Poradnictwo

Dla osób, które chcą cieszyć się życiem — lecz nie wiedzą, jak zacząć

Z prob­le­ma­mi psy­cho­log­iczno-duchowy­mi jest jak z chwasta­mi. Jeśli poz­wolisz im ros­nąć, wkrótce się rozm­nożą i prze­jmą cały ogród. Im dłużej czekasz z decyzją o ich usunię­ciu, tym ciężej będzie się ich pozbyć. Dlat­ego, zami­ast patrzeć, jak Twój ogród więd­nie, zadz­woń do nas na numer 508 560 350 i umów się na spotkanie. 

Jak wyglądają sesje indywidualne?

Spotkanie zaczy­namy od wysłucha­nia his­torii o Two­jej sytu­acji. Zadamy też kil­ka pytań.

Dopiero po tym etapie wspól­nie zde­cy­du­je­my, jaka ścież­ka dzi­ała­nia będzie skutecz­na w Twoim konkret­nym przy­pad­ku. Razem ustal­imy, ile spotkań będzie nam potrzeb­ne do osiąg­nię­cia psy­chicznej i duchowej stabilności. 

Ile to kosztuje?

Cenę sesji usta­lamy na pier­wszym spotka­niu (w trud­nych sytu­ac­jach odpłat­ność może być negocjowana lub darowana).

Co mówią nasi klienci?

Serdeczne podz­iękowa­nia za wspani­ałe nau­ki, dzię­ki którym jestem bardziej świadomym człowiekiem i pełniej żyję.
Radek
Sem­i­nar­i­um to była najws­panial­sza przy­go­da mojego życia! Dostałam szan­sę na drugie życie. Przed rozpoczę­ciem sem­i­nar­i­um czułam się pot­wornie skrzy­wd­zona i źle potrak­towana przez los. To dzię­ki sesjom indy­wid­u­al­nym dostałam szan­sę na drugie życie.
Kami­la

Nasi doradcy

zdjęcie nowe biznesowe Halina kwadrat 300x300

Halina Orłowska-Szpitalny

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, wykład­ow­ca, założy­ciel­ka Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Prowadzi pry­wat­ną porad­nię psy­cho­log­iczno-duchową w Gdyni. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa. Pon­ad­to kurs komu­nikacji I i II stop­nia. Autor­ka pub­likacji o roz­wo­ju oso­bistym człowieka. 

Anna Gołębiewska

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, ekspert, z zawodu nauczy­ciel, wykład­ow­ca Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa oraz Ter­apii Uza­leżnień – jest instruk­torem uza­leżnień. Spec­jal­izu­je się w trud­nych relac­jach rodz­ic – dziecko.

Scroll to Top