Regulamin sprzedaży internetowej

Dzień dobry!

Na początek nasze pełne dane reje­strowe jako sprzedaw­cy i usłu­go­daw­cy: Hali­na Orłows­ka-Szpi­tal­ny, prowadzą­ca dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą Cen­trum Psy­choe­dukacji i Kre­owa­nia Lid­erów „OLIMP”, ul. Żaglowa 22, 81–579 Gdy­nia, NIP 5861004568.

Poniżej zna­jdziesz reg­u­lamin, w którym zostały zawarte infor­ma­c­je m.in. o sposo­bie złoże­nia zamówienia prowadzącego do zawar­cia umowy, szczegółach doty­czą­cych real­iza­cji zawartej umowy, zasadach udostęp­nienia treś­ci cyfrowych oraz świad­czenia usług i rodza­jach płat­noś­ci dostęp­nych w Ser­wisie, pro­ce­durze odstąpi­enia od umowy czy postępowa­niu reklamacyjnym.

W razie jakichkol­wiek uwag, pytań, wąt­pli­woś­ci jesteśmy do Two­jej dys­pozy­cji pod adresem e‑mail sekretariat@drogakupelnizycia.pl lub numerem tele­fonu +48 508 560 350. Nasz dzi­ał obsłu­gi klien­ta pracu­je od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 08:00–16:00.

Poz­draw­iamy i życzymy udanych zakupów!

Zespół ser­wisu inter­ne­towego DKCH.pl

§ 1. Definicje

Na potrze­by Reg­u­laminu przyj­mu­je się następu­jące znacze­nie poniższych pojęć:

 1. Aktu­al­iza­c­ja – aktu­al­iza­c­ja, którą zobow­iązał się dostar­czyć Sprzedaw­ca i która jest niezbęd­na do zachowa­nia zgod­noś­ci Treś­ci Cyfrowej z Umową;
 2. Cena – wartość wyrażona w jed­nos­tkach pieniężnych, którą Kupu­ją­cy jest zobow­iązany zapłacić Sprzedaw­cy za Produkt;
 3. E‑zapłata – zapła­ta Ceny za Pro­dukt za pomocą cyfrowego odw­zorowa­nia wartoś­ci, w szczegól­noś­ci za pomocą bonów elek­tron­icznych, e‑kuponów, walut wirtu­al­nych itp.;
 4. Kupu­ją­cy – oso­ba fizy­cz­na, oso­ba praw­na lub jed­nos­t­ka orga­ni­za­cyj­na wyposażona w zdol­ność prawną, w szczegól­noś­ci Kon­sument lub PNPK;
 5. Kon­sument – oso­ba fizy­cz­na, zaw­ier­a­ją­ca ze Sprzedaw­cą Umowę niezwiązaną z bezpośred­nio z jej dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą lub zawodową;
 6. Pro­duk­ty – Towary, Treś­ci Cyfrowe lub Usłu­gi Podstawowe;
 7. Przed­siębior­ca na prawach kon­sumen­ta (PNPK) – oso­ba fizy­cz­na zaw­ier­a­ją­ca ze Sprzedaw­cą Umowę bezpośred­nio związaną z jej dzi­ałal­noś­cią gospo­dar­czą, gdy z treś­ci Umowy wyni­ka, że nie posi­a­da ona dla tej oso­by charak­teru zawodowego, wynika­jącego w szczegól­noś­ci z przed­mio­tu wykony­wanej przez nią dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej, udostęp­nionego na pod­staw­ie przepisów o Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­noś­ci Gospodarczej;
 8. Przed­sprzedaż — pro­ces zbiera­nia przez Sprzedaw­cę zamówień na Pro­duk­ty, które będą dostęp­ne w sprzedaży od określonego ter­minu, i zaw­iera­nia Umów przed planowanym ter­minem wprowadzenia Pro­duk­tów do sprzedaży;
 9. Reg­u­lamin – reg­u­lamin Ser­wisu inter­ne­towego DKCH.pl, dostęp­ny pod adresem https://dkch.pl/regulamin-sklepu-internetowego/;
 10. Ser­wis – strona inter­ne­towa dzi­ała­ją­ca pod adresem DKCH.pl i jej rozszerzeniami;
 11. Sprzedaw­ca – Cen­trum Psy­choe­dukacji i Kre­owa­nia Lid­erów „OLIMP”, ul. Żaglowa 22, 81–579 Gdy­nia, NIP 5861004568;
 12. Towar – wszelkie rzeczy ruchome ofer­owane przez Sprzedaw­cę w ramach Sklepu, w tym TzEC;
 13. Towar z Ele­men­ta­mi Cyfrowy­mi (TzEC) – Towar ofer­owany przez Sprzedaw­cę, zaw­ier­a­ją­cy Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową, bez których Towar nie jest w stanie praw­idłowo funkcjonować. Treś­ci Cyfrowe lub Usłu­gi Cyfrowe mogą być dostar­czane przez Sprzedaw­cę lub pod­miot trzeci;
 14. Towar Out­le­towy – Towar, w odniesie­niu do którego Kupu­ją­cy został wyraźnie poin­for­mowany, że konkret­na cecha Towaru odb­ie­ga od typowych wymogów zgod­noś­ci z Umową, np. w zakre­sie kom­plet­noś­ci, jakoś­ci, funkcjon­al­noś­ci itp.;
 15. Treść Cyfrowa – dane wyt­warzane i dostar­czane w postaci cyfrowej;
 16. Treś­ci Użytkown­i­ka – treś­ci, które zostały dostar­c­zone lub wyt­wor­zone przez Kon­sumen­ta lub PNPK w trak­cie korzys­ta­nia z Treś­ci Cyfrowych;
 17. Umowa – umowa zaw­ier­ana pomiędzy Sprzedaw­cą a Kupu­ją­cym, której przed­miotem jest sprzedaż Towarów, dostar­cze­nie Treś­ci Cyfrowych albo świad­cze­nie Usług Pod­sta­wowych lub Usług Elek­tron­icznych na rzecz Kupującego;
 18. Usłu­gi – Usłu­gi Elek­tron­iczne lub Usłu­gi Podstawowe;
 19. Usłu­gi Cyfrowe – usłu­gi pozwala­jące Kupu­jące­mu na:
  1. wyt­warzanie, przetwarzanie, prze­chowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
  2. wspólne korzys­tanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wyt­wor­zone przez Kupu­jącego lub innych użytkown­ików Usłu­gi Cyfrowej;
  3. inne formy inter­akcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 20. Usłu­gi Pod­sta­wowe – wszelkie usłu­gi świad­c­zone przez Sprzedaw­cę w ramach jego pod­sta­wowej dzi­ałal­noś­ci związanej z porad­nictwem psy­cho­log­icznym i edukacją. Usłu­gi Pod­sta­wowe mogą stanow­ić rodzaj Usług Elek­tron­icznych, ale nie muszą;
 21. Usłu­gi Elek­tron­iczne — wszelkie usłu­gi elek­tron­iczne świad­c­zone przez Sprzedaw­cę na rzecz Kupu­jącego na pośred­nictwem Serwisu.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Sprzedaw­ca za pośred­nictwem Ser­wisu prowadzi sprzedaż Pro­duk­tów. Kupu­ją­cy może dokon­ać zakupu Pro­duk­tów wskazanych na stronach Ser­wisu lub określonych w ramach Przedsprzedaży.
 2. Reg­u­lamin określa zasady i warun­ki korzys­ta­nia ze Ser­wisu, a także prawa i obow­iąz­ki Sprzedaw­cy i Kupujących.
 3. Do korzys­ta­nia ze Ser­wisu, w tym w szczegól­noś­ci do złoże­nia zamówienia, nie jest konieczne spełnie­nie szczegól­nych warunk­ów tech­nicznych przez sprzęt kom­put­erowy lub opro­gramowanie Kupu­jącego. Wystar­cza­jące są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. stan­dar­d­owy, aktu­al­ny sys­tem operacyjny,
  3. stan­dar­d­owa, aktu­al­na przeglą­dar­ka inter­ne­towa z włąc­zoną obsługą plików cookies,
  4. posi­adanie akty­wnego adresu e‑mail.
 4. Do korzys­ta­nia z Treś­ci Cyfrowych, w zależnoś­ci od ich rodza­ju, może być dodatkowo konieczne stan­dar­d­owe, ogóln­o­dostęp­ne opro­gramowanie pozwala­jące na przeglą­danie lub odt­warzanie określonego rodza­ju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzys­tanie z Treś­ci Cyfrowych wyma­ga spełnienia dodatkowych wymogów tech­nicznych, infor­ma­c­ja taka prezen­towana jest w Ser­wisie w sposób widoczny dla Kupu­jącego i pozwala­ją­cy pod­jąć decyzję w zakre­sie zakupu treś­ci cyfrowych.
 5. W przy­pad­ku, gdy dla korzys­ta­nia z Towaru lub TzEC konieczne będzie spełnie­nie dodatkowych warunk­ów tech­nicznych, innych niż wskazane w ust. 3, Sprzedaw­ca poin­for­mu­je o tym Kupu­jącego przed złoże­niem zamówienia, np. poprzez zawar­cie wyma­gań tech­nicznych w opisie Towaru lub TzEC.
 6. Zawar­cie Umowy nie może nastąpić w sposób anon­i­mowy ani pod pseudon­imem. Kupu­ją­cy powinien wskazać prawdzi­we i kom­pletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę.
 7. Zakazane jest pod­czas korzys­ta­nia ze Ser­wisu dostar­czanie treś­ci o charak­terze bezprawnym, w szczegól­noś­ci poprzez przesyłanie takich treś­ci za pośred­nictwem for­mu­la­rzy dostęp­nych w Serwisie.
 8. W zależnoś­ci od rodza­ju wybranych Pro­duk­tów lub Usług pomiędzy Sprzedaw­cą a Kupu­ją­cym dochodzi do zawar­cia Umowy określonego rodzaju:
  1. w przy­pad­ku Towarów dochodzi do zawar­cia umowy sprzedaży;
  2. w przy­pad­ku Treś­ci Cyfrowych dochodzi do zawar­cia umowy o dostar­cze­nie treś­ci cyfrowych;
  3. w przy­pad­ku Usług Elek­tron­icznych dochodzi do zawar­cia umowy o świad­cze­nie usług elektronicznych;
  4. w przy­pad­ku Usług Pod­sta­wowych dochodzi do zawar­cia umowy o świad­cze­nie usług.
 9. Jeżeli przed­miotem zamówienia są Pro­duk­ty różnego rodza­ju, po przyję­ciu przez Sprzedaw­cę ofer­ty dochodzi do zawar­cia kilku umów, o jakich mowa w ust. 8, odpowiada­ją­cych przed­miotowi zamówienia.
 10. W celu uniknię­cia wąt­pli­woś­ci Sprzedaw­ca wskazu­je, że:
  1. Umowy, które doty­czą sprzedaży Towarów, są umowa­mi zobow­iązu­ją­cy­mi do prze­niesienia włas­noś­ci Towaru, do których sto­su­je się przepisy rozdzi­ału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  2. Umowy, które doty­czą sprzedaży TzEC, są umowa­mi zobow­iązu­ją­cy­mi do prze­niesienia włas­noś­ci Towaru, do których sto­su­je się przepisy rozdzi­ału 5a i nie sto­su­je się przepisów rozdzi­ału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  3. Umowy, które doty­czą Treś­ci Cyfrowych, są umowa­mi o dostar­czanie treś­ci cyfrowej, do których sto­su­je się przepisy rozdzi­ału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  4. do Umów, które nie doty­czą Treś­ci Cyfrowych, nie sto­su­je się przepisów rozdzi­ału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 3. Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu

 1. Sprzedaw­ca świad­czy na rzecz Kupu­jącego określone Usłu­gi Elek­tron­iczne związane z korzys­taniem ze Serwisu.
 2. Pod­sta­wową Usługą Elek­tron­iczną świad­c­zoną na rzecz Kupu­jącego przez Sprzedaw­cę jest umożli­wie­nie Kupu­jące­mu złoże­nia zamówienia w Ser­wisie, które prowadzi do zawar­cia ze Sprzedaw­cą Umowy. Złoże­nie zamówienia możli­we jest bez koniecznoś­ci posi­ada­nia kon­ta w Serwisie.
 3. Jeżeli Kupu­ją­cy zde­cy­du­je się założyć kon­to w Ser­wisie, Sprzedaw­ca świad­czy również na rzecz Kupu­jącego Usługę Elek­tron­iczną pole­ga­jącą na założe­niu i utrzymy­wa­niu kon­ta w Ser­wisie. W kon­cie prze­chowywane są dane Kupu­jącego oraz his­to­ria złożonych przez niego zamówień w Ser­wisie. Kupu­ją­cy logu­je się do Kon­ta z wyko­rzys­taniem swo­jego adresu e‑mail oraz zdefin­iowanego przez siebie hasła. Kupu­ją­cy jest zobow­iązany zabez­pieczyć dostęp do swo­jego kon­ta Użytkown­i­ka przed dostępem osób nieuprawnionych, a pon­ad­to jest zobow­iązany nie udostęp­ni­ać loginu i hasła żad­nym osobom trzecim.
 4. Jeżeli Kupu­ją­cy zde­cy­du­je się zapisać do newslet­tera, Sprzedaw­ca świad­czy na rzecz Kupu­jącego Usługę Elek­tron­iczną pole­ga­jącą na przesyła­niu Kupu­jące­mu wiado­moś­ci e‑mail, które zaw­ier­a­ją infor­ma­c­je o nowoś­ci­ach, pro­moc­jach, pro­duk­tach lub usłu­gach Sprzedaw­cy. Zapis do newslet­tera odby­wa się poprzez wypełnie­nie i przesłanie for­mu­la­rza zapisu do newslet­tera lub poprzez zaz­nacze­nie stosownego check-bok­sa pod­czas składa­nia zamówienia. Kupu­ją­cy może w każdej chwili zrezyg­nować z otrzymy­wa­nia newslet­tera, klika­jąc w przy­cisk służą­cy do rezy­gnacji, który jest zamieszc­zony w każdej wiado­moś­ci przesyłanej w ramach newslet­tera. Kupu­ją­cy może także wysłać do Sprzedaw­cy wiado­mość e‑mail z prośbą o wyp­isanie z bazy newslettera.
 5. Usłu­gi Elek­tron­iczne są świad­c­zone na rzecz Kupu­jącego nieod­płat­nie. Odpłatne są nato­mi­ast Umowy sprzedaży, Umowy o dostar­cze­nie Treś­ci Cyfrowych oraz Umowy o świad­cze­nie Usług Pod­sta­wowych, które są zaw­ier­ane za pośred­nictwem Serwisu.
 6. W celu zapewnienia bez­pieczeńst­wa Kupu­jące­mu i przekazu danych w związku z korzys­taniem ze Ser­wisu Sprzedaw­ca pode­j­mu­je środ­ki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne odpowied­nie do stop­nia zagroże­nia bez­pieczeńst­wa świad­c­zonych Usług Elek­tron­icznych, w szczegól­noś­ci środ­ki służące zapo­b­ie­ga­niu pozyski­wa­nia i mody­fikacji danych osobowych przez oso­by nieuprawnione.
 7. Sprzedaw­ca pode­j­mu­je dzi­ała­nia w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowa­nia Ser­wisu. Kupu­ją­cy powinien poin­for­mować Sprzedaw­cę o wszel­kich niepraw­idłowoś­ci­ach lub prz­erwach w funkcjonowa­niu Serwisu.
 8. Z uwa­gi na to, że Ser­wis stanowi sys­tem tele­in­for­maty­czny zarządzany przez Sprzedaw­cę, Sprzedaw­ca może prowadz­ić prace tech­niczne i infor­maty­czne, które będą miały na celu rozwój Ser­wisu oraz świad­cze­nie Usług Elek­tron­icznych na jak najwyższym poziomie.
 9. W ramach roz­wo­ju Ser­wisu Sprzedaw­ca może w szczególności:
  1. dodawać nowe funkc­je oraz zmieni­ać lub usuwać ist­niejące funkc­je w ramach Serwisu;
  2. wprowadz­ić Ser­wis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
  3. udostęp­nić aplikację związaną ze Serwisem.

§ 4. Składanie zamówienia

 1. Kupu­ją­cy może złożyć zamówie­nie jako zare­je­strowany klient albo jako gość.
 2. Zare­je­strowanym klien­tem jest Kupu­ją­cy, który posi­a­da kon­to w Serwisie.
 3. Jeżeli Kupu­ją­cy posi­a­da kon­to w Ser­wisie, przed złoże­niem zamówienia powinien się do niego zal­o­gować. Logowanie możli­we jest również w trak­cie składa­nia zamówienia.
 4. Wszelkie opisy Pro­duk­tów dostęp­ne na stronach Ser­wisu nie stanow­ią ofer­ty w rozu­mie­niu właś­ci­wych przepisów prawa cywilnego, lecz zaprosze­nie do zawar­cia Umowy.
 5. Złoże­nie zamówienia odby­wa się poprzez dodanie do koszy­ka Pro­duk­tów, które intere­su­ją Kupu­jącego, a następ­nie wypełnie­niu for­mu­la­rza zamówienia. W for­mu­la­rzu konieczne jest podanie danych niezbęd­nych do real­iza­cji zamówienia. Na etapie składa­nia zamówienia następu­je wybór metody płat­noś­ci za zamówie­nie. Warunk­iem złoże­nia zamówienia jest akcep­tac­ja Reg­u­laminu, z którym Kupu­ją­cy powinien uprzed­nio się zapoz­nać. W razie jakichkol­wiek wąt­pli­woś­ci doty­czą­cych Reg­u­laminu Kupu­ją­cy może skon­tak­tować się ze Sprzedawcą.
 6. W przy­pad­ku Towarów, które są Towara­mi Out­le­towy­mi, dodatkowym warunk­iem złoże­nia zamówienia jest zaz­nacze­nie check-bok­sa, że Kupu­ją­cy wyraża zgodę na naby­cie Towaru niepełnowartościowego.
 7. W for­mu­la­rzu zamówienia Kupu­ją­cy musi podać prawdzi­we dane osobowe. Kupu­ją­cy ponosi odpowiedzial­ność za podanie nieprawdzi­wych danych osobowych. Sprzedaw­ca zas­trze­ga sobie pra­wo do wstrzy­ma­nia real­iza­cji zamówienia w sytu­acji, gdy Kupu­ją­cy podał nieprawdzi­we dane lub gdy dane te budzą uza­sad­nione wąt­pli­woś­ci Sprzeda­jącego co do ich poprawnoś­ci. W takim przy­pad­ku Kupu­ją­cy zostanie poin­for­mowany tele­fon­icznie lub poprzez pocztę elek­tron­iczną o wąt­pli­woś­ci­ach Sprzedaw­cy. W takiej sytu­acji Kupu­jące­mu przysługu­je pra­wo wyjaśnienia wszel­kich okolicznoś­ci związanych z wery­fikacją prawdzi­woś­ci podanych danych. W przy­pad­ku braku danych pozwala­ją­cych Sprzedaw­cy na pod­ję­cie kon­tak­tu z Kupu­ją­cym, Sprzedaw­ca udzieli wszel­kich wyjaśnień po pod­ję­ciu kon­tak­tu przez Kupującego.
 8. Kupu­ją­cy oświad­cza, że wszelkie dane podane przez niego w for­mu­la­rzu zamówienia są prawdzi­we, nato­mi­ast Sprzedaw­ca nie jest zobow­iązany do wery­fikowa­nia ich prawdzi­woś­ci i poprawnoś­ci, choć posi­a­da takie uprawnie­nie zgod­nie z ust. 7.
 9. Pro­ces składa­nia zamówienia kończy kliknię­cie w przy­cisk final­izu­ją­cy zamówie­nie. Kliknię­cie w przy­cisk final­izu­ją­cy zamówie­nie stanowi złoże­nie przez Kupu­jącego ofer­ty naby­cia wybranych Pro­duk­tów od Sprzedaw­cy, na warunk­ach określonych w for­mu­la­rzu zamówienia.
 10. Po otrzy­ma­niu zamówienia Sprzedaw­ca, najpóźniej w ter­minie 7 (słown­ie: sied­miu) dni od dnia otrzy­ma­nia zamówienia, może:
  1. przyjąć ofer­tę złożoną przez Kupu­jącego poprzez przyję­cie zamówienia do real­iza­cji — w takim przy­pad­ku Umowa zosta­je zawarta z chwilą doręczenia Kupu­jące­mu wiado­moś­ci potwierdza­jącej przyję­cie zamówienia do realizacji,
  2. może nie przyjąć ofer­ty Kupu­jącego i anu­lować złożone zamówie­nie — w takim przy­pad­ku Umowa nie zosta­je zawarta, a Kupu­jące­mu są zwracane wszys­tkie płat­noś­ci, o ile Kupu­ją­cy ich dokon­ał na etapie składa­nia zamówienia.

§ 5. Przedsprzedaż

 1. Sprzedaw­ca, w odniesie­niu do niek­tórych rodza­jów Pro­duk­tów, może, ale nie musi, zor­ga­ni­zować Przedsprzedaż.
 2. Pro­duk­ty objęte Przed­sprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Ser­wisu jako Pro­duk­ty dostęp­ne w Przed­sprzedaży. Na stron­ie takich Pro­duk­tów Sprzedaw­ca zamieszcza infor­ma­cję, od jakiej daty Pro­duk­ty najpraw­dopodob­niej będą dostęp­ne i od jakiej daty Pro­duk­ty najpraw­dopodob­niej będą przekazy­wane Kupującym.
 3. Na potrze­by zaw­iera­nia Umów w ramach Przed­sprzedaży postanowienia § 4 sto­su­je się odpowiednio.
 4. Sprzedaw­ca zas­trze­ga sobie pra­wo do zmi­any ter­minu, o którym mowa w ust. 2, szczegól­nie na skutek opóźnienia w dostar­cza­niu Pro­duk­tu przez oso­by trze­cie (np. pro­du­cen­tów). Sprzedaw­ca będzie infor­mował Kupu­ją­cych o wszel­kich zmi­anach ter­minów związanych z Przed­sprzedażą, poprzez zamieszcze­nie infor­ma­cji w Ser­wisie oraz wysłanie wiado­moś­ci e‑mail, na adres podany przez Kupującego.
 5. W przy­pad­ku, gdy­by sprzedaż Pro­duk­tów nie była możli­wa na warunk­ach przewidzianych w Przed­sprzedaży (np. dostaw­cy nie dostar­czą odpowied­niej iloś­ci lub rodza­jów mate­ri­ałów, nastąpi wzrost ceny mate­ri­ałów itp.), Sprzedaw­ca poin­for­mu­je Kupu­jącego o tych okolicznościach.
 6. Jeżeli Kupu­ją­cy będą­cy Kon­sumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłuże­nie ter­minu dostar­czenia Pro­duk­tu lub zmi­anę warunk­ów sprzedaży Pro­duk­tu, może zrezyg­nować z naby­cia Pro­duk­tu, a Sprzedaw­ca zwraca takiemu Kupu­jące­mu wszelkie płat­noś­ci doko­nane w ramach Przedsprzedaży.

§ 6. Cena i płatności

 1. Dostęp­ne metody płat­noś­ci za zamówie­nie są opisane na stron­ie Ser­wisu oraz prezen­towane Kupu­jące­mu na etapie składa­nia zamówienia.
 2. Jeżeli Kupu­ją­cy wybrał przy składa­niu zamówienia płat­ność on-line, po kliknię­ciu w przy­cisk final­izu­ją­cy zamówie­nie zostanie przekierowany do bram­ki płat­noś­ci obsługi­wanej przez zewnętrznego oper­a­to­ra płat­noś­ci w celu doko­na­nia płat­noś­ci za zamówie­nie. Jeżeli Kupu­ją­cy wybrał płat­ność przelewem bankowym, po kliknię­ciu w przy­cisk final­izu­ją­cy zamówie­nie zostanie przekierowany na stronę Ser­wisu z potwierdze­niem zamówienia oraz instrukcją doko­na­nia płat­noś­ci. Zapła­ta za zamówie­nie powin­na nastąpić w ter­minie 7 dni od złoże­nia zamówienia. Po upły­wie tego ter­minu Sprzedaw­ca może przyjąć, że Kupu­ją­cy zrezyg­nował z naby­cia Pro­duk­tu, i anu­lować złożone zamówienie.
 3. Płat­noś­ci elek­tron­iczne, w tym płat­noś­ci kartą płat­niczą, obsługi­wane są przez Kra­jowy Inte­gra­tor Płat­noś­ci S.A. (TPay).
 4. Sprzedaw­ca może udostęp­nić Kupu­ją­cym możli­wość doko­na­nia E‑zapłaty, np. za pomocą kodu raba­towego, vouchera lub innego e‑kuponu. W takim przy­pad­ku Kupu­ją­cy będzie mógł dokon­ać zapłaty Ceny, w całoś­ci lub częś­ci, poprzez E‑zapłatę, zgod­nie z instrukc­ja­mi dostęp­ny­mi na stron­ie for­mu­la­rza zamówienia. Udostęp­nie­nie możli­woś­ci dokony­wa­nia E‑zapłaty nie jest obow­iązkiem Sprzedawcy.
 5. Jeżeli Kupu­ją­cy prosi o wys­taw­ie­nie fak­tu­ry, jest ona doręczana Kupu­jące­mu drogą elek­tron­iczną, na adres e‑mail podany w for­mu­la­rzu zamówienia.
 6. Wszys­tkie Ceny podane na stronach Ser­wisu są cena­mi brutto.
 7. Sprzedaw­ca jest uprawniony do udzie­le­nia Kupu­ją­cym rabatów, obniżek lub innych pref­er­encji związanych z Ceną według włas­nego wyboru, w szczegól­noś­ci w ramach orga­ni­zowanej akcji pro­mo­cyjnej. Szczegóły akcji pro­mo­cyjnych określa­ją odręb­ne reg­u­laminy akcji pro­mo­cyjnych. Kupu­jące­mu nie przysługu­je pra­wo żąda­nia rabatów, obniżek lub innych pref­er­encji, które nie wynika­ją z akcji promocyjnej.
 8. W każdym przy­pad­ku infor­mowa­nia o obniże­niu Cen Pro­duk­tów Sprzedaw­ca obok infor­ma­cji o obniżonej Cenie zamieszcza również infor­ma­cję o najniższej Cenie Pro­duk­tu, która obow­iązy­wała w okre­sie 30 dni przed wprowadze­niem obniż­ki. Jeżeli dany Pro­dukt jest ofer­owany do sprzedaży w okre­sie krót­szym niż 30 dni, obok infor­ma­cji o obniżonej Cenie Sprzedaw­ca zamieszcza również infor­ma­cję o najniższej Cenie Pro­duk­tu, która obow­iązy­wała w okre­sie od dnia rozpoczę­cia ofer­owa­nia tego Pro­duk­tu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§ 7. Realizacja zamówienia dotyczącego Towarów

 1. Real­iza­c­ja zamówienia pole­ga na skom­ple­towa­niu zamówionych Towarów, zapakowa­niu ich w celu dostawy do Kupu­jącego oraz nada­niu przesył­ki do Kupu­jącego zgod­nie z wybraną przez Kupu­jącego for­mą­dostawy zamówienia.
 2. Zamówie­nie uważa się za zre­al­i­zowane z chwilą nada­nia przesył­ki do Kupu­jącego (powierzenia przesył­ki prze­woźnikowi trud­niące­mu się prze­wozem). W przy­pad­ku dostawy za pośred­nictwem prze­woźni­ka Sprzedaw­ca poin­for­mu­je Kupu­jącego o przy­go­towa­niu Towaru do wysył­ki oraz przekaza­niu przesył­ki prze­woźnikowi. Dokład­ny ter­min dostar­czenia Towaru określa prze­woźnik, chy­ba że prze­woźnik umożli­wia Kupu­jące­mu dokładne określe­nie daty i godziny dostar­czenia przesył­ki. Jeżeli prze­woźnik udostęp­nia taką funkcjon­al­ność, Sprzedaw­ca przekaże Kupu­jące­mu dane potrzeb­ne do mon­i­torowa­nia trans­portu Towaru, w szczegól­noś­ci link do strony inter­ne­towej prze­woźni­ka lub do aplikacji przewoźnika.
 3. Kupu­ją­cy jest obow­iązany zbadać przesyłkę w cza­sie i w sposób przyję­ty przy przesyłkach tego rodza­ju. Jeżeli Kupu­ją­cy stwierdz­ił, że w cza­sie prze­wozu nastąpił ubytek lub uszkodze­nie Towarów, jest obow­iązany dokon­ać wszel­kich czyn­noś­ci niezbęd­nych do ustal­e­niaod­powiedzial­noś­ci prze­woźni­ka, np. w postaci spisa­nia pro­tokołu szkody (art. 545 § 2 k.c.).
 4. Czas real­iza­cji zamówienia jest wskazany przy każdym Towarze. Zamówione Towary powin­ny zostać wydane Kon­sumen­towi lub PNPK w ter­minie do 30 dni, chy­ba że w opisie Towaru zostałwyraźnie oznac­zony przez Sprzedaw­cę dłuższy ter­min. W takiej sytu­acji, składa­jąc zamówie­nie, Kupu­ją­cy wyraża zgodę na dłuższy ter­min real­iza­cji zamówienia wynika­ją­cy z opisu Towaru.
 5. Jeżeli Kupu­ją­cy zamaw­ia Towary z różnym cza­sem real­iza­cji, dla Sprzedaw­cy wiążą­cym ter­minem real­iza­cji całoś­ci zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszys­t­kich Towarów wchodzą­cych w skład zamówienia, przy czym Sprzedaw­ca może zapro­ponować podzi­ał zamówienia na kil­ka nieza­leżnych przesyłek w celu przyspieszenia cza­su real­iza­cji w odniesie­niu do częś­ci Towarów.

§ 8. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych

 1. Real­iza­c­ja zamówienia doty­czącego Treś­ci Cyfrowych pole­ga na przekaza­niu Kupu­jące­mu zamówionych Treś­ci Cyfrowych.
 2. Sprzedaw­ca udostęp­nia Kupu­jące­mu Treś­ci Cyfrowych nie wcześniej niż po pozy­ty­wnej auto­ryza­cji płat­noś­ci lub zak­się­gowa­niu płat­noś­ci na swoim rachunku bankowym. Treś­ci Cyfrowe mogą być przekazane Kupu­jące­mu od razu po zawar­ciu Umowy i opłace­niu zamówienia lub w ter­mi­nach określonych przez Sprzedaw­cę, w zależnoś­ci od rodza­ju Treś­ci Cyfrowej, którą nabył Kupujący.
 3. Kupu­ją­cy, w zależnoś­ci od wyboru Sprzedaw­cy oraz możli­woś­ci tech­nicznych Ser­wisu, może uzyskać dostęp do Treś­ci Cyfrowych poprzez:
  1. link przesłany Kupu­jące­mu na wskazany przez Kupu­jącego adres e‑mail lub
  2. kon­to użytkown­i­ka, do którego zostaną przyp­isane zaku­pi­one Treś­ci Cyfrowe lub
  3. dedykowaną stronę Ser­wisu, gdzie zna­j­du­ją się zaku­pi­one Treś­ci Cyfrowe.
 4. Infor­ma­c­je, czy dane Treś­ci Cyfrowe mogą być pobier­ane przez Kupu­jącego na włas­ny nośnik, zna­j­du­ją się w opisie Treś­ci Cyfrowych lub instrukc­jach przekazanych Kupującemu.
 5. Jeżeli dana Treść Cyfrowa może być pobrana przez Użytkown­i­ka, Sprzedaw­ca może wprowadz­ić lim­it pobrań danej Treś­ci Cyfrowej (np. dana Treść Cyfrowa będzie mogła być pobrana tylko 10 razy). W przy­pad­ku wprowadzenia lim­i­tu pobrań Sprzedaw­ca wyraźnie wskazu­je Kupu­jące­mu, ile razy Kupu­ją­cy może pobrać daną Treść Cyfrową w ramach zawartej Umowy.
 6. Sprzedaw­ca może wprowadz­ić ograniczenia cza­sowe w zakre­sie dostępu do danej Treś­ci Cyfrowej (np. dostęp do danej Treś­ci Cyfrowej będzie możli­wy tylko przez 3 miesiące). W przy­pad­ku wprowadzenia ograniczeń cza­sowych Sprzedaw­ca wyraźnie wskazu­je Kupu­jące­mu, przez jaki czas Kupu­ją­cy będzie posi­adał dostęp do danej Treś­ci Cyfrowej w ramach zawartej Umowy. Jeżeli dostęp do Treś­ci Cyfrowej określany jest przez Sprzedaw­cę jako dostęp doży­wot­ni, a Kupu­ją­cy uzysku­je ten dostęp poprzez kon­to użytkown­i­ka, w razie koniecznoś­ci lik­widacji kon­ta użytkown­i­ka (np. z uwa­gi na zmi­any tech­no­log­iczne, zakończe­nie dzi­ałal­noś­ci przez Sprzedaw­cę), Kupu­jące­mu zapew­ni­ana jest możli­wość pobra­nia Treś­ci Cyfrowej na włas­ny nośnik w określonym przez Sprzedaw­cę ter­minie, nie krót­szym niż 14 dni, lic­zonym od wysył­ki na adres e‑mail Kupu­jącego przyp­isany do kon­ta użytkown­i­ka infor­ma­cji o planowanej lik­widacji kon­ta użytkown­i­ka i możli­woś­ci pobra­nia Treś­ci Cyfrowej na włas­ny nośnik.
 7. Treść Cyfrową uważa się za dostar­c­zoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treś­ci Cyfrowej lub pobranie Treś­ci Cyfrowej, zostały udostęp­nione Kupu­jące­mu lub fizy­czne­mu albo wirtu­al­ne­mu urządze­niu, które Kupu­ją­cy wybrał samodziel­nie w tym celu albo gdy Kupu­ją­cy lub takie urządze­nie uzyskali dostęp do Treś­ci Cyfrowej.
 8. Sprzedaw­ca dostar­cza Treś­ci Cyfrowe w wer­sji obow­iązu­jącej na dzień dostar­czenia Treś­ci Cyfrowej i nie zapew­nia Aktu­al­iza­cji po dniu dostar­czenia Treś­ci Cyfrowej — chy­ba że w opisie Treś­ci Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obe­j­mu­je także Aktu­al­iza­c­je Treś­ci Cyfrowych w późniejszym terminie.
 9. Z zas­trzeże­niem przepisów o doz­wolonym użytku, Kupu­ją­cy może wyko­rzysty­wać Treś­ci Cyfrowe wyłącznie na potrze­by własne. Kupu­ją­cy w żad­nym przy­pad­ku nie ma prawa do udostęp­ni­a­nia lub sprzedaży Treś­ci Cyfrowych ani jakichkol­wiek ich opra­cow­ań pod włas­nym oznacze­niem, włącza­nia Treś­ci Cyfrowych lub ich frag­men­tów do włas­nych pro­duk­tów lub usług, które udostęp­nia lub sprzeda­je oraz innych podob­nych dzi­ałań zarobkowych z uży­ciem Treś­ci Cyfrowych.
 10. Jeżeli Kupu­ją­cy będzie chci­ał wyko­rzys­tać Treś­ci Cyfrowe w swo­jej dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej lub zawodowej, jest zobow­iązany zwró­cić się do Sprzedaw­cy o udzie­le­nie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiado­moś­ci na adres e‑mail Sprzedaw­cy. W celu zawar­cia takiej umowy Kupu­ją­cy powinien zwró­cić się do Sprzedaw­cy z propozy­cją zawar­cia umowy licen­cyjnej, infor­mu­jąc Sprzedaw­cę w szczegól­noś­ci o celach, w jakich zamierza korzys­tać z Treś­ci Cyfrowych, oraz o zakładanym cza­sie korzys­ta­nia. Po otrzy­ma­niu takiej propozy­cji Sprzedaw­ca przed­stawi ofer­tę zgod­nie z włas­ną poli­tyką licencyjną.
 11. W przy­pad­ku, gdy Kupu­ją­cy uzysku­je dostęp do zaku­pi­onych Treś­ci Cyfrowych poprzez kon­to użytkown­i­ka, zakazane jest:
  1. dzie­le­nie kon­ta użytkown­i­ka z inny­mi osoba­mi lub udostęp­ni­an­ie danych dostępowych do kon­ta użytkown­i­ka innym osobom,
  2. pode­j­mowanie prób nieau­to­ry­zowanego uzyska­nia dostępu do Treś­ci Cyfrowych, które nie zostały przyp­isane do kon­ta użytkown­i­ka w wyniku ich zakupu,
  3. pode­j­mowanie dzi­ałań mają­cych negaty­wny wpływ na funkcjonowanie sys­te­mu tele­in­for­maty­cznego, w ramach którego funkcjonu­je kon­to użytkown­i­ka, w szczegól­noś­ci poprzez różnego rodza­ju tech­ni­ki hak­er­skie, złośli­we opro­gramowanie itp.
  4. pode­j­mowanie prób pobiera­nia Treś­ci Cyfrowych na włas­ny nośnik, pod­czas gdy Sprzedaw­ca nie zapew­nia takiej możliwości,
  5. wyko­rzysty­wanie kon­ta użytkown­i­ka do prowadzenia dzi­ałań marketingowych,
  6. korzys­tanie z funkcji dostęp­nych w ramach kon­ta użytkown­i­ka w sposób narusza­ją­cy dobra oso­biste innych osób lub godzą­cy w dobre obyczaje.
 12. Sprzedaw­ca jest uprawniony do dokony­wa­nia zmi­an w zakre­sie Treś­ci Cyfrowych w trak­cie trwa­nia Umowy, z wyjątkiem Treś­ci Cyfrowych, które są dostar­czane w sposób jed­no­ra­zowy. Zmi­any w zakre­sie Treś­ci Cyfrowych, które zostały nabyte przez Kon­sumen­ta lub PNPK, mogą być dokony­wane z zachowaniem poniższych wymogów:
  1. zmi­any w Treś­ci­ach Cyfrowych mogą być dokony­wane wyłącznie z uza­sad­nionych przy­czyn, w szczegól­noś­ci takich jak usunię­cie usterek, dos­tosowanie Treś­ci Cyfrowych do potrzeb Kupu­ją­cych, dos­tosowanie Treś­ci Cyfrowych do zmi­an prawnych lub decyzji sądów i organów;
  2. zmi­any w Treś­ci­ach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosz­ta­mi po stron­ie Kon­sumen­ta lub PNPK;
  3. Sprzedaw­ca poin­for­mu­je Kon­sumen­ta lub PNPK w sposób jas­ny i zrozu­mi­ały o dokony­wanej zmianie;
  4. jeżeli zmi­ana w Treś­ci­ach Cyfrowych istot­nie i negaty­wnie wpły­wa na dostęp Kupu­jącego do Treś­ci Cyfrowych lub korzys­tanie z nich, Sprzedaw­ca jest zobow­iązany poin­for­mować Kon­sumen­ta lub PNPK z odpowied­nim wyprzedze­niem, nie krót­szym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właś­ci­woś­ci­ach i ter­minie wprowadzenia zmi­any, a także uprawnieni­ach związanych z tymi zmianami;
  5. jeżeli zmi­ana w Treś­ci­ach Cyfrowych istot­nie i negaty­wnie wpły­wa na dostęp Kupu­jącego do Treś­ci Cyfrowych lub korzys­tanie z nich, Kon­sument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowa­nia okre­su wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia doko­na­nia zmi­any w Treś­ci­ach Cyfrowych lub poin­for­mowa­nia o zmi­anach w Treś­ci­ach Cyfrowych, jeżeli poin­for­mowanie nastąpiło później niż ta zmi­ana. Uprawnie­nie to nie przysługu­je Kupu­jące­mu, gdy Sprzedaw­ca zapewni Kon­sumen­towi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, pra­wo do zachowa­nia Treś­ci Cyfrowych zgod­nych z Umową w stanie niezmienionym.
 13. W przy­pad­ku naruszenia przez Kupu­jącego zasad doty­czą­cych korzys­ta­nia z Treś­ci Cyfrowych Sprzedaw­ca może zablokować Kupu­jące­mu dostęp do Treś­ci Cyfrowych. Kupu­ją­cy otrzy­ma wiado­mość z uza­sad­nie­niem przy­czyn blokady. Kupu­ją­cy może odwołać się od blokady w ter­minie 14 dni od otrzy­ma­nia wiado­moś­ci. Sprzedaw­ca roz­pa­tru­je odwoła­nia w ter­minie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treś­ci Cyfrowych nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedaw­cę i nie może być pod­stawą roszczeń Kupu­jącego z tytułu naruszenia Umowy.
 14. Treś­ciom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świad­czenia dodatkowe, np. dostęp do grupy wspar­cia związanej z zaku­pi­ony­mi Treś­ci­a­mi Cyfrowy­mi, spotkanie on-line ze Sprzedaw­cą lub inny­mi osoba­mi, udzi­ał w dodatkowych webi­na­rach itp. Wszys­tkie tego rodza­ju świad­czenia mają charak­ter poboczny w sto­sunku do głównego zobow­iąza­nia Sprzedaw­cy, jakim jest dostar­cze­nie Treś­ci Cyfrowych zgod­nych z Umową i real­i­zowane są zgod­nie z infor­ma­c­ja­mi dostęp­ny­mi w Ser­wisie zawarty­mi w opisie kupowanej Treś­ci Cyfrowej. Sprzedaw­ca może przewidy­wać dodatkowe zasady korzys­ta­nia ze świad­czeń dodatkowych mające na celu zapewnie­nie kom­for­tu i poczu­cia bez­pieczeńst­wa pośród wszys­t­kich osób mają­cych dostęp do określonych świad­czeń, np. zasady uczest­nict­wa w grupie wspar­cia. Nieprzestrze­ganie takich zasad może skutkować pozbaw­ie­niem Kupu­jącego możli­woś­ci korzys­ta­nia ze świad­czeń dodatkowych, co nie ma jed­nak wpły­wu na real­iza­cję przez Sprzedaw­cę jego zobow­iąza­nia głównego w postaci dostar­czenia Treś­ci Cyfrowych, nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedaw­cę i nie może być pod­stawą roszczeń Kupu­jącego z tytułu naruszenia Umowy.

§ 9. Realizacja zamówienia dotyczącego Usług Podstawowych

 1. Real­iza­c­ja Usług Pod­sta­wowych pole­ga na spełnie­niu przez Sprzedaw­cę określonych świad­czeń składa­ją­cych się na przed­miot Usłu­gi Pod­sta­wowej, zgod­nie z opisem zamieszc­zonym w Serwisie.
 2. W przy­pad­ku, gdy real­iza­c­ja Usłu­gi Pod­sta­wowej wyma­ga akty­wnego udzi­ału Sprzedaw­cy, Strony są zobow­iązane uzgod­nić szczegóły związane z wyko­naniem tych Usług, w szczegól­noś­ci sposób real­iza­cji Usłu­gi Pod­sta­wowej, czas i miejsce real­iza­cji Usłu­gi Pod­sta­wowej itp. Warunk­iem rozpoczę­cia świad­czenia Usług Pod­sta­wowych jest osiąg­nię­cie porozu­mienia pomiędzy Stron­a­mi w tym zakresie.
 3. Jeżeli rozpoczę­cie real­iza­cji Usług Pod­sta­wowych wyma­ga wcześniejszego uzyska­nia od Kupu­jącego określonych danych, infor­ma­cji lub innych mate­ri­ałów, Kupu­ją­cy jest zobow­iązany przekazać je Sprzedaw­cy najpóźniej na 30 dni przed dniem wyko­na­nia Usłu­gi Pod­sta­wowej, w sposób uzgod­niony ze Sprzedaw­cą. W przy­pad­ku, gdy Kupu­ją­cy naruszy ten obow­iązek, pomi­mo wezwa­nia ze strony Sprzedaw­cy, Sprzedaw­ca jest uprawniony do odmowy wyko­na­nia Usłu­gi Pod­sta­wowej i taka odmowa nie stanowi niewyko­na­nia lub nien­ależytego wyko­na­nia Umowy przez Sprzedawcę.
 4. Jeżeli Sprzedaw­ca nie będzie mógł zre­al­i­zować Usłu­gi Pod­sta­wowej w ter­minie uprzed­nio uzgod­nionym z Kupu­ją­cym, jest zobow­iązany poin­for­mować o tym Kupu­jącego oraz zapro­ponować nowy ter­min real­iza­cji Usłu­gi Pod­sta­wowej. Kupu­ją­cy może, najpóźniej w ter­minie 7 dni dni, albo zaak­cep­tować nowy ter­min, albo odstąpić od zawartej Umowy oraz uzyskać zwrot Ceny za niezre­al­i­zowaną Usługę Podstawową.
 5. Jeżeli Kupu­ją­cy nie będzie mógł sko­rzys­tać z Usłu­gi Pod­sta­wowej w ter­minie uprzed­nio uzgod­nionym ze Sprzedaw­cą, jest zobow­iązany poin­for­mować o tym Sprzedaw­cę. Sprzedaw­ca może zapro­ponować nowy ter­min wyko­na­nia Usłu­gi Pod­sta­wowej (jeżeli ist­nieje taka możli­wość) lub odmówić wyko­na­nia Usłu­gi Pod­sta­wowej w innym ter­minie (ze wzglę­du na brak możli­woś­ci real­iza­cji Usłu­gi Pod­sta­wowej w innym terminie).
 6. W przy­pad­ku, gdy osobą korzys­ta­jącą z Usłu­gi Pod­sta­wowej ma być inna oso­ba niż Kupu­ją­cy (np. pra­cown­ik lub współpra­cown­ik Kupu­jącego), Kupu­ją­cy jest zobow­iązany przesłać dane tej oso­by Sprzedaw­cy najpóźniej na 7 dni dni przed dniem świad­czenia Usłu­gi Pod­sta­wowej. Zmi­ana oso­by uprawnionej jest możli­wa najpóźniej na 7 dni przed dniem świad­czenia Usłu­gi Podstawowej.
 7. Usłu­gi Pod­sta­wowe powin­ny być zre­al­i­zowane najpóźniej w ter­minie 365 dni od dnia zawar­cia Umowy. Jeżeli Sprzedaw­ca pozostawał w gotowoś­ci do świad­czenia Usług Pod­sta­wowych, nato­mi­ast Kupu­ją­cy nie sko­rzys­tał z Usług Pod­sta­wowych z przy­czyn leżą­cych po swo­jej stron­ie (np. nie pojaw­ił się w ustalonym ter­minie), Sprzedaw­ca nie jest zobow­iązany do zwro­tu zapła­conej Ceny, z uwzględ­nie­niem właś­ci­wych przepisów kon­sumenc­kich w sto­sunku do Kon­sumen­tów lub PNPK.
 8. Sprzedaw­ca zobow­iązany jest wykon­ać Usługę Pod­sta­wową z należytą starannością.

§ 10. Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

 1. Kon­sument lub PNPK ma pra­wo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośred­nictwem Ser­wisu, bez podawa­nia przy­czyny w terminie:
  1. 14 dni od dnia obję­cia Towaru w posi­adanie przez Kon­sumen­ta lub PNPK, lub wskazaną przez Kon­sumen­ta lub PNPK osobę trze­cią, inną niż prze­woźnik. W przy­pad­ku, gdy Umowa obe­j­mu­je wiele Towarów, które są dostar­czane osob­no, par­ti­a­mi lub w częś­ci­ach ter­min na odstąpi­e­nie od Umowy liczy się od obję­cia w posi­adanie ostat­niego Towaru, jego par­tii lub części;
  2. 14 dni od dnia zawar­cia Umowy — w przy­pad­ku innych Umów niż umowa sprzedaży Towarów.
 2. Pra­wo do odstąpi­enia od Umowy nie przysługu­je w sto­sunku do Umowy:
  1. o świad­cze­nie Usług, za które Kupu­ją­cy jest zobow­iązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedaw­ca wykon­ał w pełni Usługę za wyraźną i uprzed­nią zgodą Kupu­jącego, który został poin­for­mowany przed rozpoczę­ciem świad­czenia, że po spełnie­niu świad­czenia przez Sprzedaw­cę utraci pra­wo odstąpi­enia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której przed­miotem świad­czenia jest Towar niepre­fab­rykowany, wypro­dukowany według specy­fikacjiKon­sumen­ta albo PNPKlub służą­cy zaspoko­je­niu jego zindy­wid­u­al­i­zowanych potrzeb;
  3. w której przed­miotem świad­czenia jest Towar ule­ga­ją­cy szy­bkiemu zep­su­ciu lub mają­cy krót­ki ter­min przy­dat­noś­ci do użycia;
  4. w której przed­miotem świad­czenia jest Towar dostar­czany w zapieczę­towanym opakowa­niu, którego po otwar­ciu opakowa­nia nie moż­na zwró­cić ze wzglę­du na ochronę zdrowia lub ze względów higien­icznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przed­miotem świad­czenia są Towary, które po dostar­cze­niu, ze wzglę­du na swój charak­ter, zosta­ją nierozłącznie połąc­zone z inny­mi rzeczami;
  6. w której przed­miotem świad­czenia są nagra­nia dźwiękowe lub wiz­ualne albo pro­gramy kom­put­erowe dostar­czane w zapieczę­towanym opakowa­niu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  7. o dostar­czanie Treś­ci Cyfrowych niedostar­czanych na nośniku mate­ri­al­nym, za które Kon­sument lub PNPK jest zobow­iązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedaw­ca rozpoczął świad­cze­nie za wyraźną i uprzed­nią zgodą Kupu­jącego, który został poin­for­mowany przed rozpoczę­ciem świad­czenia, że po spełnie­niu świad­czenia przez Sprzedaw­cę utraci pra­wo odstąpi­enia od Umowy, i przyjął to do wiado­moś­ci, a Sprzedaw­ca przekazał Kupu­jące­mu potwierdze­nie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Aby odstąpić od Umowy, Kon­sument lub PNPK musi poin­for­mować Sprzedaw­cę o swo­jej decyzji o odstąpi­e­niu od Umowy w drodze jed­noz­nacznego oświad­czenia – na przykład poprzez pis­mo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Kon­sument lub PNPK może sko­rzys­tać z wzoru for­mu­la­rza odstąpi­enia od Umowy, dostęp­nego do pobra­nia, jed­nak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować ter­min do odstąpi­enia od Umowy, wystar­czy, aby Kon­sument lub PNPK wysłał infor­ma­cję doty­czącą wyko­na­nia przysługu­jącego Kon­sumen­towi lub PNPK prawa odstąpi­enia od Umowy przed upły­wem ter­minu do odstąpi­enia od Umowy.
 6. Kon­sument lub PNPK ma obow­iązek zwró­cić Towar Sprzedaw­cy lub przekazać go oso­bie upoważnionej przez Sprzedaw­cę do odbioru niezwłocznie, jed­nak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chy­ba że Sprzedaw­ca zapro­ponował, że sam odbierze Towar. Do zachowa­nia ter­minu wystar­czy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. Kon­sument lub PNPK ponosi bezpośred­nie kosz­ty zwro­tu Towaru.
 8. W przy­pad­ku odstąpi­enia od Umowy Sprzedaw­ca zwraca Kon­sumen­towi lub PNPK wszys­tkie otrzy­mane od Kon­sumen­ta lub PNPK płat­noś­ci, w tym kosz­ty dostar­czenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynika­ją­cych z wybranego przez Kon­sumen­ta lub PNPK sposobu dostar­czenia innego niż naj­tańszy zwykły sposób dostar­czenia ofer­owany przy składa­niu zamówienia), niezwłocznie, aw każdym przy­pad­ku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedaw­ca został poin­for­mowany o decyzji o wyko­na­niu prawa odstąpi­enia od Umowy.
 9. Zwrot płat­noś­ci dokony­wany jest przy uży­ciu takich samych sposobów płat­noś­ci, jakie zostały użyte w pier­wot­nej transakcji, chy­ba że Kon­sument lub PNPK wyraźnie zgodz­ił się na inne rozwiązanie. W każdym przy­pad­ku Kon­sument lub PNPK nie ponosi żad­nych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Jeżeli Sprzedaw­ca nie zapro­ponował, że sam odbierze Towar od Kon­sumen­ta lub PNPK, może wstrzy­mać się ze zwrotem płat­noś­ci otrzy­manych od Kon­sumen­ta lub PNPK do chwili otrzy­ma­nia Towaru z powrotem lub dostar­czenia przez Kon­sumen­ta lub PNPK dowodu jej odesła­nia, w zależnoś­ci od tego, które zdarze­nie nastąpi wcześniej.
 11. Kon­sument lub PNPK ponosi odpowiedzial­ność za zmniejsze­nie wartoś­ci Towaru będące wynikiem korzys­ta­nia z niego w sposób wykracza­ją­cy poza konieczny do stwierdzenia charak­teru, cech i funkcjonowa­nia Towaru. Sprzedaw­cy przysługu­je pra­wo doko­na­nia potrące­nia swo­jej wierzytel­noś­ci wobec Kupu­jącego z tego tytułu zgod­nie z art. 498 Kodek­su cywilnego i następne.

§ 11. Rękojmia za wady i odpowiedzialność za zgodnośćTowaru z Umową

 1. Ręko­jmia za wady Towarów, o jakiej mowa w przepisach Kodek­su cywilnego, jest wyłąc­zona w przy­pad­ku Umów sprzedaży Towarów, które są zaw­ier­ane przez Kupu­ją­cych innych niż Kon­sument lub PNPK.
 2. Do Umów sprzedaży Towarów, które są zaw­ier­ane przez Kon­sumen­ta lub PNPK, sto­su­je się przepisy o odpowiedzial­noś­ci za zgod­ność Towaru z Umową, które są zawarte w ustaw­ie o prawach kon­sumen­ta, z uwzględ­nie­niem postanowień Reg­u­laminu. W przy­pad­ku, gdy Usłu­gi Elek­tron­iczne świad­c­zone przez Sprzedaw­cę stanow­ią równocześnie Usłu­gi Cyfrowe, Sprzedaw­ca ponosi odpowiedzial­ność za zgod­ność Usług Cyfrowych z Umową na zasadach przewidzianych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedaw­ca jest odpowiedzial­ny wzglę­dem Kon­sumen­ta oraz PNPK za zgod­ność Towaru z Umową. Zgod­ność Towaru z Umową oce­nia się zgod­nie z przepisa­mi ustawy o prawach konsumenta.
 4. Sprzedaw­ca ponosi odpowiedzial­ność za brak zgod­noś­ci Towaru zUmową ist­nieją­cy w chwili jego dostar­czenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chy­ba że:
  1. ter­min przy­dat­noś­ci Towaru do uży­cia, określony przez Sprzedaw­cę, jego poprzed­ników prawnych lub oso­by dzi­ała­jące w ich imie­niu, jest dłuższy;
  2. Umowa doty­czy Towaru Out­le­towego, gdzie Kupu­ją­cy wyraźnie wyraz­ił zgodę na naby­cie Towaru Outletowego.
 5. W przy­pad­ku TzEC Sprzedaw­ca ponosi odpowiedzial­ność za brak zgod­noś­ci z Umową Treś­ci Cyfrowych lub Usług Cyfrowych dostar­czanych w sposób ciągły, który wys­tąpił lub ujawnił się w cza­sie, w którym zgod­nie z Umową miały być dostar­czane, jed­nak nie krócej niż przez dwa lata od chwili dostar­czenia TzEC.

§ 12. Wymiana lub naprawa Towaru niezgodnego z Umową

 1. Jeżeli Towar jest niez­god­ny z Umową, Kon­sument lub PNPK może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedaw­ca może:
  1. dokon­ać wymi­any, gdy Kon­sument lub PNPK żąda naprawy, lub
  2. dokon­ać naprawy, gdy Kon­sument lub PNPK żąda wymiany,

  jeżeli doprowadze­nie Towaru do zgod­noś­ci z Umową w sposób wybrany przez Kon­sumen­ta lub PNPK jest niemożli­we albo wyma­gało­by nad­miernych kosztów dla Sprzedawcy.

 3. Jeżeli naprawa i wymi­ana są niemożli­we lub wyma­gały­by nad­miernych kosztów dla Sprzedaw­cy, może on odmówić wymi­any lub naprawy w celu doprowadzenia do zgod­noś­ci Towaru z Umową.
 4. Kon­sument lub PNPK udostęp­nia Sprzedaw­cy Towar podle­ga­ją­cy napraw­ie lub wymi­an­ie, a Sprzedaw­ca odbiera go na swój koszt. Kosz­ty naprawy lub wymi­any, w tym wszczegól­noś­ci kosz­ty opłat pocz­towych, prze­wozu, robo­cizny i mate­ri­ałów, ponosi Sprzedawca.
 5. Sprzedaw­ca dokonu­je naprawy lub wymi­any w rozsąd­nym cza­sie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, wktórej Sprzedaw­ca został poin­for­mowany przez Kon­sumen­ta lub PNPK o braku zgod­noś­ci Towaru zUmową, i bez nad­miernych niedo­god­noś­ci dla Kon­sumen­ta lub PNPK, uwzględ­ni­a­jąc specy­fikę Towaru oraz cel, w jakim Kon­sument lub PNPK go nabył.

§ 13. Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku Towaru niezgodnego z Umową

 1. Jeżeli Towar jest niez­god­ny z Umową, Kon­sument lub PNPK może złożyć oświad­cze­nie o obniże­niu Ceny albo odstąpi­e­niu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedaw­ca odmówił naprawy lub wymi­any Towaru zgod­nie z § 11 ust. 3;
  2. Sprzedaw­ca nie doprowadz­ił Towaru do zgod­noś­ci z Umową;
  3. brak zgod­noś­ci Towaru z Umową wys­tępu­je nadal, mimo że Sprzedaw­ca próbował doprowadz­ić Towar do zgod­noś­ci z Umową;
  4. brak zgod­noś­ci Towaru z Umową jest na tyle istot­ny, że uza­sad­nia obniże­nie Ceny albo odstąpi­e­nie od Umowy bez uprzed­niego sko­rzys­ta­nia ze środ­ków, o których mowa w § 11 ust. 1;
  5. z oświad­czenia Sprzedaw­cy lub okolicznoś­ci wyraźnie wyni­ka, że nie doprowadzi on Towaru do zgod­noś­ci z Umową w rozsąd­nym cza­sie lub bez nad­miernych niedo­god­noś­ci dla Kon­sumen­ta lub PNPK.
 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej pro­por­cji do Ceny wynika­jącej zUmowy, w jakiej wartość Towaru niez­god­nego z Umową pozosta­je do wartoś­ci Towaru zgod­nego z Umową.
 3. Sprzedaw­ca zwraca Kon­sumen­towi lub PNPK kwoty należne wskutek sko­rzys­ta­nia zprawa obniże­nia Ceny niezwłocznie, nie później niż w ter­minie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­czenia Kon­sumen­ta lub PNPK o obniże­niu Ceny.
 4. Kon­sument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgod­noś­ci Towaru z Umową jest nieis­tot­ny. Dom­niemy­wa się, że brak zgod­noś­ci Towaru z Umową jest istotny.
 5. Jeżeli brak zgod­noś­ci z Umową doty­czy jedynie niek­tórych Towarów dostar­c­zonych na pod­staw­ie Umowy Kon­sument lub PNPK może odstąpić od Umowy jedynie w odniesie­niu do tych Towarów, a także w odniesie­niu do innych Towarów naby­tych przez Kon­sumen­ta lub PNPK wraz z Towara­mi niez­god­ny­mi z Umową, jeżeli nie moż­na rozsąd­nie oczeki­wać, aby Kon­sument lub PNPK zgodz­ił się zatrzy­mać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 6. W razie odstąpi­enia od Umowy Kon­sument lub PNPK niezwłocznie zwraca Towar Sprzedaw­cy na jego koszt. Sprzedaw­ca zwraca Kon­sumen­towi lub PNPK Cenę niezwłocznie, nie później niż w ter­minie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia Towaru lub dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedaw­ca dokonu­je zwro­tu Ceny przy uży­ciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kon­sument lub PNPK, chy­ba że Kon­sument lub PNPK wyraźnie zgodz­ił się na inny sposób zwro­tu, który nie wiąże się dla niego z żad­ny­mi kosztami.

§ 14. Odpowiedzialność za zgodność Treści Cyfrowych z Umową

 1. Ręko­jmia za wady Treś­ci Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodek­su cywilnego, jest wyłąc­zona w przy­pad­ku Umów, które są zaw­ier­ane przez Kupu­ją­cych innych niż Kon­sument lub PNPK.
 1. Do Umów, które są zaw­ier­ane przez Kon­sumen­ta lub PNPK, sto­su­je się przepisy o odpowiedzial­noś­ci za zgod­ność Treś­ci Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustaw­ie o prawach kon­sumen­ta, z uwzględ­nie­niem postanowień Regulaminu.
 2. Sprzedaw­ca jest odpowiedzial­ny wzglę­dem Kon­sumen­ta oraz PNPK za zgod­ność Treś­ci Cyfrowych z Umową. Zgod­ność Treś­ci Cyfrowych z Umową oce­nia się zgod­nie z przepisa­mi ustawy o prawach konsumenta.
 3. W przy­pad­ku Treś­ci Cyfrowych:
  1. dostar­czanych jed­no­ra­zowo lub w częś­ci­ach — Sprzedaw­ca ponosi odpowiedzial­ność za brak zgod­noś­ci Treś­ci Cyfrowych z Umową, który ist­ni­ał w chwili ich dostar­czenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  2. dostar­czanych w sposób ciągły — Sprzedaw­ca ponosi odpowiedzial­ność za brak zgod­noś­ci Treś­ci Cyfrowych z Umową, który wys­tąpił lub ujawnił się w cza­sie, w którym zgod­nie z Umową miały być dostarczane.
 4. W przy­pad­ku, gdy Sprzedaw­ca dostar­cza Treś­ci Cyfrowych w sposób ciągły, Treś­ci Cyfrowych powin­ny być zgodne przez czas ich dostar­cza­nia zgod­nie z Umową.

§ 15. Doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową

 1. Jeżeli Treś­ci Cyfrowych są niez­godne z Umową, Kon­sument lub PNPK może żądać doprowadzenia Treś­ci Cyfrowych do zgod­noś­ci z Umową.
 2. Jeżeli doprowadze­nie Treś­ci Cyfrowych do zgod­noś­ci z Umową jest niemożli­we lub wyma­gały­by nad­miernych kosztów dla Sprzedaw­cy, może on odmówić doprowadzenia Treś­ci Cyfrowych do zgod­noś­ci z Umową.
 3. Sprzedaw­ca doprowadza Treś­ci Cyfrowych do zgod­noś­ci z Umową w rozsąd­nym cza­sie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, wktórej Sprzedaw­ca został poin­for­mowany przez Kon­sumen­ta lub PNPK o braku zgod­noś­ci Treś­ci Cyfrowych zUmową, i bez nad­miernych niedo­god­noś­ci dla Kon­sumen­ta lub PNPK, uwzględ­ni­a­jąc ich charak­ter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 4. Kosz­ty doprowadzenia Treś­ci Cyfrowych do zgod­noś­ci z Umową ponosi Sprzedawca.

§ 16. Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Treści Cyfrowych z Umową

 1. Jeżeli Treś­ci Cyfrowe są niez­godne z Umową, Kon­sument lub PNPK może złożyć oświad­cze­nie o obniże­niu Ceny albo odstąpi­e­niu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedaw­ca odmówił doprowadzenia Treś­ci Cyfrowych do zgod­noś­ci z Umową zgod­nie z § 10 ust. 2;
  2. Sprzedaw­ca nie doprowadz­ił Treś­ci Cyfrowych do zgod­noś­ci z Umową;
  3. brak zgod­noś­ci Treś­ci Cyfrowych z Umową wys­tępu­je nadal, mimo że Sprzedaw­ca próbował doprowadz­ić Treś­ci Cyfrowych do zgod­noś­ci z Umową;
  4. brak zgod­noś­ci Treś­ci Cyfrowych z Umową jest na tyle istot­ny, że uza­sad­nia obniże­nie Ceny albo odstąpi­e­nie od Umowy bez uprzed­niego sko­rzys­ta­nia ze środ­ków, o których mowa w § 10 ust. 1;
  5. z oświad­czenia Sprzedaw­cy lub okolicznoś­ci wyraźnie wyni­ka, że nie doprowadzi on Treś­ci Cyfrowych do zgod­noś­ci z Umową w rozsąd­nym cza­sie lub bez nad­miernych niedo­god­noś­ci dla Kon­sumen­ta lub PNPK.
 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej pro­por­cji do Ceny wynika­jącej zUmowy, w jakiej wartość Treś­ci Cyfrowych niez­god­nych z Umową pozosta­je do wartoś­ci Treś­ci Cyfrowych zgod­nych z Umową. Jeżeli Treś­ci Cyfrowych są dostar­czane w częś­ci­ach lub w sposób ciągły, przy obniże­niu Ceny należy uwzględ­nić czas, w którym Treś­ci Cyfrowych pozostawały niez­godne z Umową.
 3. Sprzedaw­ca jest zobow­iązany zwró­cić Kon­sumen­towi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w ter­minie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­czenia Kon­sumen­ta lub PNPK o obniże­niu Ceny.
 4. Kon­sument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treś­ci Cyfrowych są dostar­czane w zami­an za zapłatę Ceny, a brak zgod­noś­ci Treś­ci Cyfrowych z Umową jest nieis­tot­ny. Dom­niemy­wa się, że brak zgod­noś­ci Treś­ci Cyfrowych z Umową jest istotny.

§ 17. Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy

 1. W sytu­acji, gdy Kupu­ją­cy będą­cy Kon­sumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:
  1. w ramach uprawnień wynika­ją­cych z ręko­j­mi kon­sumenck­iej za niez­god­ność Treś­ci Cyfrowych z Umową;
  2. w przy­pad­ku niedostar­czenia przez Sprzedaw­cę Treś­ci Cyfrowych, pomi­mo wezwa­nia ze strony Kupującego,

  do rozliczeń pomiędzy Stron­a­mi sto­su­je się postanowienia niniejszego paragrafu.

 2. Jeżeli Sprzedaw­ca dostar­czył Treść Cyfrową na nośniku mate­ri­al­nym, Sprzedaw­ca może zażą­dać zwro­tu tego nośni­ka najpóźniej w ter­minie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­czenia o odstąpi­e­niu, a Kon­sument lub PNPK jest zobow­iązany zwró­cić nośnik niezwłocznie, nie później niż w ter­minie 21 dni, na koszt Sprzedawcy.
 3. Sprzedaw­ca jest zobow­iązany do zwro­tu Ceny jedynie w częś­ci odpowiada­jącej Treś­ciom Cyfrowym niez­god­nym z Umową albo Treś­ciom Cyfrowym, w odniesie­niu do których odpadł obow­iązek ich dostar­czenia na skutek odstąpi­enia od Umowy. Jed­nocześnie Sprzedaw­ca nie jest uprawniony do żąda­nia zapłaty za czas, w którym Treś­ci Cyfrowych były niez­godne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpi­e­niem od Umowy Kon­sument lub PNPK fak­ty­cznie z nich korzystał.
 4. Sprzedaw­ca jest zobow­iązany zwró­cić Kon­sumen­towi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w ter­minie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­czenia Kon­sumen­ta lub PNPK o odstąpi­e­niu od Umowy.
 5. Sprzedaw­ca dokonu­je zwro­tu należnej Ceny przy uży­ciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kon­sument lub PNPK, chy­ba że Kon­sument lub PNPK wyraźnie zgodz­ił się na inny sposób zwro­tu, który nie wiąże się dla niego z żad­ny­mi kosztami.

§ 18. Zwrot Treści Użytkownika

 1. Po odstąpi­e­niu od Umowy Sprzedaw­ca nie może wyko­rzysty­wać Treś­ci Użytkown­i­ka, z wyjątkiem Treś­ci Użytkown­i­ka, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z Treś­ci­a­mi Cyfrowymi;
  2. doty­czą wyłącznie akty­wnoś­ci Kon­sumen­ta lub PNPK w trak­cie korzys­ta­nia z Treś­ci Cyfrowych;
  3. zostały połąc­zone przez Sprzedaw­cę z inny­mi dany­mi i nie mogą zostać rozłąc­zone bez nad­miernych trudności;
  4. zostały wyt­wor­zone wspól­nie z inny­mi Kon­sumen­ta­mi lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 2. Na żądanie Kon­sumen­ta lub PNPK Sprzedaw­ca udostęp­ni takiemu Kupu­jące­mu, na swój koszt, w rozsąd­nym cza­sie oraz w powszech­nie uży­wanym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczy­tu maszynowego, Treś­ci Użytkown­i­ka, które zostały wyt­wor­zone lub dostar­c­zone w trak­cie korzys­ta­nia z Treś­ci Cyfrowych. Obow­iązek ten nie doty­czy zwro­tu Treś­ci Użytkown­i­ka, o których mowa w ust. 1 pkt a) — c).

§ 19. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Admin­is­tra­torem danych osobowych Kupu­jącego jest Sprzedawca.
 2. Ser­wis wyko­rzys­tu­je tech­nologię plików cookies.
 3. Szczegóły związane z dany­mi osobowy­mi oraz plika­mi cook­ies opisane zostały w poli­tyce pry­wat­noś­ci dostęp­nej pod adresem https://dkch.pl/polityka-prywatnosci.

§ 20. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedaw­ca poucza Kupu­jącego, że wszelkie treś­ci dostęp­ne na stronach Ser­wisu, Treś­ci Cyfrowe oraz ele­men­ty Treś­ci Cyfrowych (np. pro­jek­ty graficzne) mogą stanow­ić utwory w rozu­mie­niu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o praw­ie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługu­ją Sprzedaw­cy lub innym pod­miotom uprawnionym, a także bazy danych chro­nione na pod­staw­ie przepisów o ochronie baz danych.
 2. Sprzedaw­ca poucza Kupu­jącego, że eksploat­ac­ja treś­ci obję­tych prawa­mi autorski­mi lub korzys­tanie z baz danych przez Kupu­jącego bez zgody Sprzedaw­cy lub innego pod­mio­tu uprawnionego, z wyjątkiem korzys­ta­nia w ramach doz­wolonego użytku, stanowi narusze­nie praw włas­noś­ci intelek­tu­al­nych i może skutkować odpowiedzial­noś­cią cywilną lub karną.
 3. Sprzedaw­ca może zawrzeć z Kupu­ją­cym odręb­ną umowę licen­cyjną związaną z korzys­taniem przez Kupu­jącego z treś­ci lub baz danych należą­cych do Sprzedaw­cy (np. poprzez wyko­rzysty­wanie fotografii pro­duk­towych, posługi­wanie się opisa­mi Treś­ci Cyfrowych itp.). W celu zawar­cia takiej umowy Kupu­ją­cy powinien zwró­cić się do Sprzedaw­cy z propozy­cją zawar­cia umowy licen­cyjnej, infor­mu­jąc Sprzedaw­cę w szczegól­noś­ci o celach, w jakich zamierza korzys­tać z treś­ci lub baz danych należą­cych do Sprzedaw­cy, oraz o zakładanym cza­sie korzys­ta­nia. Po otrzy­ma­niu takiej propozy­cji Sprzedaw­ca przed­stawi ofer­tę zgod­nie z włas­ną poli­tyką licencyjną.

§ 21. Opinie

 1. Sprzedaw­ca może udostęp­nić Kupu­ją­cym możli­wość zamieszcza­nia opinii o Ser­wisie, Sprzedaw­cy lub Towarach — w ramach Ser­wisu lub ser­wisów zewnętrznych należą­cych do osób trze­ci­ch. W takim przy­pad­ku do zamieszcza­nia opinii sto­su­je się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszcze­nie opinii jest możli­we po sko­rzys­ta­niu z Ser­wisu, w szczegól­noś­ci po zawar­ciu Umowy, przy czym zamieszcze­nie opinii jest możli­we w każdym czasie.
 3. Kupu­ją­cy powinien for­mułować opinie w sposób rzetel­ny, ucz­ci­wy i mery­to­ryczny, w miarę możli­woś­ci poprawny językowo oraz bez uży­wa­nia wul­gar­yzmów i innych słów powszech­nie uznawanych za obraźliwe.
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  1. bez uprzed­niego sko­rzys­ta­nia z Serwisu;
  2. na tem­at Treś­ci Cyfrowych, z których Kupu­ją­cy nie korzys­tał lub których nie nabył,
  3. wypeł­ni­a­ją­cych znamiona czynu nieucz­ci­wej konkurencji w rozu­mie­niu art. 3 ustawy z dnia 16 kwiet­nia 1993 r. o zwal­cza­niu nieucz­ci­wej konkurencji;
  4. narusza­ją­cych dobra oso­biste Sprzedaw­cy lub oso­by trzeciej;
  5. przez opła­conych użytkown­ików, w szczegól­noś­ci w celu sztucznego pod­wyższenia oce­ny Treś­ci Cyfrowej.
 5. Sprzedaw­ca może w każdej chwili dokony­wać wery­fikacji, czy zamieszc­zone opinie są zgodne z Reg­u­laminem, a w szczegól­noś­ci, czy pochodzą od Kupu­ją­cych, którzy rzeczy­wiś­cie korzys­tali z Treś­ci Cyfrowej lub nabyli Treść Cyfrową. Oprócz tego, w przy­pad­ku jakichkol­wiek wąt­pli­woś­ci Kupu­jącego doty­czą­cych zamieszc­zonych opinii, Kupu­ją­cy może zgłosić Sprzedaw­cy opinię do wery­fikacji. Po otrzy­ma­niu zgłoszenia od Kupu­jącego Sprzedaw­ca pode­jmie dzi­ała­nia, odpowied­nie do posi­adanych możli­woś­ci, które będą miały na celu wery­fikację zamieszc­zonej opinii.
 6. W przy­pad­ku zamieszczenia opinii niespeł­ni­a­jącej wyma­gań przewidzianych w Reg­u­laminie Sprzedaw­ca może odmówić pub­likacji opinii lub ją usunąć.

§ 22. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Kon­sument ma możli­wość sko­rzys­ta­nia z poza­są­dowych sposobów roz­pa­try­wa­nia rekla­macji i dochodzenia roszczeń. Kon­sument ma między inny­mi możliwość:
  1. zwróce­nia się do stałego pol­ubownego sądu kon­sumenck­iego z wnioskiem o rozstrzyg­nię­ciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  2. zwróce­nia się do wojew­ódzkiego inspek­to­ra Inspekcji Hand­lowej z wnioskiem o wszczę­cie postępowa­nia medi­a­cyjnego w spraw­ie pol­ubownego zakończenia sporu między Kupu­ją­cym a Sprzedawcą,
  3. sko­rzys­ta­nia z pomo­cy powia­towego (miejskiego) rzeczni­ka kon­sumen­ta lub orga­ni­za­cji społecznej, do której statu­towych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych infor­ma­cji na tem­at poza­są­dowych sposobów roz­pa­try­wa­nia rekla­macji i dochodzenia roszczeń Kon­sument może szukać na stron­ie inter­ne­towej polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Kon­sument może również sko­rzys­tać z plat­formy ODR, która dostęp­na jest pod adresemec.europa.eu/consumers/odr. Plat­for­ma służy rozstrzy­ga­niu sporów pomiędzy kon­sumen­ta­mi i przed­siębior­ca­mi dążą­cy­mi do poza­są­dowego rozstrzyg­nię­cia sporu doty­czącego zobow­iązań umownych wynika­ją­cych z inter­ne­towej umowy sprzedaży lub umowy o świad­cze­nie usług.

§ 23. Reklamacje i wezwania

 1. Każde­mu Kupu­jące­mu przysługu­je pra­wo do złoże­nia rekla­macji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Ser­wisu lub wyko­naniem Umowy.W celu ułatwienia Kon­sumen­towi lub PNPK real­iza­cji uprawnień związanych z odpowiedzial­noś­cią Sprzedaw­cy za zgod­ność Towaru lub Treś­ci Cyfrowych z Umową oraz odpowiedzial­noś­cią z tytułu nien­ależytego wyko­na­nia Usłu­gi Pod­sta­wowej, Sprzedaw­ca przy­go­tował wzór for­mu­la­rza rekla­ma­cyjnego, którym Kon­sument lub PNPK może się posłużyć. Wzór dostęp­ny jest pod adresem do pobra­nia.
 2. Rekla­mac­je należy zgłaszać do Sprzedaw­cy na adres sekretariat@drogakupelnizycia.pl.
 3. Rekla­mac­je Kupu­ją­cych roz­pa­try­wane będą na bieżą­co, jed­nak nie później niż w ter­minie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia przez Sprzedaw­cę zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na rekla­mację zostanie przesłana do Kupu­jącego na kon­takt podany przez Kupu­jącego pod­czas składa­nia reklamacji.
 5. Jeżeli Sprzedaw­ca nie dostar­czył Treś­ci Cyfrowych zgod­nie z Umową, Kupu­ją­cy może złożyć rekla­mację, w której wezwie Sprzedaw­cę do dostar­czenia Treś­ci Cyfrowych. Jeżeli pomi­mo tego wezwa­nia Sprzedaw­ca nie dostar­czy Treś­ci Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym ter­minie umówionym pomiędzy Stron­a­mi, Kupu­ją­cy może odstąpić od Umowy. Kupu­ją­cy może odstąpić od Umowy bez wzy­wa­nia Sprzedaw­cy do dostar­czenia Treś­ci Cyfrowych, gdy:
  1. z oświad­czenia Sprzedaw­cy lub okolicznoś­ci będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedaw­ca nie dostar­czy Treś­ci Cyfrowych;
  2. Strony uzgod­niły lub z okolicznoś­ci zawar­cia Umowy wyraźnie wyni­ka, że określony ter­min dostar­czenia Treś­ci Cyfrowych miał istotne znacze­nie dla Kupu­jącego, a Sprzedaw­ca nie dostar­czył ich w tym terminie.

§ 24. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedaw­ca zas­trze­ga sobie pra­wo do wprowadza­nia oraz odwoły­wa­nia ofert, pro­mocji oraz do zmi­any Cen w Ser­wisie bez uszczer­bku dla praw naby­tych przez Kupu­jącego, w tym w szczegól­noś­ci warunk­ów Umów zawartych przed doko­naniem zmiany.
 2. Sprzedaw­ca zas­trze­ga sobie możli­wość wprowadza­nia zmi­an w Reg­u­laminie z ważnych powodów takich jak zmi­any przepisów prawa, zmi­any tech­no­log­iczne, zmi­any biznesowe.
 3. Do Umów sprzedaży Towarów sto­su­je się Reg­u­lamin obow­iązu­ją­cy w chwili zawar­cia Umowy.
 4. Do Umów o świad­cze­nie Usług Pod­sta­wowych sto­su­je się Reg­u­lamin obow­iązu­ją­cy w chwili zawar­cia Umowy.
 5. Do Umów doty­czą­cych Treś­ci Cyfrowych dostar­czanych jed­no­ra­zowo sto­su­je się Reg­u­lamin obow­iązu­ją­cy w chwili zawar­cia Umowy.
 6. W przy­pad­ku Umów doty­czą­cych Treś­ci Cyfrowych, które dostar­czane są poprzez kon­to użytkown­i­ka (np. kurs on-line z rocznym dostępem), Kupu­ją­cy otrzy­ma na adres e‑mail przyp­isany do kon­ta użytkown­i­ka infor­ma­cję o zmi­an­ie Reg­u­laminu. Kupu­ją­cy może wypowiedzieć Umowę, w ciągu 30 dni od poin­for­mowa­nia go o zmi­an­ie, jeżeli zmi­ana Reg­u­laminu istot­nie i negaty­wnie wpły­wa na dostęp Kupu­jącego do Treś­ci Cyfrowych lub korzys­tanie z nich.
 7. W przy­pad­ku Umów doty­czą­cych Usług Elek­tron­icznych, Kupu­ją­cy otrzy­ma na adres e‑mail związany z daną Usługą Elek­tron­iczną infor­ma­cję o zmi­an­ie Reg­u­laminu. Jeżeli Kupu­ją­cy nie akcep­tu­je zmi­any Reg­u­laminu, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem naty­ch­mi­as­towym, np. usuwa­jąc kon­to w Ser­wisie lub rezygnu­jąc z otrzymy­wa­nia newslettera.
 8. Wszelkie spory związane z Umowa­mi zaw­ier­any­mi za pośred­nictwem Ser­wisu będą roz­pa­try­wane przez pol­s­ki sąd powszech­ny właś­ci­wy ze wzglę­du na miejsce stałego wykony­wa­nia dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej przez Sprzedaw­cę. Postanowie­nie to nie zna­j­du­je zas­tosowa­nia do Kon­sumen­tów oraz PNPK, w przy­pad­ku których właś­ci­wość sądu usta­lana jest na zasadach ogólnych.
 9. Niniejszy Reg­u­lamin obow­iązu­je od dnia 1.01.2023.
 10. Wszys­tkie archi­walne wer­sje Reg­u­laminu dostęp­ne są do ściąg­nię­cia w for­ma­cie .pdf – lin­ki zna­j­du­ją się poniżej Regulaminu.
Scroll to Top