Zrozumieć siebie — zanim spotkasz Boga, trzeba spotkać siebie

Ta książka może zmienić Twoje życie. Znajdziesz w niej przystępną i praktyczną wiedzę na temat poznawania samego siebie, pracy z emocjami i pogłębienie relacji z Bogiem.

Kiedy zaczęłam poznawać siebie w Akademii Rozwoju Człowieka dostałam szansę na autentyczne spotkanie z sobą samą i ze swoim Stwórcą. (Ania)

Dziękuję za pokazanie mi lepszego życia. (Paulina)

Piękne połączenie konkretnej, fachowej wiedzy psychologicznej z Bogiem i Jego Miłością.   (Zbyszek)

 

38,00

Zrozumieć siebie — zanim spotkasz Boga, trzeba spotkać siebie

Ta książ­ka może zmienić Two­je życie. Zna­jdziesz w niej przys­tęp­ną i prak­ty­czną wiedzę na tem­at poz­nawa­nia samego siebie, pra­cy z emoc­ja­mi i pogłę­bi­e­nie relacji z Bogiem.

Dzię­ki tej pub­likacji możesz zostać Instruk­torem roz­wo­ju oso­bis­tego, aby dzielić się z inny­mi naby­tym doświadczeniem.

Autor­ka jest doświad­c­zonym  i cenionym dorad­cą roz­wo­ju psy­cho­log­iczno-duchowego człowieka. Każdy z uczest­ników jej sesji roz­wo­jowych wychodzi z nich wzmoc­niony: zdrową wiedzą na tem­at samego siebie i Boga.

Spis treści:

Rozwi­jaj swo­je serce, aby pomieś­cić Boga

Świadect­wa uczest­ników Akademii Roz­wo­ju Człowieka

Jak korzys­tać z warsz­tatów roz­wo­jowych w życiu codziennym?

Rozdzi­ał I. Poz­naj samego siebie

Nie każ­da duchowość jest dobra

Praw­da o roz­wo­ju człowieka

Osamot­nie­nie, przeszkodą w pra­cy nad sobą

Kim ja jestem jako człowiek?

Pro­ces rozu­mienia siebie

Potrze­by, których nie mogę wykreślić

Człowiek bez roz­wo­ju pozosta­je istotą prymitywną

Chrześ­ci­jańs­ka kon­cepc­ja roz­wo­ju człowieka

Rola charak­teru w roz­wo­ju człowieka ku dojrzałości

Brak autoter­apii a choroby

Dorosłość niekoniecznie oznacza dojrzałość

Ćwiczenia: Poz­naj samego siebie

Rozdzi­ał II. Stres życia, jak okiełz­nać emocje?

Wyjść z depresji

Stres pozy­ty­wny i negaty­wny, skąd biorą się nasze niepowodzenia?

Jak zarządzać stresem?

Wpływ stre­su na zdrowie

Zdław­iony świat uczuć i jego skutki

Dzi­en­nik uczuć — jako pomoc w rozez­nawa­niu Duchów

Waga 1 kg
Format

Książka drukowana, Książka drukowana + płyta CD

Scroll to Top