Droga do pokoju serca

DROGA DO POKOJU SERCA - uzdrowienie wspomnień. Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać jest największym wrogiem samego siebie! Wielu ludzi ma fałszywe wyobrażenie o przebaczeniu. Nie jest ono akceptacją zła a procesem wyzwolenia się spod władzy tych, którzy nas skrzywdzili. Ta zwięzła publikacja daje narzędzie pokazujące właściwą drogę przebaczania. Praktykowanie tej drogi prowadzi do rozwoju osobowości i właściwych relacji między ludźmi.

Spis treści:
Potrzeba uzdrowić złe wspomnienia 9
5 prawd i mitów o przebaczeniu 11
Przebaczenie szansą rozwoju 12
Skutki nie przebaczania 16
Korzyści z przebaczenia 18
Drogi przebaczania (1 prawdziwa, 2 fałszywe) 24
Modlitwa o przebaczenie 26
Umarznie długów 27

16,0022,00

Droga do pokoju serca

O wartoś­ci przebaczenia 

Człowiek, który nie lubi i nie umie prze­baczać jest najwięk­szym wro­giem samego siebie, sam siebie zadręcza. Dlat­ego w naszym włas­nym intere­sie leży łat­wo, szy­bko, pogod­nie i radośnie prze­baczać, abyśmy mogli odetch­nąć. (kard. Wyszyńs­ki).

Prze­bacze­nie ma wiel­ki wpływ na nasze ciało, psy­chikę i ducha, na zdrowy ich rozwój. Całkowite prze­bacze­nie daje wewnętrzny spokój. Daje uwol­nie­nie i radość, wol­ność i energię do życia. Nasz pokój i wewnętrz­na swo­bo­da zależy od tego, czy odpuścimy wszys­tkim bez wyjątku.

Wielu ludzi ma fałszy­we wyobraże­nie o prze­bacze­niu. Wybiera niewłaś­ci­wą drogę prze­bacza­nia czyli: drogę zgorzknienia i zaprzecza­nia. Uważa pon­ad­to, że jeżeli już raz wybaczyłem to wystar­czy. Nieste­ty wielu jest takich, w tym chrześ­ci­jan, którzy nie rozu­mieją czym jest
naprawdę prze­bacze­nie. Twierdzą, jeżeli pomod­lą się do Boga o prze­bacze­nie to już sprawa załatwiona. Nie wiedzą, że prze­bacze­nie jest pro­ce­sem i doma­ga się kon­frontacji: prze­jś­cia właś­ci­wej dro­gi prze­bacza­nia.

Format

E-book, Książka drukowana

Scroll to Top