Warsztaty

zaprasza na warsztat rozwoju osobistego:

POZNAJ SIEBIE,
A ZNAJDZIESZ RADOŚĆ ŻYCIA

Jeżeli chce­my spotkać Boga, trze­ba spotkać siebie. On prag­nie naszego roz­wo­ju i szczęś­cia. Zrozu­mie­nie siebie ma też wiel­ki wpływ na moją relację ze sobą samym i z inny­mi ludźmi. 

Korzyści z warsztatu:

Poz­nasz swój wrod­zony tem­pera­ment. Dowiesz się, jak wzmac­ni­ać swo­je poczu­cie włas­nej wartoś­ci? Jak pokony­wać wady, by żyć w wolności. 

Warsztat prowadzi:

zdjęcie nowe biznesowe Halina kwadrat 300x300

Halina Orłowska-Szpitalny

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, wykład­ow­ca, założy­ciel­ka Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Prowadzi pry­wat­ną porad­nię psy­cho­log­iczno-duchową w Gdyni. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa. Pon­ad­to kurs komu­nikacji I i II stop­nia. Autor­ka pub­likacji o roz­wo­ju oso­bistym człowieka. 

Termin:

sob­o­ta (w grupie lub indywidualnie)

Zapisy:

sekretariat@drogakupelnizycia.pl
Tele­fon: 508 560 350

Co mówią nasi klienci?

Serdeczne podz­iękowa­nia za wspani­ałe nau­ki, dzię­ki którym jestem bardziej świadomym człowiekiem i pełniej żyję.
Radek
Sem­i­nar­i­um to była najws­panial­sza przy­go­da mojego życia! Dostałam szan­sę na drugie życie. Przed rozpoczę­ciem sem­i­nar­i­um czułam się pot­wornie skrzy­wd­zona i źle potrak­towana przez los. To dzię­ki sesjom indy­wid­u­al­nym dostałam szan­sę na drugie życie.
Kami­la
Scroll to Top