Miłość jest wieczna

W "Miłość jest wieczna" dowiesz się o pozytywnym stosunku do życia i śmierci z perspektywy chrześcijańskiej. Życie nie kończy się, lecz zmienia. Odejście bliskich nie jest bezsensowną tragedią. O nadziei spotkania małżonków skaramentalnych po tamtej stronie życia.

To osobiste refleksje autorki, której mąż Krzysztof uprzedził ją w drodze do wieczności. Razem powołali do życia D.O.M. Kultury Chrześcijańskiej i Akademię Rozwoju Człowieka. Prowadzili rekolekcje i porady dla małżeństw. Mąż autorki był nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, doradcą chrześcijańskim, katechetą i założycielem Brygady Mistrza Józefa.

22,0028,00

Miłość jest wieczna

Spis treś­ci:

Wstęp 5
Miłość jest wiecz­na, przezwycięża śmierć 7
Dobro wspól­nie uczynione 11
Nasza dro­ga z firmy Olimp do Domu Kul­tu­ry Chrześ­ci­jańskiej 17
Źródła nadziei po stra­cie bliskiej oso­by 21
Trud miłoś­ci wyma­ga cier­pi­enia 21
Nasza miłość nie może umrzeć 22
Czas choro­by męża – duchowa wal­ka o życie wieczne 25
Wypełnil­iśmy wier­ność sobie do koń­ca 26
Kochaj i rób co chcesz 27
Duchowość naszego małżeńst­wa 28
Nadzie­ja Zmartwych­w­sta­nia 29
Nie wchodz­imy w nicość, tylko na chwilę znikamy wam w śmier­ci z oczu 30
Ode­jś­cie blis­kich niczego nie kończy 30
Czy moż­na przys­tosować się do nowej sytu­acji po stra­cie kochanej oso­by, męża, żony, dziec­ka? 31
Śmierć i żało­ba z per­spek­ty­wy chrześ­ci­jańskiej 33
Żałobę trze­ba przeżyć i dalej być szczęśli­wą osobą 35
Śmierć nie jest jakąś abso­lut­ną granicą pomiędzy kocha­ją­cy­mi 37
Nobil­i­tac­ja wdowy i wdow­ca 38
Papieże o wdowach 39
O dojrza­łej postaw­ie wobec śmier­ci 39
Śmierć jest mitem 40
Pozy­ty­wny sto­sunek do śmier­ci 42
Śmierć jest życiem 43
Dlaczego śmierć czyni nas wol­ny­mi? 44
Śmierć nie jest końcem! Ale co jest potem? 44
Jest życie poza­grobowe! Ateizm, niewiara nie jest wynikiem wiedzy 45
Pod­da­ję się niez­nanej przyszłoś­ci 46
Małżeńst­wo do śmier­ci czy na wieczność? 48
Życie to wartość 52
Słowa męża z jego książ­ki „Dia­log małżeńs­ki” 58
Dzięku­ję mężu za Two­ją miłość 62
Zami­ast zakończenia 64
Moje podz­iękowa­nia 66
Inni o nas 67
Kat­a­log książek DOMU Kul­tu­ry Chrześ­ci­jańskiej 71
Kurs online 76

Format

E-book, Książka drukowana

Scroll to Top