Stres życia

Stres życia – jak okiełznać emocje? Krótki stres może mobilizować, ale przy dłuższym, trwającym miesiącami, zaczynają się problemy. Nowoczesne życie z jego walką o chleb powszedni, opostęp, o sukces i władzę wymaga  oraz większego zaangażowania. Jak temu zaradzić? Stres życia to zrozumiale napisany przewodnik pokazujący, jak zarządzać stresem i opanowywać negatywne emocje, które są głównym sprawcą stresów. Znakomitym narzędziem do pracy z emocjami jest pokazana w nim praktyka Dziennika Uczuć.

Spis treści:
Stres życia 7
Źródła i objawy stresu 8
Wpływ stresu na zdrowie 13
Jak zarządzać stresem? 17
Zdławiony świat uczuć i jego skutki 23
Świat uczuć, jaki ma wpływ na moje życie? 32
Rozeznawanie duchów – to przyglądanie się naszym uczuciom 44
Klucz do szczęścia – jak kształtować swój świat uczuć? 46
Dziennik uczuć 57

16,0022,00

Stres życia

Wpływ stre­su na zdrowie

„Błę­dem jest lecze­nie ludzkiego ciała, kiedy lekarze odd­ziela­ją je od duszy” to twierdzenia ojca medy­cyny Hipokratesa.

Kon­cepc­ja człowieka jako jed­noś­ci psy­chofizy­cznej znalazła pełne odzwier­ciedle­nie w psy­cho­so­matyce, obe­j­mu­jącej psy­chikę (psy­che) i ciało (soma). “Związek psy­che i soma nie zawsze jest udany”, wyjaś­nia lek. med. Katarzy­na Bukol-Kraw­czyk. Stwierdza ona, że negaty­wne doznania
psy­chiczne odciska­ją swo­je pięt­no w ciele i odwrot­nie „cier­pi­e­nie” ciała ma swo­je źródło w psy­chice. Podob­nie do tej kwestii odnosiła się św. Hilde­gar­da z Bingen.

“Lista chorób cielesnych, w których bodziec psy­chiczny wyzwala reakc­je somaty­czne jest dłu­ga”, dowodzi dalej wspom­ni­ana lekarz i wymienia je — w zaburzeni­ach układu pokar­mowego: choro­ba wrzodowa żołąd­ka i dwu­nast­ni­cy, zespół jeli­ta nad­wrażli­wego (zaparcia, biegun­ki); zaburzenia układu krąże­nia: np. chwiejne nad­ciśnie­nie tęt­nicze, choro­ba wień­cowa; układ odd­e­chowy: dusznoś­ci, przewlekły kaszel, napię­ciowe bóle głowy, zawroty głowy, alergie, atopowe zapale­nie skóry. Pon­ad­to bóle sta­wowe, bóle pleców tzw. bóle kor­zonków związane ze wzmor­zonym napię­ciem grup mięśniowych jako efekt stre­su i innych napięć ner­wowych oraz ner­wice, brak lub nad­mierny apetyt, zaburzenia snu, depres­ja, częste infekcje.

Kon­flikt wewnętrzny jest „rozrusznikiem” zaburzenia, jest ukry­ty — tłu­maczy Pani Bukol-Kraw­czyk. Zaburzenia psy­cho­so­maty­czne są prze­jawem tłu­mionych emocji, lęku, poczu­cia winy, złoś­ci itp. Wyma­ga­ją indy­wid­u­al­nego, kom­plek­sowego pode­jś­cia. Jeżeli nie będziemy na bieżąco
rozład­owywać napię­cia i je mag­a­zynować to jego sku­mu­lowanie zna­jdzie nasz najsłab­szy punkt w powyższych dolegliwościach.

Format

E-book, Książka drukowana

Scroll to Top