Piękno autoafirmacji — trening asertywności

Piękno autoafirmacji - trening asertywności - Sztuki autoafirmacji można się nauczyć. Niniejsze opracowanie zawiera praktyczne ćwiczenia pomocne do tego, aby w sposób dojrzały doceniać siebie a przez to innych ludzi. Zaproponowane w publikacji treści są wynikiem wielu lat doświadczeń i pracy poradnianej autorki. Praktyczny trening asertywności pomoże poznawać siebie w domowym zaciszu.

Spis treści:
Wprowadzenie 9
O potrzebie akceptacji siebie 10
Przejawy autoafirmacji 11
O akceptacji siebie i innych 15
O rozwoju człowieka 21
Zaakceptuj w sobie negatywne emocje 24
Zwróć uwagę na swoje potrzeby 26
Poczucie winy 31
Asertywność 35
Umiejętność wyrażania pochwał (1) 39
Umiejętność rozładowania gniewu (2) 41
Umiejętność uchronienia się przed agresją (3) 44
Umiejętność krytykowania (4) 47
Czym jest krytyka? 49
Jak przyjmować krytykę? 52
Jak uniknąć zwracania uwagi ludziom? 54
Być więcej sobą 56

16,0022,00

Piękno autoafirmacji — trening asertywności

Autoafir­ma­c­ja jest postawą sza­cunku wobec siebie, w wyniku której zdol­ni jesteśmy szanować innych. Nie ma ona nic wspól­nego z poczu­ciem wyżs­zoś­ci. To doce­nie­nie siebie za te wszys­tkie pozy­ty­wne cechy, które wszyscy posi­adamy od Stwór­cy, a które zbyt częs­to uzna­je­my za oczywiste.

Człowiek współczes­ny przede wszys­tkim cier­pi na pog­a­rdę samego siebie, czu­je, że nie jest nic wart a ten stan rekom­pen­su­je sobie ucieka­jąc w sza­loną akty­wność lub przyj­mu­je postawę oso­by z poczu­ciem wyżs­zoś­ci czy „władzy”. Przeży­wa siebie w pier­wszej kole­jnoś­ci nie jako grzeszni­ka, ale poran­ionego, a przez to siebie nie doce­nia. Przy­czyną tego jest doświad­cze­nie braku bezwarunk­owej miłoś­ci rodz­iców i znaczą­cych dla nas osób.. Brakowało nam słów: „Kocham Ciebie za to, że jesteś a nie za to co zro­bisz”. Rodz­ice nie są boga­mi, są isto­ta­mi ludzki­mi, którzy posi­ada­ją pewne ograniczenia, co nie znaczy, że mamy siebie nie doce­ni­ać, nie przeży­wać poczu­cia god­noś­ci jako osoby.

Jed­nak ten niedostatek miłoś­ci od najbliższych spraw­ił, że nasza kon­strukc­ja psy­chicz­na została nad­szarp­nię­ta. W psy­chice niczego nie da się zniszczyć, wszys­tko moż­na uzdraw­iać i porząd­kować. W tym porząd­kowa­niu musi nam ktoś towarzyszyć, aby otworzyć nam drzwi do
włas­nego wnętrza, gdyż sami nie jesteśmy zdol­ni przyjąć prawdy o sobie. Sztu­ki autoafir­ma­cji moż­na się nauczyć. Niniejsze opra­cow­anie zaw­iera prak­ty­czne ćwiczenia pomoc­ne do tego, aby w sposób dojrza­ły siebie doce­ni­ać a przez to innych.

Format

E-book, Książka drukowana

Scroll to Top