły­wem ter­minu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedaw­ca będzie miał nadrzęd­ny interes w prze­chowywa­niu danych Kupu­jącego do cza­su upły­wu ter­minu przedawnienia roszczeń. Doku­men­tac­ja księ­gowa zaw­ier­a­jące dane osobowe Kupu­jącego jest prze­chowywana przez okres wyma­gany przez przepisy prawa. Dane
 5. Uprawnienia Kupu­jącego związane z przetwarzaniem danych osobowych: pra­wo do żąda­nia od Sprzedaw­cy dostępu do danych osobowych, ich spros­towa­nia, usunię­cia, ograniczenia przetwarza­nia, pra­wo wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia, pra­wo do przenoszenia danych, pra­wo do wniesienia skar­gi do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupu­jącego jest dobrowolne, ale niezbędne by skon­tak­tować się ze Sprzedaw­cą, założyć kon­to użytkown­i­ka, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 7. Sklep wyko­rzys­tu­je tech­nologię plików cookies.

Szczegóły związane z dany­mi osobowy­mi oraz plika­mi cook­ies opisane zostały w poli­tyce pry­wat­noś­ci dostęp­nej pod adresem https://dkch.pl/polityka-prywatnosci/.

13. Prawa włas­noś­ci intelektualnej

 1. Sprzedaw­ca poucza niniejszym Kupu­jącego, że treś­ci dostęp­ne na stronach Sklepu, treś­ci cyfrowe dostęp­ne w Sklepie, ele­men­ty pro­duk­tów fizy­cznych (np. pro­jek­ty graficzne), mate­ri­ały przekazy­wane pod­czas kon­sul­tacji lub szkoleń mogą stanow­ić utwory w rozu­mie­niu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o praw­ie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługu­ją Sprzedawcy.

Sprzedaw­ca poucza niniejszym Kupu­jącego, że dal­sze rozpowszech­ni­an­ie treś­ci obję­tych prawa­mi autorski­mi przez Kupu­jącego bez zgody Sprzedaw­cy, za wyjątkiem korzys­ta­nia z treś­ci w ramach doz­wolonego użytku oso­bis­tego, stanowi narusze­nie praw autors­kich przysługu­ją­cych Sprzedaw­cy i może skutkować odpowiedzial­noś­cią cywilną lub karną.

14. Poza­są­dowe sposo­by roz­pa­try­wa­nia rekla­macji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedaw­ca wyraża zgodę na pod­danie ewen­tu­al­nych sporów wynikłych w związku z zawarty­mi umowa­mi na drodze postępowa­nia medi­a­cyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Kon­sument ma możli­wość sko­rzys­ta­nia z poza­są­dowych sposobów roz­pa­try­wa­nia rekla­macji i dochodzenia roszczeń. Między inny­mi, Kon­sument ma możliwość:
  • zwróce­nia się do stałego pol­ubownego sądu kon­sumenck­iego z wnioskiem o rozstrzyg­nię­ciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwróce­nia się do wojew­ódzkiego inspek­to­ra Inspekcji Hand­lowej z wnioskiem o wszczę­cie postępowa­nia medi­a­cyjnego w spraw­ie pol­ubownego zakończenia sporu między Kupu­ją­cym a Sprzedawcą,
  • sko­rzys­ta­nia z pomo­cy powia­towego (miejskiego) rzeczni­ka prawa kon­sumen­ta lub orga­ni­za­cji społecznej, do której statu­towych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych infor­ma­cji na tem­at poza­są­dowych sposobów roz­pa­try­wa­nia rekla­macji i dochodzenia roszczeń, Kon­sument może szukać na stron­ie inter­ne­towej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Kon­sument może również sko­rzys­tać z plat­formy ODR, która dostęp­na jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Plat­for­ma służy rozstrzy­ga­niu sporów pomiędzy kon­sumen­ta­mi i przed­siębior­ca­mi dążą­cy­mi do poza­są­dowego rozstrzyg­nię­cia sporu doty­czącego zobow­iązań umownych wynika­ją­cych z inter­ne­towej umowy sprzedaży lub umowy o świad­cze­nie usług.

15. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedaw­ca zas­trze­ga sobie pra­wo do wprowadza­nia oraz odwoły­wa­nia ofert, pro­mocji oraz do zmi­any cen w Sklepie bez uszczer­bku dla praw naby­tych przez Kupu­jącego, w tym w szczegól­noś­ci warunk­ów umów zawartych przed doko­naniem zmiany.
 2. Sprzedaw­ca zas­trze­ga sobie możli­wość wprowadza­nia zmi­an w Reg­u­laminie bez uszczer­bku dla praw naby­tych przez Kupu­jącego na pod­staw­ie umów zawartych przed zmi­aną Reg­u­laminu. Kupu­ją­cy, którzy posi­ada­ją zare­je­strowane kon­to użytkown­i­ka, o każdej zmi­an­ie Reg­u­laminu zostaną poin­for­mowani poprzez wysyłkę wiado­moś­ci na adres e‑mail przyp­isany do kon­ta użytkown­i­ka. W razie braku akcep­tacji nowego Reg­u­laminu, Kupu­ją­cy może nieod­płat­nie usunąć swo­je kon­to użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowa­mi zaw­ier­any­mi za pośred­nictwem Sklepu będą roz­pa­try­wane przez pol­s­ki sąd powszech­ny właś­ci­wy ze wzglę­du na miejsce stałego wykony­wa­nia dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej przez Sprzedaw­cę. Postanowie­nie to nie zna­j­du­je zas­tosowa­nia do Kon­sumen­tów, w przy­pad­ku których właś­ci­wość sądu roz­pa­try­wana jest na zasadach ogól­nych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowie­nie to nie zna­j­du­je również zas­tosowa­nia do oso­by fizy­cznej zaw­ier­a­jącej ze Sprzedaw­cą umowę bezpośred­nio związaną z jej dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą, gdy z treś­ci tej umowy wyni­ka, że nie posi­a­da ona dla tej oso­by charak­teru zawodowego, wynika­jącego w szczegól­noś­ci z przed­mio­tu wykony­wanej przez nią dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, udostęp­nionego na pod­staw­ie przepisów o Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­noś­ci Gospo­dar­czej — w przy­pad­ku takiej oso­by właś­ci­wość sądu roz­pa­try­wana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Reg­u­lamin obow­iązu­je od dnia 08.06.2020.
Przewiń do góry