Chrześcijańska koncepcja człowieka

Chrześcijańska koncepcja człowieka - w swoim mini wykładzie pomoże czytelnikowi zrozumieć, dlaczego jest ona tak ważna w drodze jego rozwoju wewnętrznego?

Spis treści:
Przymus samorealizacji - 7
Dlaczego człowiek boi się dorosnąć? -18
Czy psychologia i teologia mogą razem
służyć człowiekowi w rozwoju do pełni życia? - 19
Co czyni życie udanym? - 24

22,00

Chrześcijańska koncepcja człowieka

O przy­musie samo­re­al­iza­cji — zami­ast samo­re­al­iza­cji aktu­al­iza­c­ja człowieka
Dzisi­aj pro­ponu­je się człowiekowi zaan­gażowanie w samo­re­al­iza­cję, jako zbaw­ie­nie od wszel­kich trosk. Teo­ria samo­re­al­iza­cji zosta­je defin­i­ty­wnie zach­wiana w sytu­acji cier­pi­enia i umiera­nia. Wtedy zada­je­my pyta­nia: Jaki sens ma to wszys­tko? Dlaczego muszę umrzeć? Starość się
Bogu nie udała itp.

Chrześ­ci­jańs­ka kon­cepc­ja pełni życia uwal­nia człowieka od przy­mu­sowej samo­re­al­iza­cji (samozbaw­ienia), jako głównego celu jego życia. Zakła­da aktu­al­iza­cję człowieka, jako zdol­ność do współdzi­ała­nia, a nie manip­u­lowa­nia inny­mi. Jest ona pozy­ty­wnym roz­wo­jem, rozwojem
natu­ry ludzkiej od wewnątrz. Człowiek aktu­al­izu­je się wów­czas, kiedy jest zdol­ny do dojrza­łego funkcjonowa­nia, otwartego na duchowe wymi­ary wyboru dro­gi życia w kon­tak­cie osobowym z Bogiem i z drugim człowiekiem.

Scroll to Top