Być sobą — odkryj głębszy sens życia

BYĆ SOBĄ - Jak znaleźć drogę do samego siebie? Kto może nam w tym pomóc? Być sobą prowadzi czytelnika do odkrywania życia głębszego, nie banalnego, bogatego w wartości. Człowiek nie jest produktem ślepej ewolucji i jest przeznaczony przez Boga do wzniosłego i szczęśliwego stanu życia. Lektura tej publikacji pobudza do poszukiwania odpowiedzi na pytania:  Skąd pochodzimy, kim jesteśmy, aby nasze życie stawało się sensowniejsze?

Spis treści:

Wstęp: Pułapki uciekania od samego siebie 7

Człowiek powołany przez Boga do rozwoju 9

I. Aktualizacja siebie w interpretacji chrześcijańskiej 12

II. Znaczenie Jezusa Chrystusa w rozwoju człowieka 36

III. Rola dojrzałości człowieka a świętość 51

IV. Czy Bóg mieszka w Twoim świecie? 56

V. Odkryj najgłębszy swojego sens życia 58

- zjednoczenie duszy z Bogiem przez miłość

VI. Starość jako okres rozwoju osobowego 59

VII. Życie spełnione 62

16,0025,00

Być sobą — odkryj głębszy sens życia

Człowiek w poszuki­wa­niu sen­su swego istnienia

Człowiek jest jedyną istotą w znanym nam kos­mosie, która poszuku­je sen­su swego ist­nienia. Potrze­ba sen­su to egzys­tenc­jal­na potrze­ba człowieka, gdyż nie znosi on życia bezcelowego. Człowiek posi­a­da instynkt życia, ale nie chce żyć za wszelką cenę. Prag­nie życia zaw­ier­a­jącego jak­iś sens. „Bardziej wartoś­ciowe jest krótkie życie, sen­sowne aniżeli długie pozbaw­ione celu”.

Prag­nie­nie sen­su prze­jaw­ia się również w tym, że ludzie bardziej zain­tere­sowani są jakoś­cią pra­cy aniżeli wysokoś­cią zarobków. Pra­ca, w której odkry­wa­ją sens swego życia, daje trwałe zad­owole­nie. („Rozważa­nia o isto­cie człowieka” – Karol Woj­tyła). Człowiek napo­ty­ka w swym życiu wiele trud­noś­ci, nawet nieszczęść. Do naj­gorszych należy utra­ta sen­su życia. Tworzy się wów­czas „egzys­tenc­jal­na pust­ka”, której człowiek nie jest zdol­ny znieść przez dłuższy czas bez szkody dla psy­chicznej równowa­gi. „Pusty” wewnętrznie człowiek, pozbaw­iony celu i sen­su życia, prędzej czy później popa­da w ner­wicę. Licz­ba ner­wic wzras­ta, gdyż ludzie wciąg­nię­ci w mech­a­nizm pro­duk­cyjno-kon­sump­cyjny zanied­bu­ją życie wewnętrzne. Pro­cesy gwał­townej urban­iza­cji i indus­tri­al­iza­cji, choć nat­u­ral­nie nieuchronne, wielokrot­nie przy­czy­ni­a­ją się do psy­cho­log­icznych stanów frus­tracji. Zawodzi człowieka instynkt, niknie więź rodzin­na i sąsiedzka.

Egzys­tenc­jal­nej pust­ki nie zapełni: seks, alko­hol czy narko­ty­ki itp., które jeszcze pow­ięk­szą poczu­cie bezsen­su życia. Do ner­wic, związanych z utratą sen­su życia należą: „ner­wica star­cza”, ner­wica „niedziel­na” i „ner­wica bezrobo­cia”. Ich wspól­nym rysem jest posi­adanie nad­mi­aru cza­su, którego nie da się zapełnić. Jeśli człowiek nie posi­a­da nadrzęd­nego celu życia, to stan psy­chicznej frus­tracji może prowadz­ić do groźnych następstw. Życie ludzkie tylko wów­czas jest do „uniesienia”, kiedy zori­en­towane jest na określony cel nada­ją­cy mu sens. Człowiek nie tylko szu­ka sen­su, ale go tworzy. Sens życia to dojrzane przez nas jego wartoś­ci, znacze­nie, celowość. Świat materii, nie wyłącza­jąc zwierząt, nie dostrze­ga sen­su, ani go nie tworzy. Dopiero człowiek, posi­adacz życia duchowego, uzdol­niony jest do życia celowego i sen­sownego. Życie sen­sowne to życie odpowiedzialne. Sens wyras­ta więc z głębi ludzkiego bytu, zako­rzeniony jest w jego rozum­ność i wol­ność. Bycie człowiekiem to coś więcej niż bycie istotą eko­nom­iczną lub poli­ty­czną. Człowiek zatem przekracza (tran­scen­du­je) płaszczyzny życia eko­nom­icznego, bio­log­icznego. Takiego sen­su nie tworzy rozwinię­ty sys­tem pro­dukowa­nia wartoś­ci mate­ri­al­nych, kul­tura tech­nicz­na, różnorod­ność rozry­wek itp.

Sensem ludzkiego życia jest auto­re­al­iza­c­ja pełni człowieczeńst­wa (tran­scen­dowanie) aktu­al­nego stanu i sytu­acji, wychodze­nie poza siebie. Życie sen­sowne zależy mniej od warunk­ów zewnętrznych, a bardziej od samego człowieka. Człowiek go odkry­wa i on go tworzy, niejed­nokrot­nie w trudzie i zma­gani­ach z niesprzy­ja­jącą sytu­acją zewnętrzną.

Format

E-book, Książka drukowana

Scroll to Top