Warsztaty

zaprasza na kurs z psychologii komunikacji:

Warsztat prowadzi:

zdjęcie nowe biznesowe Halina kwadrat 300x300

Halina Orłowska-Szpitalny

Dorad­ca z wielo­let­nim doświad­cze­niem, autor­ka 14 książek o tem­atyce roz­wo­ju oso­bis­tego i komu­nikacji, założy­ciekla Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Od 20 lat prowadzi warsz­taty roz­wo­jowe i porad­nię psy­cho­log­iczno-duchową w Gdyni.

Zapisy:

sekretariat@drogakupelnizycia.pl
Tele­fon: 508 560 350

Co mówią nasi klienci?

Serdeczne podz­iękowa­nia za wspani­ałe nau­ki, dzię­ki którym jestem bardziej świadomym człowiekiem i pełniej żyję.
Radek
Sem­i­nar­i­um to była najws­panial­sza przy­go­da mojego życia! Dostałam szan­sę na drugie życie. Przed rozpoczę­ciem sem­i­nar­i­um czułam się pot­wornie skrzy­wd­zona i źle potrak­towana przez los. To dzię­ki sesjom indy­wid­u­al­nym dostałam szan­sę na drugie życie.
Kami­la
Scroll to Top