Dialog małżeński

Dialog małżeński - nie jest wykładem z teologii życia małżeńskiego. Jest przede wszystkim zaproszeniem małżonków do wspólnej refleksji, której celem jest odnowienie i pogłębienie  rzeżywania sakramentu małżeństwa. Małżonkowie znajdą na tych stronach propozycję 14-to dniowych wspólnych spotkań, zachęcających do podjęcia nieustannego dialogu w miłości. Niniejsze opracowanie może być wykorzystane w pracy duszpasterskiej, w poradnictwie małżeńskim i rodzinnym.

22,00

Dialog małżeński

Dia­log małżeńs­ki w świ­etle miłoś­ci ukrzyżowanej na drodze ku pełni życia nie jest typowym porad­nikiem, ani wykła­dem z teologii życia małżeńskiego. Jest przede wszys­tkim zaprosze­niem małżonków do wspól­nej reflek­sji, której celem jest odnowie­nie i pogłę­bi­e­nie przeży­wa­nia sakra­men­tu małżeńst­wa. Sakra­men­tu, który czer­pie łas­ki z krzyża Pana Jezusa, jed­nocześnie wyz­nacza­jąc małżonkom zada­nia do spełnienia w Bożym planie zbawienia.

Mąż i żona wspól­nie powin­ni uznać, że potrze­bu­ją Bożego planu dla swo­jego związku. W pełnię chrześ­ci­jańskiego małżeńst­wa moż­na wkroczyć tylko wtedy, gdy jako małżonkowie pójdziecie razem. Nie osiąg­nie się pełni, gdy jeden ze współ­małżonków będzie próbował sam. Jeżeli
jed­no z was nie może przyjąć Bożego planu, małżeńst­wo wasze może być dobre, ale nie będziecie mogli cieszyć się pełnią łas­ki, która wywodzi się z real­i­zowa­nia Bożego planu wspól­nie. Nie może­my też real­i­zować Bożego planu o włas­nych siłach. Chrześ­ci­jańst­wo staw­ia nam wysok­ie wyma­gania, co spraw­ia, że czu­je­my się zniechęceni zan­im pode­jmiemy działanie.

Dobrą Now­iną o Bożym życiu w nas jest to, że może­my je real­i­zować dzię­ki mocy Bożej. Duch św. umac­nia w nas życie Boże. To właśnie jego moc umożli­wia nam osiąg­nię­cie bogat­szego, pełnego radoś­ci małżeńst­wa, które Bóg dla nas zaplanował. Nieza­leżnie od tego, jak źle się ono potoczyło, co było powo­dem waszego związku, musi­cie mieć nadzieję. Moc Boża może nadal dzi­ałać w waszym związku, nawet jeśli popełnil­iś­cie błędy (może było ich bard­zo dużo) Bóg jest w stanie odnow­ić wasze małżeńst­wo. Nieza­leżnie od ran, jakie świadomie lub nieświadomie zadal­iś­cie sobie nawza­jem, Bóg może uzdrow­ić wasz związek i uczynić go moc­niejszym, niż kiedykol­wiek wcześniej. Taka jest moc Boga – jeżeli jesteśmy gotowi ją przyjąć. Potrzeb­ne jest wasze głębok­ie „TAK”, a ono zakła­da otwar­cie ser­ca, zaan­gażowanie myśli i woli, pod­danie się dzi­ała­niu tajem­ni­cy – oznacza aut­en­ty­czne rekolekcje.

Małżonkowie zna­jdą na tych stronach propozy­cję 14-to dniowych wspól­nych rekolekcji, zachę­ca­ją­cych do pod­ję­cia nieustan­nego dia­logu w miłoś­ci. Dia­logu, który próbu­je ujmować tę naszą codzi­en­ną trud­ną miłość w tej isto­cie… Isto­cie, której najpełniejsze doświad­cze­nie płynie właśnie z Golgoty.

Scroll to Top