Warsztaty

zaprasza na kurs z psychologii komunikacji:

RADOŚĆ SPOTKANIA

Rozpocznij kurs z psychologii komunikacji, jeśli chcesz nauczyć się:

  • Jak zdrowo kochać siebie?
  • Jak szanować siebie i staw­iać granice?
  • Jak mówić o swoich potrze­bach i je zaspokajać?
  • Jak akty­wnie słuchać?
  • Jak kry­tykować, aby nie ranić?
  • Jak rozwiązy­wać konflikty?
  • Jak stać się dobrym mówcą?
  • Jak uniknąć stosowa­nia blokad w komunikacji?

Cel kursu:

Zdobyte umiejęt­noś­ci poz­wolą Ci swo­bod­nie wyrażać siebie i pod­wyższać jakość Twoich relacji w małżeńst­wie, z dzieć­mi, w pra­cy. Każdy z uczest­ników otrzy­ma narzędzia, jak może skutecznie porozu­miewać się w trud­nych sytu­ac­jach z inny­mi i nauczyć się udanych relacji pozosta­jąc soba.

Warsztat prowadzi:

zdjęcie nowe biznesowe Halina kwadrat 300x300

Halina Orłowska-Szpitalny

Dorad­ca z wielo­let­nim doświad­cze­niem, autor­ka 14 książek o tem­atyce roz­wo­ju oso­bis­tego i komu­nikacji, założy­ciekla Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Od 20 lat prowadzi warsz­taty roz­wo­jowe i porad­nię psy­cho­log­iczno-duchową w Gdyni.

Termin:

Możli­wość uczest­niczenia w kur­sie stacjonarnie w Akademii Roz­wo­ju Człowieka w Gdyni.
Ter­min zajęć do uzgodnienia.

Zapisy:

sekretariat@drogakupelnizycia.pl
Tele­fon: 508 560 350

Co mówią nasi klienci?

Serdeczne podz­iękowa­nia za wspani­ałe nau­ki, dzię­ki którym jestem bardziej świadomym człowiekiem i pełniej żyję.
Radek
Sem­i­nar­i­um to była najws­panial­sza przy­go­da mojego życia! Dostałam szan­sę na drugie życie. Przed rozpoczę­ciem sem­i­nar­i­um czułam się pot­wornie skrzy­wd­zona i źle potrak­towana przez los. To dzię­ki sesjom indy­wid­u­al­nym dostałam szan­sę na drugie życie.
Kami­la
Scroll to Top