Asertywność z ludzką twarzą

Asertywność z ludzką twarzą. Książka zawiera praktyczne zasady dobrej psychologii komunikacji między ludźmi. Jest owocem prowadzonych przez wiele lat kursów z psychologii komunikacji. Sprawdza się w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i zawodowych.

Spis treści:
Wprowadzenie 7
I. Poznaj siebie-asertywność z ludzką twarzą 10
Udane relacje duchową żywotnością 13
Co to znaczy kochać siebie? 14
Sprawdź swoją asertywność? 19
II. Zasady psychologii komunikacji
a/Słuchaj uważnie, to się zawsze się opłaca 21
b/Mowa ciała nie kłamie 24
c/Szanuj swoją odrębność i ustalaj granice 27
4/Wyrażaj pozytywne i negatywne uczucia 28
5/Mów o swoich potrzebach 29
6/ Chwal innych, bo to tlen dla relacji 31
7/Krytykuj innych bez zwracania im uwagi 33
8/Rozwiązuj konflikty w miłującej walce 36
9/Blokady w komunikacji 38
III. Złota reguła komunikacji 39
IV. Patrz niebem 40
Załącznik: Dziennik asertywności 41

16,0022,00

Asertywność z ludzką twarzą

Poz­naj siebie — aser­ty­wność z ludzką twarzą
Człowiek nie zachowu­ją­cy się aser­ty­wnie prze­jaw­ia ten­dencję do agresji, bier­noś­ci bądź manip­u­lowa­nia inny­mi. Te rodza­je zachowań wynika­ją z nat­u­ral­nej u człowieka skłon­noś­ci do reagowa­nia walką bądź ucieczką w sytu­ac­jach prob­le­mowych. Dlat­ego też tak ważne jest poznanie
samego siebie, (swoich moc­nych i słabych stron), przyjąć prawdę o sobie, o swo­jej his­torii życia. Wów­czas żyje­my w zgodzie z włas­nym wnętrzem — nie tłu­mimy emocji i uczuć, nie obwini­amy siebie za brak sil­nej woli i kon­sek­wencji (gdy ulegamy proś­bie innych, nie mając na to żad­nej ochoty) i wresz­cie wprowadza­my pokój do naszych kon­tak­tów z inny­mi ludźmi.

Dlat­ego tak ważne jest naby­wanie umiejęt­noś­ci bycia aser­ty­wnym, czyli tego, aby właś­ci­wie komu­nikować się ze sobą samym i z inny­mi ludź­mi. Jeżeli nie nabędzie tych umiejęt­noś­ci może wpaść w dwie postawy (egoiz­mu czyli nie przyj­mu­je siebie z dojrza­łą miłoś­cią). Dru­ga będzie postawą wro­goś­ci. Stanow­ią one prze­ci­w­stawne postawy wobec asertywności:

ego­isty­cz­na = agresywna
lub
wro­gość wobec siebie = uległość.

Obie te skra­jnoś­ci są równie niebez­pieczne. Obie też wyk­lucza­ją miłość. Brak poz­na­nia siebie, mas­ki i manip­u­lac­ja nie sprzy­ja­ją dobrym relacjom. Nato­mi­ast znalezie­nie samego siebie i zgo­da na wys­tępowanie we włas­nej pier­wot­nej i prawdzi­wej postaci rozsz­erza­ją osobowość i sprzy­ja­ją dobrym relacjom wzajemnym.

 

Format

Audiobook, E-book, Książka drukowana

Scroll to Top