Polityka prywatności i plików cookies

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to nieza­wod­ny znak, że cenisz swo­ją pry­wat­ność. Doskonale to rozu­miemy, dlat­ego odd­a­je­my w Two­je ręce doku­ment, w którym w jed­nym miejs­cu zna­jdziesz zasady przetwarza­nia danych osobowych oraz wyko­rzysty­wa­nia plików cook­ies i innych tech­nologii śledzą­cych w związku z funkcjonowaniem sklepu https://dkch.pl.

Infor­ma­c­ja for­mal­na na początek – admin­is­tra­torem sklepu jest Hali­na Orłows­ka-Szpi­tal­ny, prowadzą­ca dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą Cen­trum Psy­choe­dukacji i Kre­owa­nia Lid­erów „OLIMP”,  ul. Żaglowa 22, 81–579 Gdy­nia NIP 5861004568.

Niniejsza poli­ty­ka pry­wat­noś­ci została skon­struowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyk­towany dbałoś­cią o prze­jrzys­tość i czytel­ność prezen­towanych Ci informacji.

W razie jakichkol­wiek wąt­pli­woś­ci związanych z poli­tyką pry­wat­noś­ci, w każdej chwili możesz skon­tak­tować się z nami, wysyła­jąc wiado­mość na adres sekretariat@drogakupelnizycia.pl.

# 1: Kto jest admin­is­tra­torem Twoich danych osobowych? 

Admin­is­tra­torem Twoich danych osobowych jest Hali­na Orłows­ka-Szpi­tal­ny, prowadzą­ca dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą Cen­trum Psy­choe­dukacji i Kre­owa­nia Lid­erów „OLIMP”, ul. Żaglowa 22, 81–579 Gdy­nia NIP 5861004568.

# 2: Z kim możesz kon­tak­tować się w spraw­ie przetwarza­nia Twoich danych osobowych?

W ramach wdroże­nia ochrony danych osobowych w naszej orga­ni­za­cji, pod­jęliśmy decyzję o niewyz­nacza­niu inspek­to­ra ochrony danych osobowych z uwa­gi na fakt, że w naszej sytu­acji nie jest to obow­iązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz sze­roko pojętą pry­wat­noś­cią możesz kon­tak­tować się pod adresem e‑mail sekretariat@drogakupelnizycia.pl.

# 3: Jakie infor­ma­c­je na Twój tem­at posiadamy?

W zależnoś­ci od celu, może­my przetwarzać następu­jące infor­ma­c­je na Twój temat:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszka­nia,
 • adres wykony­wa­nia dzi­ałal­noś­ci gospodarczej,
 • numer NIP,
 • adres e‑mail,
 • numer tele­fonu,
 • dane zawarte w kore­spon­dencji do nas kierowanej,
 • numer rachunku bankowego,
 • adres IP,
 • wiz­erunek (zdję­cie profilowe),
 • pro­duk­ty, które oglą­dałeś w sklepie,
 • szczegóły doty­czące złożonych zamówień,
 • szczegóły doty­czące porzu­conych koszyków,
 • akty­wność w odniesie­niu do wiado­moś­ci wysyłanych w ramach newslettera,
 • infor­ma­c­je o sys­temie oper­a­cyjnym i przeglą­darce inter­ne­towej, z której korzystasz,
 • przeglą­dane postronny,
 • czas spęd­zony na stronie,
 • prze­jś­cia pomiędzy poszczegól­ny­mi podstronami,
 • kliknię­cia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego prze­chodzisz do naszej strony,
 • przedzi­ał wieku, w którym się znajdujesz,
 • Two­ja płeć,
 • Two­ja przy­bliżona lokaliza­c­ja ogranic­zona do miejscowości,
 • Two­je zain­tere­sowa­nia określone na pod­staw­ie akty­wnoś­ci w sieci.

Zakres przetwarzanych danych opisal­iśmy pre­cyzyjnie w odniesie­niu do każdego celu przetwarza­nia. Infor­ma­c­je w tym zakre­sie zna­j­du­ją się w dal­szej częś­ci niniejszej polityki.

# 4: Skąd mamy Two­je dane osobowe?

W więk­szoś­ci przy­pad­ków sam nam je przekazu­jesz. Dzieje się tak, gdy:

 • rejestru­jesz kon­to użytkownika,
 • składasz zamówie­nie w sklepie,
 • przesyłasz rekla­mac­je lub odstępu­jesz od umowy,
 • zapisu­jesz się do newslettera,
 • doda­jesz komen­tarz lub opinię o produkcie,
 • kon­tak­tu­jesz się z nami.

Pon­ad­to, część infor­ma­cji na Twój tem­at może być automaty­cznie gro­mad­zona przez narzędzia, z których korzystamy:

 • mech­a­nizm sklepu i sys­te­mu newslet­terowego gro­madzą Twój adres IP,
 • mech­a­nizm sklepu gro­madzi infor­ma­c­je na tem­at pro­duk­tów, które oglą­dałeś, szczegółów składanych zamówień, również tych niedokończonych,
 • mech­a­nizm sys­te­mu newslet­terowego gro­madzi infor­ma­c­je na tem­at Two­jej akty­wnoś­ci w odniesie­niu do treś­ci przesyłanych Ci w ramach newslet­tera, takich jak otwar­cia wiado­moś­ci, klikanie w lin­ki itp.,
 • Google Ana­lyt­ics gro­madzi szereg infor­ma­cji na tem­at tego, w jaki sposób korzys­tasz z naszego sklepu.

# 5: Czy Two­je dane są bezpieczne?

Dbamy o bez­pieczeńst­wo Twoich danych osobowych. Przeanal­i­zowal­iśmy ryzy­ka, jakie wiążą się z poszczegól­ny­mi proce­sa­mi przetwarza­nia Twoich danych, a następ­nie wdrożyliśmy odpowied­nie środ­ki bez­pieczeńst­wa i ochrony danych osobowych. Na bieżą­co mon­i­toru­je­my stan naszej infra­struk­tu­ry tech­nicznej, szkolimy nasz per­son­el, przyglą­damy się stosowanym pro­ce­durom, wprowadza­my konieczne usprawnienia. W razie jakichkol­wiek pytań doty­czą­cych Twoich danych osobowych, jesteśmy do Two­jej dys­pozy­cji pod adresem sekretariat@drogakupelnizycia.pl.

# 6: W jakich celach przetwarza­my Two­je dane osobowe?

Tych celi jest więcej niż jeden. Poniżej zna­j­du­je się ich lista, a następ­nie bardziej szczegółowe omówie­nie. Poszczegól­nym celom przy­porząd­kowal­iśmy również odpowied­nie pod­stawy prawne przetwarzania.

 • rejes­trac­ja i utrzymy­wanie kon­ta użytkown­i­ka – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsłu­ga zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsłu­ga rekla­macji lub odstąpi­enia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wysył­ka newslet­tera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • obsłu­ga komen­tarzy lub opinii o pro­duk­cie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • obsłu­ga kore­spon­dencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • real­iza­c­ja obow­iązków podatkowych i księ­gowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • tworze­nie archi­wum na potrze­by ewen­tu­al­nej koniecznoś­ci obrony, ustal­e­nia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu iden­ty­fikacji klien­ta powraca­jącego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • mar­ket­ing włas­ny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • anal­iza, statysty­ka i opty­mal­iza­c­ja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kon­to użytkown­i­ka — szczegóły

Zakłada­jąc kon­to użytkown­i­ka, musisz podać dane niezbędne do założe­nia kon­ta: adres e‑mail oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założe­nia konta.

W ramach edy­cji danych kon­ta możesz podać swo­je dalej idące dane, w szczegól­noś­ci dane, które mogą być wyko­rzysty­wane przy składa­niu zamówień, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszka­nia lub miejs­ca wykony­wa­nia dzi­ałal­noś­ci, numer NIP, numer tele­fonu. W ramach edy­cji danych kon­ta możesz również ustaw­ić swój awatar, np. zdję­cie pro­filowe obe­j­mu­jące wizerunek.

Jeżeli zakładasz kon­to poprzez inte­grację z kon­tem w ser­wisie społecznoś­ciowym, na pod­staw­ie Two­jej uprzed­niej auto­ryza­cji uzyskamy dostęp do określonych danych zgro­mad­zonych w ramach kon­ta w ser­wisie społecznoś­ciowym (imię i nazwisko, adres e‑mail, zdję­cie profilowe).

Pon­ad­to, nasz sys­tem wyko­rzysty­wany do obsłu­gi kont użytkown­ików zapisu­je Twój numer IP, z którego korzys­tałeś, rejestru­jąc kon­to użytkownika.

Co więcej, wyko­rzys­tu­je­my inte­grację narzędzia Google Ana­lyt­ics z mech­a­nizmem kon­ta użytkown­i­ka. W ten sposób, dane zgro­mad­zone przez kod śledzą­cy Google Ana­lyt­ics na tem­at Two­jego korzys­ta­nia z naszego sklepu przyp­isy­wane są do Two­jego kon­ta użytkown­i­ka. Chodzi tu o infor­ma­c­je takie jak:

 • infor­ma­c­je o sys­temie oper­a­cyjnym i przeglą­darce inter­ne­towej, z której korzystasz,
 • przeglą­dane postronny,
 • czas spęd­zony na stronie,
 • prze­jś­cia pomiędzy poszczegól­ny­mi podstronami,
 • kliknię­cia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego prze­chodzisz do naszej strony,
 • przedzi­ał wieku, w którym się znajdujesz,
 • Two­ja płeć,
 • Two­ja przy­bliżona lokaliza­c­ja ogranic­zona do miejscowości.
 • Two­je zain­tere­sowa­nia określone na pod­staw­ie akty­wnoś­ci w sieci.

Anal­izu­je­my takie infor­ma­c­je na Twój tem­at w celu opty­mal­iza­cji naszych stron inter­ne­towych pod kątem doświad­czenia użytkown­i­ka, skutecznoś­ci i kon­wer­sji, co stanowi nasz prawnie uza­sad­niony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz zmody­fikować infor­ma­c­je na Twój tem­at przekazane nam w związku z rejes­tracją kon­ta użytkown­i­ka. W sytu­acji jed­nak, w której założyłeś kon­to z wyko­rzys­taniem inte­gracji z kon­tem w ser­wisie społecznoś­ciowym, dane pobrane z tego ser­wisu społecznoś­ciowego nie są możli­we do zmodyfikowania.

Dane przekazane przez Ciebie w związku z założe­niem kon­ta przetwarzane są w celu świad­czenia na Two­ją rzecz usłu­gi drogą elek­tron­iczną pole­ga­jącej na zapewnie­niu Ci możli­woś­ci korzys­ta­nia z kon­ta użytkown­i­ka. Usłu­ga ta świad­c­zona jest na pod­staw­ie umowy zaw­ier­anej na zasadach opisanych w reg­u­laminie, co oznacza, że w tym zakre­sie pod­stawą prawną przetwarza­nia Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane będą prze­chowywane przez czas funkcjonowa­nia kon­ta użytkown­i­ka. W każdej chwili możesz pod­jąć decyzję o usunię­ciu kon­ta, przy czym nie doprowadzi to usunię­cia z naszej bazy infor­ma­cji o Twoich zamówieni­ach złożonych z wyko­rzys­taniem kon­ta. Dane o zamówieni­ach prze­chowywane są w naszym archi­wum przez cały okres funkcjonowa­nia sklepu ze wzglę­du na zapewnie­nie możli­woś­ci iden­ty­fikacji klien­ta powraca­jącego, odt­worzenia jego his­torii zakupowej, przyz­nanych rabatów itp., co stanowi nasz uza­sad­niony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zamówienia — szczegóły

Składa­jąc zamówie­nie w sklepie, musisz podać dane niezbędne do real­iza­cji zamówienia. W zależnoś­ci od szczegółów zamówienia, kat­a­log danych może być inny. Przykład­owo, jeżeli zamaw­iasz pro­duk­ty fizy­czne, musimy znać adres, pod który doręczyć Ci zamówie­nie. Jeżeli pro­sisz o wys­taw­ie­nie fak­tu­ry VAT na fir­mę, musimy znać numer NIP oraz adres wykony­wa­nia dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złoże­nia zamówienia.

Pon­ad­to, nasz sys­tem wyko­rzysty­wany do obsłu­gi pro­ce­su zamówienia, zapisu­je Twój numer IP, z którego korzys­tałeś, składa­jąc zamówienie.

Każde zamówie­nie zapisy­wane jest w naszej bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym przyp­isanym do zamówienia towarzyszą również infor­ma­c­je doty­czące zamówienia takie jak zamówione pro­duk­ty, wybrany sposób płat­noś­ci, wybrany sposób dostawy, ter­min doko­na­nia płatności.

Dane zgro­mad­zone w związku z zamówie­niem, przetwarzane są w celu wyko­na­nia umowy zaw­ier­anej poprzez złoże­nie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wys­taw­ienia fak­tu­ry (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisa­mi reg­u­lu­ją­cy­mi kwest­ie wys­taw­ia­nia fak­tur), uwzględ­nienia fak­tu­ry w doku­men­tacji księ­gowej oraz real­iza­cji pozostałych obow­iązków podatkowych i księ­gowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisa­mi reg­u­lu­ją­cy­mi kwest­ie obow­iązków podatkowych i księ­gowych) oraz w celach archi­wal­nych na potrze­by ewen­tu­al­nej koniecznoś­ci obrony, ustal­e­nia lub dochodzenia roszczeń, jak również iden­ty­fikacji klien­ta powraca­jącego, co stanowi nasz prawnie uza­sad­niony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieni­ach będą przetwarzane przez czas niezbęd­ny do real­iza­cji zamówienia, a następ­nie do cza­su upły­wu ter­minu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Pon­ad­to, po upły­wie tego ter­minu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archi­wal­nych na potrze­by ewen­tu­al­nej koniecznoś­ci obrony, ustal­e­nia lub dochodzenia roszczeń, jak również iden­ty­fikacji klien­ta powraca­jącego. Pamię­taj również, że mamy obow­iązek prze­chowywać doku­men­tację księ­gową, która może zaw­ier­ać Two­je dane osobowe, przez okres wyma­gany przepisa­mi prawa.

Rekla­mac­je i odstąpi­enia od umowy – szczegóły

Jeżeli składasz rekla­mację lub odstępu­jesz od umowy, to przekazu­jesz dane osobowe zawarte w treś­ci rekla­macji lub oświad­cze­niu o odstąpi­e­niu od umowy, które obe­j­mu­ję imię i nazwisko, adres zamieszka­nia, numer tele­fonu, adres e‑mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć rekla­mację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złoże­niem rekla­macji lub odstąpi­e­niem od umowy wyko­rzysty­wane są w celu real­iza­cji pro­ce­dury rekla­ma­cyjnej lub pro­ce­dury odstąpi­enia od umowy, a następ­nie w celach archi­wal­nych, co stanowi nasz prawnie uza­sad­niony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbęd­ny do real­iza­cji pro­ce­dury rekla­ma­cyjnej lub pro­ce­dury odstąpi­enia. Doku­men­ty rekla­ma­cyjne będą prze­chowywane do cza­su upły­wu ter­minu uprawnień z ręko­j­mi. Oświad­czenia o odstąpi­e­niu od umowy będą prze­chowywane wraz z doku­men­tacją księ­gową przez okres wyma­gany przez przepisy prawa.

Newslet­ter – szczegóły

Zapisu­jąc się do newslet­tera, przekazu­jesz nam swo­je imię oraz adres e‑mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Pon­ad­to, nasz sys­tem wyko­rzysty­wany do obsłu­gi newslet­tera, zapisu­je Twój numer IP, z którego korzys­tałeś, zapisu­jąc się do newslet­tera, określa Two­ją przy­bliżoną lokaliza­cję, klien­ta pocz­ty, z którego korzys­tasz do obsłu­gi pocz­ty e‑mail oraz śledzi Two­je dzi­ała­nia pode­j­mowane w związku z wysyłany­mi do Ciebie wiado­moś­ci­a­mi. W związku z tym, posi­adamy również infor­ma­c­je, które wiado­moś­ci otworzyłeś, w ramach których wiado­moś­ci kliknąłeś w lin­ki itp.

Dane przekazane nam przez Ciebie w związku z zapisem do newslet­tera, wyko­rzysty­wane są w celu przesyła­nia Ci newslet­tera, a pod­stawą prawną ich przetwarza­nia jest Two­ja zgo­da (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona pod­czas zapisy­wa­nia się do newslet­tera. Jeżeli chodzi o przetwarzanie infor­ma­cji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automaty­cznie przez nasz sys­tem mailin­gowy, opier­amy się w tym zakre­sie na naszym prawnie uza­sad­nionym intere­sie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) pole­ga­ją­cym na anal­izie zachowań sub­skry­ben­tów newslet­tera w celu opty­mal­iza­cji dzi­ałań mailingowych.

W każdej chwili możesz zrezyg­nować z otrzymy­wa­nia newslet­tera, klika­jąc w dedykowany link zna­j­du­ją­cy się w każdej wiado­moś­ci wysyłanej w ramach newslet­tera lub po pros­tu kon­tak­tu­jąc się z nami. Pomi­mo rezy­gnacji z newslet­tera, Two­je dane będą nadal prze­chowywane w naszej bazie w celu iden­ty­fikacji sub­skry­ben­ta powraca­jącego oraz ewen­tu­al­nej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslet­tera, w szczegól­noś­ci na potrze­by wykaza­nia fak­tu udzie­le­nia przez Ciebie zgody na otrzymy­wanie newslet­tera oraz chwili jej wyco­fa­nia, co stanowi nasz prawnie uza­sad­niony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz zmody­fikować swo­je dane podane na potrze­by otrzymy­wa­nia newslet­tera klika­jąc w stosowny link widoczny w każdej wiado­moś­ci wysyłanej w ramach newslet­tera lub po pros­tu kon­tak­tu­jąc się z nami.

Komen­tarze i opinie o pro­duk­tach – szczegóły

Doda­jąc komen­tarz lub opinię o pro­duk­cie, musisz podać przy­na­jm­niej nazwę użytkown­i­ka, która będzie przyp­isana do komen­tarza lub opinii (nazwa może zaw­ier­ać dane osobowe, jak np. imię lub nazwisko) oraz adres e‑mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komen­tarz lub opinię. Możesz dodać również swój awatar (może zaw­ier­ać Twój wiz­erunek, np. zdję­cie) oraz podać adres swo­jej strony inter­ne­towej, jed­nak nie jest to obowiązkowe.

Dane przekazane w związku z dodaniem komen­tarza lub opinii będą przetwarzane w celu opub­likowa­nia komen­tarza lub opinii na stron­ie. Pod­stawą przetwarza­nia jest Two­ja zgo­da (art. 6 ust. 1 lit. a) wynika­ją­ca z przesła­nia for­mu­la­rza służącego do pub­likacji komen­tarza lub opinii. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, doma­ga­jąc się usunię­cia komen­tarza lub opinii.

Twój komen­tarz lub opinia będą pub­licznie dostęp­ne na stron­ie przez czas jej dostęp­noś­ci w Internecie, chy­ba że wcześniej zażą­dasz usunię­cia komen­tarza lub opinii. W każdej chwili możesz również zmody­fikować treść komen­tarza, jak również zmody­fikować przyp­isane do niego dane jako o oso­bie, która dodała komen­tarz lub opinię.

Obsłu­ga kore­spon­dencji – szczegóły

Kon­tak­tu­jąc się z nami, w sposób nat­u­ral­ny przekazu­jesz nam swo­je dane osobowe zawarte w treś­ci kore­spon­dencji, w szczegól­noś­ci adres e‑mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by naw­iązać kontakt.

Two­je dane są w tym przy­pad­ku przetwarzane w celu kon­tak­tu z Tobą, a pod­stawą przetwarza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uza­sad­niony interes. Pod­stawą prawną przetwarza­nia po zakończe­niu kon­tak­tu jest również nasz uspraw­iedli­wiony cel w postaci archi­wiz­a­cji kore­spon­dencji na potrze­by zapewnienia sobie możli­woś­ci wykaza­nia określonych fak­tów w przyszłoś­ci (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść kore­spon­dencji może podle­gać archi­wiz­a­cji i nie jesteśmy w stanie jed­noz­nacznie określić, kiedy zostanie usunię­ta. Masz pra­wo do doma­gania się przed­staw­ienia his­torii kore­spon­dencji, jaką z nami prowadz­iłeś (jeżeli podle­gała archi­wiz­a­cji), jak również doma­gać się jej usunię­cia, chy­ba że jej archi­wiz­a­c­ja jest uza­sad­niona z uwa­gi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potenc­jal­ny­mi roszczeni­a­mi z Two­jej strony.

Obow­iąz­ki podatkowe i księ­gowe – szczegóły

Jeżeli wys­taw­iamy na Two­ją rzecz fak­turę, to wchodzi ona w skład doku­men­tacji księ­gowej, która będzie prze­chowywana przez okres cza­su wyma­gany przez przepisy prawa. Two­je dane osobowe są w takiej sytu­acji przetwarzane w celu real­iza­cji ciążą­cych na nas obow­iązków podatkowych i księ­gowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisa­mi reg­u­lu­ją­cy­mi kwest­ie obow­iązków podatkowych i księgowych).

Archi­wum – szczegóły

W ramach opisu poszczegól­nych celów przetwarza­nia danych osobowych, które zna­j­du­ją się powyżej, wskaza­l­iśmy ter­miny prze­chowywa­nia danych osobowych. Ter­miny te częs­to związane są z archi­wiz­a­cją przez nas określonych danych na potrze­by zapewnienia sobie możli­woś­ci wykaza­nia określonych fak­tów w przyszłoś­ci, odt­worzenia prze­biegu współpra­cy z klien­tem, wymienionej kore­spon­dencji, obrony, ustal­e­nia lub dochodzenia roszczeń. Opier­amy się w tym zakre­sie na naszym prawnie uza­sad­nionym intere­sie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Mar­ket­ing włas­ny – szczegóły

W ramach naszego sklepu korzys­tamy z mech­a­niz­mu odzyski­wa­nia porzu­conych koszyków. W sytu­acji, w której rozpoczniesz pro­ces składa­nia zamówienia, ale go nie ukończysz, nasz sys­tem odno­tu­je ten fakt w celu pod­ję­cia dzi­ałań mają­cych skłonić Cię do final­iza­cji zamówienia. Tymi dzi­ała­ni­a­mi mogą być, w szczegól­noś­ci, wysył­ka do Ciebie wiado­moś­ci e‑mail z zachętą do final­iza­cji zamówienia lub wyświ­etle­nie targe­towanej reklamy pod­czas przeglą­da­nia Internetu. 

Nasz sklep może również gro­madz­ić infor­ma­c­je na tem­at Two­jej akty­wnoś­ci i na tej pod­staw­ie wyświ­et­lać Ci targe­towane reklamy pod­czas przeglą­da­nia Inter­ne­tu. Jeżeli jed­nak nie jesteś zare­je­strowanym użytkown­ikiem, infor­ma­c­je wyko­rzysty­wane w tym celu nie mają charak­teru danych osobowych. Dopiero z chwilą ich zestaw­ienia z Twoi­mi dany­mi osobowy­mi zgro­mad­zony­mi w kon­cie użytkown­i­ka, nabier­a­ją charak­teru danych osobowych.

Opisane powyżej dzi­ała­nia real­izu­je­my, opier­a­jąc się o nasz prawnie uza­sad­niony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO pole­ga­ją­cy na mar­ketingu włas­nych produktów.

Anal­iza, statysty­ka, opty­mal­iza­c­ja – szczegóły

Zbier­amy infor­ma­c­je statysty­czne na tem­at zachowa­nia użytkown­ików pod­czas przeglą­da­nia naszych stron inter­ne­towych, takich jak kliknię­cia w lin­ki, prze­jś­cia pomiędzy pod­stron­a­mi, czas spędzany na poszczegól­nych stronach itp. Infor­ma­c­je te pod­da­je­my anal­izie w celu opty­mal­iza­cji naszych stron pod kątem doświad­czenia użytkown­i­ka, skutecznoś­ci i kon­wer­sji. W więk­szoś­ci przy­pad­ków infor­ma­c­je przetwarzane w ten sposób nie mają charak­teru danych osobowych. Wyjątkiem jest sytu­ac­ja, w której jesteś zare­je­strowanym użytkown­ikiem. Wtedy może­my zestaw­iać te infor­ma­c­je z inny­mi Twoi­mi dany­mi zgro­mad­zony­mi w kon­cie użytkownika.

Opisane powyżej dzi­ała­nia real­izu­je­my, opier­a­jąc się o nasz prawnie uza­sad­niony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO pole­ga­ją­cy na opty­mal­iza­cji naszych stron internetowych.

# 7: Jak dłu­go będziemy prze­chowywać Two­je dane osobowe?

Okresy prze­chowywa­nia danych zostały wskazane odręb­nie w sto­sunku do każdego celu przetwarza­nia. Odna­jdziesz te infor­ma­c­je w ramach szczegółów poświę­conych każde­mu odręb­ne­mu celowi przetwarza­nia.  

# 8: Kim są odbior­cy Twoich danych osobowych?

Zaryzyku­je­my stwierdze­nie, że współczes­ny biznes nie jest w stanie obe­jść się bez usług świad­c­zonych przez pod­mio­ty trze­cie. My również z takich usług korzys­tamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usłu­go­daw­cy, którzy biorą udzi­ał w przetwarza­niu Twoich danych osobowych, to:

 • hostin­go­daw­ca, który prze­chowu­je dane na serwerze,
 • dostaw­ca usłu­gi chmury obliczeniowej, w której prze­chowywane są kopie zapa­sowe mogące zaw­ier­ać Two­je dane osobowe,
 • dostaw­ca sys­te­mu mailin­gowego, w którym prze­chowywane są Two­je dane, jeżeli jesteś sub­skry­ben­tem newslettera,
 • dostaw­ca sys­te­mu do fak­tur­owa­nia, w którym prze­chowywane są Two­je dane w celu wys­taw­ienia faktury,
 • biuro rachunkowe, które przetwarza Two­je dane widoczne na fakturach,
 • firmy kuri­er­skie, które przetwarza­ją Two­je dane w zakre­sie niezbęd­nym do dostar­czenia Ci zamówienia,
 • kance­lar­ia praw­na, która uzysku­je dostęp do danych, jeżeli jest to konieczne do świad­czenia pomo­cy prawnej na naszą rzecz,
 • pod­miot świad­czą­cy usłu­gi w zakre­sie obsłu­gi tech­nicznej, który uzysku­je dostęp do danych, jeżeli prowad­zone prace tech­niczne doty­czą obszarów, w których zna­j­du­ją się dane osobowe,
 • pozostali pod­wykon­aw­cy, którzy uzysku­ją dostęp do danych, jeżeli zakres ich dzi­ałań wyma­ga takowego dostępu.

Two­je dane osobowe mogą być również przekazy­wane do urzędów skar­bowych w zakre­sie niezbęd­nym do real­iza­cji obow­iązków podatkowo-rozliczeniowo-księ­gowych. Chodzi w szczegól­noś­ci o wszelkie deklarac­je, raporty, spra­woz­da­nia i inne doku­men­ty księ­gowe, w których zna­j­du­ją się Two­je dane osobowe.

Pon­ad­to, w razie zaist­nienia takiej koniecznoś­ci, Two­je dane osobowe mogą być udostęp­ni­ane pod­miotom, organom lub insty­tucjom uprawnionym do uzyska­nia dostępu do danych na pod­staw­ie przepisów prawa, takim jak służ­by pol­i­cyjne, bez­pieczeńst­wa, sądy, prokuratury.

Co więcej, korzys­tamy z narzędzi, które gro­madzą na Twój tem­at szereg infor­ma­cji związanych z korzys­taniem z naszego sklepu. Chodzi, w szczegól­noś­ci, o następu­jące informacje:

 • infor­ma­c­je o sys­temie oper­a­cyjnym i przeglą­darce inter­ne­towej, z której korzystasz,
 • przeglą­dane postronny,
 • czas spęd­zony na stronie,
 • prze­jś­cia pomiędzy poszczegól­ny­mi podstronami,
 • kliknię­cia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego prze­chodzisz do naszej strony,
 • przedzi­ał wieku, w którym się znajdujesz,
 • Two­ja płeć,
 • Two­ja przy­bliżona lokaliza­c­ja ogranic­zona do miejscowości.
 • Two­je zain­tere­sowa­nia określone na pod­staw­ie akty­wnoś­ci w sieci.

Infor­ma­c­je te same w sobie nie mają, w naszej oce­nie, charak­teru danych osobowych. Ponieważ infor­ma­c­je te gro­mad­zone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzys­tamy, infor­ma­c­je te przetwarzane są również przez dostaw­ców narzędzi na zasadach wynika­ją­cych z ich reg­u­lam­inów oraz poli­tyk pry­wat­noś­ci. Zasad­nic­zo, infor­ma­c­je te wyko­rzysty­wane są do świad­czenia i ulep­sza­nia usług, zarządza­nia nimi, opra­cowywa­nia nowych usług, mierzenia skutecznoś­ci reklam, ochrony przez oszust­wa­mi i naduży­ci­a­mi, a także per­son­al­i­zowa­nia treś­ci i reklam wyświ­et­lanych w poszczegól­nych ser­wisach, wit­ry­nach i aplikac­jach. Szczegóły w tym zakre­sie postaral­iśmy się opisać w dal­szej częś­ci niniejszej poli­ty­ki, w ramach wyjaśnień poświę­conych poszczegól­nym narzędziom. 

# 9: Czy przekazu­je­my Two­je dane do państw trze­ci­ch lub orga­ni­za­cji międzynarodowych?

Tak, część oper­acji przetwarza­nia Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazy­waniem do państw trzecich.

Przekazu­je­my Two­je dane osobowe do państw trze­ci­ch w związku z korzys­taniem z narzędzi, które prze­chowu­ją dane osobowe na ser­w­er­ach zlokali­zowanych w państ­wach trze­ci­ch, w szczegól­noś­ci w USA. Dostaw­cy tych narzędzi gwaran­tu­ją odpowied­ni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mech­a­nizmy zgod­noś­ci przewidziane przez RODO, w szczegól­noś­ci poprzez przys­tąpi­e­nie do pro­gra­mu Pri­va­cy Shield lub korzys­tanie ze stan­dar­d­owych klauzul umownych.

Do prze­chowywa­nia danych osobowych na ser­w­er­ach zlokali­zowanych w państ­wach trze­ci­ch dochodzi w ramach następu­ją­cych narzędzi:

 • sys­tem mailin­gowy Mail­er­lite, którego dostaw­cą jest UAB „Mail­er­lite” Jono Basanav­iči­aus g. 15, LT-03108 Vil­nius, Lit­wa – w zakre­sie Two­jego imienia, adresu e‑mail, adresu IP oraz infor­ma­cji statysty­cznych związanych z Twoi­mi reakc­ja­mi na wysyłane przez nas wiadomości,
 • usłu­gi Google w ramach paki­etu G‑Suite, których dostaw­cą jest Google Ire­land Lim­it­ed, Gor­don House, Bar­row Street, Dublin 4, Ire­land — w zakre­sie wszys­t­kich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podle­ga­ją­cych syn­chro­niza­cji z Google Drive.

Zarówno UWAB „Mail­er­lite” jak Google Ire­land Lim­it­ed zapew­ni­a­ją odpowied­ni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mech­a­nizmów zgod­noś­ci przewidzianych przez RODO.

Przy­pom­i­namy w tym miejs­cu również, że korzys­tamy z narzędzi zewnętrznych, które mogą gro­madz­ić anon­i­mowe infor­ma­c­je na Twój tem­at. Wspom­i­nal­iśmy o tym już kilkukrot­nie w ramach niniejszej poli­ty­ki, w tym również w odpowiedzi na poprzed­nie pytanie. Dostaw­cy tych narzędzi częs­to wyko­rzys­tu­ją do prze­chowywa­nia gro­mad­zonych infor­ma­cji ser­w­ery zlokali­zowane na tere­nie całego świa­ta, w szczegól­noś­ci w Stanach Zjed­noc­zonych Amery­ki (USA).

# 10: Czy korzys­tamy z pro­filowa­nia? Czy pode­j­mu­je­my w sposób zau­tomaty­zowany decyz­ja na pod­staw­ie Twoich danych osobowych? 

Nie pode­j­mu­je­my wobec Ciebie decyzji opier­a­ją­cych się wyłącznie na zau­tomaty­zowanym przetwarza­niu, w tym pro­filowa­niu, które wywoły­wały­by wobec Ciebie skut­ki prawne lub w podob­ny sposób istot­nie na Ciebie wpływały.

Owszem, korzys­tamy z narzędzi, które mogę pode­j­mować określone dzi­ała­nia w zależnoś­ci od infor­ma­cji zebranych w ramach mech­a­nizmów śledzą­cych, ale uważamy, że dzi­ała­nia te nie mają istot­nego wpły­wu na Ciebie, ponieważ nie różnicu­ją Two­jej sytu­acji jako klien­ta, nie wpły­wa­ją na warun­ki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.

Korzys­ta­jąc z określonych narzędzi, może­my np. kierować do Ciebie sper­son­al­i­zowane reklamy w opar­ciu o wcześniejsze dzi­ała­nia pod­jęte przez Ciebie w ramach naszej strony czy też pod­powiadać Ci pro­duk­ty, które mogą Cię zain­tere­sować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behaw­io­ral­nej. Zachę­camy Cię do pogłę­bi­enia wiedzy na tem­at reklamy behaw­io­ral­nej, w szczegól­noś­ci w zakre­sie kwestii związanych z pry­wat­noś­cią. Szczegółowe infor­ma­c­je, wraz z możli­woś­cią zarządza­nia ustaw­ieni­a­mi w zakre­sie reklamy behaw­io­ral­nej, zna­jdziesz tutaj: http://www.youronlinechoices.com.

Pod­kreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzys­tamy nie mamy dostępu do infor­ma­cji, które pozwalał­by na Two­ją iden­ty­fikację. Infor­ma­c­je, o których tutaj mówimy, to, w szczególności:

 • infor­ma­c­je o sys­temie oper­a­cyjnym i przeglą­darce inter­ne­towej, z której korzystasz,
 • przeglą­dane postronny,
 • czas spęd­zony na stronie,
 • prze­jś­cia pomiędzy poszczegól­ny­mi podstronami,
 • źródło, z którego prze­chodzisz do naszej strony,
 • przedzi­ał wieku, w którym się znajdujesz,
 • Two­ja płeć,
 • Two­ja przy­bliżona lokaliza­c­ja ogranic­zona do miejscowości,
 • Two­je zain­tere­sowa­nia określone na pod­staw­ie akty­wnoś­ci w sieci.

Infor­ma­cji wskazanych powyżej nie zestaw­iamy z Twoi­mi dany­mi osobowy­mi, które zna­j­du­ją się w naszych bazach. Infor­ma­c­je te mają charak­ter anon­i­mowy i nie pozwala­ją nam na Two­ją iden­ty­fikację. Infor­ma­c­je te prze­chowywane są na ser­w­er­ach dostaw­ców poszczegól­nych narzędzi, a ser­w­ery te najczęś­ciej mogą zna­j­dować się na całym świecie.

Wyjątkiem od anon­i­mowego charak­teru infor­ma­cji, o których mowa powyżej, jest sytu­ac­ja, w której posi­adasz w naszym sklepie kon­to użytkown­i­ka. Wtedy infor­ma­c­je te mogą być zestaw­iane z Twoi­mi dany­mi zgro­mad­zony­mi w kon­cie użytkown­i­ka. W dal­szym ciągu jed­nak nie pode­j­mu­je­my, z wyko­rzys­taniem tych infor­ma­cji, wobec Ciebie decyzji opier­a­ją­cych się wyłącznie na zau­tomaty­zowanym przetwarza­niu, w tym pro­filowa­niu, które wywoły­wały­by wobec Ciebie skut­ki prawne lub w podob­ny sposób istot­nie na Ciebie wpły­wały. Uważamy, że dzi­ała­nia w zakre­sie kierowa­nia do Ciebie reklam w zależnoś­ci od Two­jej akty­wnoś­ci w naszym sklepie oraz pode­j­mowanie dzi­ałań opty­mal­iza­cyjnych nie wpły­wa na Ciebie w istot­ny sposób. Dlat­ego w tym zakre­sie opier­amy się na naszym prawnie uza­sad­nionym intere­sie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

# 11: Jakie uprawnienia przysługu­ją Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyz­na­je Ci następu­jące potenc­jalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • pra­wo dostępu do swoich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii,
 • pra­wo do spros­towa­nia (popraw­ia­nia) swoich danych,
 • pra­wo do usunię­cia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma pod­staw, abyśmy przetwarza­li Two­je dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 • pra­wo do ograniczenia przetwarza­nia danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich prze­chowywa­nia lub wykony­wa­nia uzgod­nionych z Tobą dzi­ałań, jeżeli w Two­jej opinii mamy niepraw­idłowe dane lub przetwarza­my je bezpodstawnie),
 • pra­wo do wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia danych (masz pra­wo do sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia danych na pod­staw­ie prawnie uza­sad­nionego intere­su; powinieneś wskazać szczegól­ną sytu­ację, która Twoim zdaniem uza­sad­nia zaprzes­tanie przez nas przetwarza­nia objętego sprze­ci­wem; przes­taniemy przetwarzać Two­je dane w tych celach, chy­ba że wykaże­my, że pod­stawy przetwarza­nia przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Two­je dane są nam niezbędne do ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • pra­wo do przenoszenia danych (masz pra­wo otrzy­mać od nas w ustruk­tu­ry­zowanym, powszech­nie uży­wanym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczy­tu maszynowego dane osobowe, które dostar­czyłeś nam na pod­staw­ie umowy lub Two­jej zgody; możesz nam zle­cić przesłanie tych danych bezpośred­nio innemu podmiotowi),
 • pra­wo do cofnię­cia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzed­nio taką zgodę wyraziłeś,
 • pra­wo wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarza­my dane niez­god­nie z prawem, możesz złożyć w tej spraw­ie skargę do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych lub innego właś­ci­wego organu nadzorczego).

Zasady związane z real­iza­cją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachę­camy do zapoz­na­nia się z tymi przepisa­mi. Ze swo­jej strony uważamy za potrzeb­ne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługi­wać Ci w sto­sunku do wszys­t­kich czyn­noś­ci przetwarza­nia Twoich danych osobowych. 

Pod­kreślamy, że jed­no z uprawnień wskazanych powyżej przysługu­je Ci zawsze — jeżeli uznasz, że przy przetwarza­niu Twoich danych osobowych dop­uś­cil­iśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możli­wość wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego (Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwró­cić się do nas z żądaniem udostęp­nienia Ci infor­ma­cji o tym, jakie dane na Twój tem­at posi­adamy oraz w jakich celach je przetwarza­my. Wystar­czy, że wyślesz wiado­mość na adres sekretariat@drogakupelnizycia.pl. Dołożyliśmy jed­nak wszel­kich starań, by intere­su­jące Cię infor­ma­c­je zostały wycz­er­pu­ją­co przed­staw­ione w niniejszej poli­tyce pry­wat­noś­ci. Podany powyżej adres e‑mail możesz wyko­rzys­tać również w razie jakichkol­wiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

# 12: Czy korzys­tamy z cook­ies i czym one właś­ci­wie są?

Nasz sklep, podob­nie jak niemal wszys­tkie inne strony inter­ne­towe, wyko­rzys­tu­je pli­ki cookies.

Cook­ies to niewielkie infor­ma­c­je tek­stowe, prze­chowywane na Twoim urządze­niu koń­cowym (np. kom­put­erze, table­cie, smart­fonie), które mogą być odczy­ty­wane przez nasz sys­tem tele­in­for­maty­czny (cook­ies własne) lub sys­te­my tele­in­for­maty­czne pod­miotów trze­ci­ch (cook­ies pod­miotów trze­ci­ch). W plikach cook­ies mogą być zapisy­wane i prze­chowywane określone infor­ma­c­je, do których następ­nie sys­te­my tele­in­for­maty­czne mogą uzyski­wać dostęp w określonych celach.

Niek­tóre uży­wane przez nas cook­ies są usuwane po zakończe­niu sesji przeglą­dar­ki inter­ne­towej, tzn. po jej zamknię­ciu (tzw. cook­ies sesyjne). Inne cook­ies są zachowywane na Twoim urządze­niu koń­cowym i umożli­wia­ją nam rozpoz­nanie Two­jej przeglą­dar­ki przy kole­jnym wejś­ciu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cook­ies jako takich, możesz zapoz­nać się np. z tym mate­ri­ałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

# 13: Na jakiej pod­staw­ie korzys­tamy z plików cookies?

Z plików cook­ies korzys­tamy na pod­staw­ie Two­jej zgody, za wyjątkiem sytu­acji, gdy pli­ki cook­ies są niezbędne do praw­idłowego świad­czenia na Two­ją rzecz usłu­gi drogą elektroniczną.

W zakre­sie Two­jej zgody na pli­ki cook­ies, przyj­mu­je­my wari­ant, zgod­nie z którym taką zgodę wyrażasz poprzez ustaw­ienia swo­jej przeglą­dar­ki inter­ne­towej lub dodatkowego opro­gramowa­nia wspier­a­jącego zarządzanie plika­mi cook­ies. Przyj­mu­je­my, że godzisz się na wszys­tkie pli­ki cook­ies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Two­ją przeglą­darkę lub dodatkowe opro­gramowanie, z którego korzystasz.

Pamię­taj, że wyłącze­nie lub ogranicze­nie obsłu­gi plików cook­ies może uniemożli­wiać uży­wanie częś­ci funkcji dostęp­nych w naszym sklepie oraz powodować trud­noś­ci w korzys­ta­niu z naszego sklepu, jak również z wielu innych stron inter­ne­towych, które sto­su­ją cook­ies. Przykład­owo, jeżeli zabloku­jesz pli­ki cook­ies wty­czek ser­wisów społecznoś­ciowych, przy­cis­ki, wid­gety oraz funkc­je społecznoś­ciowe zaim­ple­men­towane w naszym sklepie mogą być dla Ciebie niedostępne.

# 14: Czy możesz wyłączyć pli­ki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustaw­ieni­a­mi plików cook­ies w ramach swo­jej przeglą­dar­ki inter­ne­towej. Możesz blokować wszys­tkie lub wybrane pli­ki cook­ies. Możesz również blokować pli­ki cook­ies konkret­nych wit­ryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pli­ki cook­ies oraz inne dane wit­ryn i wtyczek.

Przeglą­dar­ki inter­ne­towe ofer­u­ją również możli­wość korzys­ta­nia z try­bu incog­ni­to. Możesz z niego sko­rzys­tać, jeśli nie chcesz, by infor­ma­c­je o odwied­zonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w his­torii przeglą­da­nia i pobiera­nia. Pli­ki cook­ie utwor­zone w try­bie incog­ni­to są usuwane w momen­cie zamknię­cia wszys­t­kich okien tego trybu.

Dostęp­ne są również wty­cz­ki do przeglą­darek umożli­wia­jące kon­trolę nad plika­mi cook­ies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com). Opcję kon­troli nad plika­mi cook­ies może zapew­ni­ać również dodatkowe opro­gramowanie, w szczegól­noś­ci paki­ety anty­wiru­sowe itp.

Pon­ad­to, w Internecie dostęp­ne są narzędzia pozwala­jące na kon­trolę nad niek­tóry­mi rodza­ja­mi plików cook­ies, w szczegól­noś­ci na zbiorowe zarządzanie ustaw­ieni­a­mi reklamy behaw­io­ral­nej (np. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choices).

Pamię­taj, że wyłącze­nie lub ogranicze­nie obsłu­gi plików cook­ies może uniemożli­wiać uży­wanie częś­ci funkcji dostęp­nych w naszym sklepie oraz powodować trud­noś­ci w korzys­ta­niu z naszego sklepu, jak również z wielu innych stron inter­ne­towych, które sto­su­ją cook­ies. Przykład­owo, jeżeli zabloku­jesz pli­ki cook­ies wty­czek ser­wisów społecznoś­ciowych, przy­cis­ki, wid­gety oraz funkc­je społecznoś­ciowe zaim­ple­men­towane w naszym sklepie mogą być dla Ciebie niedostępne.

# 15: W jakich celach korzys­tamy z plików cook­ies własnych?

Pli­ki cook­ies własne wyko­rzysty­wane są do zapewnienia praw­idłowego funkcjonowa­nia poszczegól­nych mech­a­nizmów sklepu, takich jak utrzymy­wanie sesji po zal­o­gowa­niu do kon­ta, zapamię­tanie ostat­nio przeglą­danych pro­duk­tów oraz pro­duk­tów dodanych do koszyka.

W plikach cook­ies włas­nych prze­chowywana jest również infor­ma­c­ja o zdefin­iowanych przez Ciebie ustaw­ieni­ach cook­ies doko­nanych z poziomu mech­a­niz­mu do zarządza­nia plika­mi cookies.

Pli­ki cook­ies własne wyko­rzysty­wane są również do obsłu­gi mech­a­niz­mu odzyski­wa­nia porzu­conych koszyków.

# 16: Jakie pli­ki cook­ies pod­miotów trze­ci­ch są wykorzystywane?

W ramach naszego sklepu funkcjonu­ją następu­jące pli­ki cook­ies pod­miotów trzecich:

 • Google Ana­lyt­ics,
 • Google Tag Manager,
 • Google AdWords,
 • Face­book Cus­tom Audiences,
 • Face­book (pli­ki cook­ies narzędzi społecznościowych),
 • YouTube.

Szczegóły doty­czące poszczegól­nych plików cook­ies pod­miotów trze­ci­ch opisane zostały poniżej.

Google Ana­lyt­ics — szczegóły

Korzys­tamy z narzędzia Google Ana­lyt­ics zapew­ni­anego przez Google LLC, 1600 Amphithe­atre Park­way, Moun­tain View, CA 94043, USA. Dzi­ała­nia w tym zakre­sie real­izu­je­my, opier­a­jąc się na naszym prawnie uza­sad­nionym intere­sie, pole­ga­ją­cym na tworze­niu statystyk i ich anal­izie w celu opty­mal­iza­cji naszych stron internetowych. 

W celu korzys­ta­nia z Google Ana­lyt­ics, zaim­ple­men­towal­iśmy w kodzie naszej strony spec­jal­ny kod śledzą­cy Google Ana­lyt­ics. Kod śledzą­cy wyko­rzys­tu­je pli­ki cook­ies firmy Google LLC doty­czące usłu­gi Google Ana­lyt­ics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzą­cy Google Ana­lyt­ics, instalu­jąc dodatek do przeglą­dar­ki udostęp­ni­any przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Ana­lyt­ics w sposób automaty­czny gro­madzi infor­ma­c­je o Twoim korzys­ta­niu z naszej strony. Zgro­mad­zone w ten sposób infor­ma­c­je są najczęś­ciej przekazy­wane do ser­w­erów Google, które mogą zna­j­dować się w całym świecie i tam przechowywane.

Z uwa­gi na akty­wowaną przez nas anon­i­miza­cję adresu IP, Twój adres IP jest skra­cany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przy­pad­kach pełny adres IP jest przekazy­wany do ser­w­erów Google i dopiero tam skra­cany. Zanon­i­mi­zowany adres IP przekazany przez Two­ją przeglą­darkę w ramach Google Ana­lyt­ics co do zasady nie jest łąc­zony z inny­mi dany­mi Google.

Pod­kreślamy, że w ramach Google Ana­lyt­ics nie gro­madz­imy jakichkol­wiek danych, które pozwalała­by na Two­ją iden­ty­fikację. W związku z tym, dane gro­mad­zone w ramach Google Ana­lyt­ics nie mają dla nas charak­teru danych osobowych. Infor­ma­c­je, do jakich mamy dostęp w ramach Google Ana­lyt­ics to, w szczególności:

 • infor­ma­c­je o sys­temie oper­a­cyjnym i przeglą­darce inter­ne­towej, z której korzystasz,
 • pod­strony, jakie przeglą­dasz w ramach naszego sklepu,
 • czas spęd­zony w naszym sklepie oraz na jego podstronach,
 • prze­jś­cia pomiędzy poszczegól­ny­mi podstronami,
 • źródło, z którego prze­chodzisz do naszego sklepu.

Pon­ad­to, korzys­tamy w ramach Google Ana­lyt­ics z następu­ją­cych Funkcji Reklamowych:

 • raporty demograficzne i zainteresowań,
 • remar­ket­ing,
 • funkc­je rapor­towa­nia o rekla­mach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklam­owych również nie gro­madz­imy danych osobowych. Infor­ma­c­je, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

 • przedzi­ał wieku, w którym się znajdujesz,
 • Two­ja płeć,
 • Two­ja przy­bliżona lokaliza­c­ja ogranic­zona do miejscowości,
 • Two­je zain­tere­sowa­nia określone na pod­staw­ie akty­wnoś­ci w sieci.

Usłu­gi Google Ana­lyt­ics i Google Ana­lyt­ics 360 uzyskały cer­ty­fikat nieza­leżnego stan­dar­du bez­pieczeńst­wa ISO 27001. ISO 27001 jest jed­nym z najczęś­ciej uznawanych stan­dard­ów na świecie i poświad­cza speł­ni­an­ie odpowied­nich wymogów przez sys­te­my obsługu­jące Google Ana­lyt­ics i Google Ana­lyt­ics 360.

Jeżeli jesteś zain­tere­sowany szczegóła­mi związany­mi z wyko­rzysty­waniem przez Google danych z wit­ryn i aplikacji, które korzys­ta­ją z usług Google, zachę­camy do zapoz­na­nia się z tymi infor­ma­c­ja­mi:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Tag Man­ag­er – szczegóły

Korzys­tamy z narzędzia Google Tag Man­ag­er zapew­ni­anego przez Google LLC, 1600 Amphithe­atre Park­way, Moun­tain View, CA 94043, USA i umożli­wia­jącego zarządzanie taga­mi, czyli drob­ny­mi frag­men­ta­mi kodu, dzię­ki którym jesteśmy w stanie

kon­trolować ruch i zachowanie użytkown­ików, zbier­ać infor­ma­c­je o skutecznoś­ci reklam i

pode­j­mować dzi­ała­nia mające na celu ulep­szanie naszego sklepu. Google Tag Manager

nie zbiera żad­nych infor­ma­cji umożli­wia­ją­cych Two­ją iden­ty­fikację, jed­nakże narzędzie to powodu­je uru­chomie­nie innych tagów, które z kolei mogą zbier­ać dane.

Google AdWords — szczegóły

Korzys­tamy z funkcji remar­ketingowych dostęp­nych w ramach sys­te­mu Google AdWords obsługi­wanego przez Google LLC, 1600 Amphithe­atre Park­way, Moun­tain View, CA 94043, USA. Dzi­ała­nia w tym zakre­sie real­izu­je­my, opier­a­jąc się na naszym prawnie uza­sad­nionym intere­sie, pole­ga­ją­cym na mar­ketingu włas­nych pro­duk­tów lub usług. 

Przy okazji odwiedzin naszej strony inter­ne­towej automaty­cznie pozostaw­iany jest w Twoim urządze­niu plik remar­ket­ing cook­ie firmy Google, który zbiera infor­ma­c­je na tem­at Two­jej akty­wnoś­ci w naszym sklepie. Dzię­ki zgro­mad­zonym w ten sposób infor­ma­cją jesteśmy w stanie wyświ­et­lać Ci reklamy w ramach sieci Google w zależnoś­ci od Twoich zachowań w naszym sklepie. Przykład­owo, jeżeli wyświ­etlisz jak­iś pro­dukt, infor­ma­c­ja o tym fak­cie zostanie odno­towana przez plik remar­ket­ing cook­ie, co sprawi, że będziemy mogli skierować do Ciebie reklamę doty­czącą tego pro­duk­tu lub jakąkol­wiek inną, którą uznamy za właś­ci­wą. Rekla­ma ta zostanie wyświ­et­lona Ci w ramach sieci Google pod­czas korzys­ta­nia przez Ciebie z Inter­ne­tu, przeglą­da­nia innych stron inter­ne­towych itp.

Pod­kreślamy, że my, korzys­ta­jąc z Google Ads, nie gro­madz­imy jakichkol­wiek danych, które pozwalała­by na Two­ją iden­ty­fikację. Ewen­tu­alne zestaw­ie­nie danych w taki sposób, że nabier­a­ją one charak­teru danych osobowych, może być dokony­wane po stron­ie Google, ale w tym zakre­sie nie ponosimy już za to odpowiedzial­noś­ci, ponieważ Google real­izu­je te dzi­ała­nia na pod­staw­ie umowy zawartej z Tobą jako użytkown­ikiem usług Google. 

My, korzys­ta­jąc z Google AdWords, jesteśmy jedynie w stanie defin­iować grupy odbior­ców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docier­ały. Na tej pod­staw­ie Google pode­j­mu­je decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezen­tu­je Ci naszą reklamę.

Dal­sze przetwarzanie infor­ma­cji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraz­iłeś zgodę wobec Google na łącze­nie his­torii przeglą­da­nia z Twoim kon­tem oraz wyko­rzys­tanie infor­ma­cji z Two­jego kon­ta Google do per­son­al­i­zowa­nia reklam, które wyświ­et­lane są na stronach inter­ne­towych. W takiej sytu­acji Google wyko­rzys­ta Two­je dane w celu stworzenia i zdefin­iowa­nia list grup docelowych dla celów remar­ketingu na różnych urządzeni­ach. W tym celu Google łączy tym­cza­sowo zebrane infor­ma­c­je z inny­mi posi­adany­mi dany­mi, aby utworzyć grupy docelowe.

Jeżeli nie chcesz otrzymy­wać per­son­al­i­zowanych reklam, możesz zarządzać ustaw­ieni­a­mi reklam bezpośred­nio po stron­ie Google: https://adssettings.google.com/

Jeżeli jesteś zain­tere­sowany szczegóła­mi związany­mi z wyko­rzysty­waniem przez Google danych z wit­ryn i aplikacji, które korzys­ta­ją z usług Google, zachę­camy do zapoz­na­nia się z tymi infor­ma­c­ja­mi:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Face­book Cus­tom Audi­ences – szczegóły

W ramach sys­te­mu reklam Face­book Ads zapew­ni­anego przez Face­book Inc., 1601 S. Cal­i­for­nia Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzys­tamy z funkcji Nie­s­tandar­d­owych Grup Odbior­ców w celu kierowa­nia do określonych grup użytkown­ików targe­towanych przekazów reklam­owych. Dzi­ała­nia w tym zakre­sie real­izu­je­my, opier­a­jąc się na naszym prawnie uza­sad­nionym intere­sie, pole­ga­ją­cym na mar­ketingu włas­nych pro­duk­tów lub usług.

W celu kierowa­nia do Ciebie reklam sper­son­al­i­zowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym sklepie, zaim­ple­men­towal­iśmy w ramach naszej strony Pix­el Face­booka, który w sposób automaty­czny gro­madzi infor­ma­c­je o Twoim korzys­ta­niu z naszej wit­ryny. Zgro­mad­zone w ten sposób infor­ma­c­je są najczęś­ciej przekazy­wane do ser­w­erów Face­booka, która mogą zna­j­dować się na całym świecie, w szczegól­noś­ci w Stanach Zjed­noc­zonych Amery­ki (USA).

Infor­ma­c­je zbier­ane w ramach Pix­ela Face­booka są anon­i­mowe, tj. nie pozwala­ją nam na Two­ją iden­ty­fikację. W zależnoś­ci od Two­jej akty­wnoś­ci na naszych stronach możesz trafić do określonej grupy odbior­ców, ale w żaden sposób nie iden­ty­fiku­je­my poszczegól­nych osób należą­cych do tych grup.

Infor­mu­je­my Cię jed­nak, że Face­book może łączyć zbier­ane infor­ma­c­je z inny­mi infor­ma­c­ja­mi o Tobie zebrany­mi w ramach korzys­ta­nia przez Ciebie z ser­wisu Face­book i wyko­rzysty­wać dla swoich włas­nych celów, w tym mar­ketingowych. Takie dzi­ała­nia Face­booka nie są już zależne od nas, a infor­ma­cji o nich możesz szukać bezpośred­nio w poli­tyce pry­wat­noś­ci Face­booka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swo­jego kon­ta na Face­booku możesz również zarządzać swoi­mi ustaw­ieni­a­mi pry­wat­noś­ci. Tutaj zna­jdziesz przy­datne infor­ma­c­je w tym zakre­sie: https://www.facebook.com/ads/settings.

Narzędzia społecznoś­ciowe – szczegóły

Na naszej stron­ie inter­ne­towej uży­wane są wty­cz­ki, przy­cis­ki i inne narzędzia społecznoś­ciowe, zwane dalej łącznie „wty­czka­mi”, udostęp­ni­ane przez ser­wisy społecznoś­ciowe takie jak Face­book, Insta­gram, LinkedIN, Twit­ter, Pinterest.

Wyświ­et­la­jąc naszą stronę inter­ne­tową zaw­ier­a­jącą wty­czkę danego ser­wisu społecznoś­ciowego, Two­ja przeglą­dar­ka przesyła do admin­is­tra­to­ra tego ser­wisu społecznoś­ciowego infor­ma­cję o odwiedz­i­nach. Ponieważ wty­cz­ka jest frag­mentem ser­wisu społecznoś­ciowego wbu­dowanym w naszą stronę, przeglą­dar­ka wysyła infor­ma­cję o żąda­niu pobra­nia zawartoś­ci danego ser­wisu społecznoś­ciowego na naszą stronę.

Wty­cz­ki gro­madzą pewne infor­ma­c­je na Twój tem­at, takie jak iden­ty­fika­tor użytkown­i­ka, odwiedzana wit­ry­na, data i godz­i­na oraz inne infor­ma­c­je doty­czące przeglą­dar­ki internetowej.

Admin­is­tra­torzy ser­wisów społecznoś­ciowych wyko­rzys­tu­ją część tych infor­ma­cji, aby per­son­al­i­zować warun­ki oglą­da­nia naszej strony. Na przykład, gdy odwiedza­sz stronę z przy­ciskiem „Lubię to”, admin­is­tra­tor ser­wisu społecznoś­ciowego potrze­bu­je infor­ma­cji, kim jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich zna­jomych również lubią naszą stronę. 

Infor­ma­c­je gro­mad­zone przez wty­cz­ki mogą być również wyko­rzysty­wane przez admin­is­tra­torów ser­wisów społecznoś­ciowych w ich włas­nych celach, takich jak np. doskonale­nie włas­nych pro­duk­tów, tworze­nie pro­fili użytkown­ików, anal­iza i opty­mal­iza­c­ja włas­nych dzi­ałań, targe­towanie reklam. Nie mamy real­nego wpły­wu na to, w jaki sposób infor­ma­c­je gro­mad­zone przez wty­cz­ki są następ­nie wyko­rzysty­wane przez admin­is­tra­torów ser­wisów społecznoś­ciowych. Szczegółów w tym zakre­sie możesz szukać w reg­u­lam­i­nach i poli­tykach pry­wat­noś­ci poszczegól­nych ser­wisów społecznościowych.

Wty­cz­ki ser­wisów społecznoś­ciowych gro­madzą i przekazu­ją infor­ma­c­je do admin­is­tra­torów tych ser­wisów nawet wtedy, gdy przeglą­dasz naszą stroną nie będąc zal­o­gowanym do swo­jego kon­ta w ser­wisie społecznoś­ciowym. Wtedy jed­nak przeglą­dar­ka wysyła bardziej ogranic­zony zestaw informacji.

Jeśli zal­o­gowałeś się do jed­nego z ser­wisów społecznoś­ciowych, to admin­is­tra­tor ser­wisu będzie mógł bezpośred­nio przy­porząd­kować wiz­ytę na naszej stron­ie do Two­jego pro­filu w danym ser­wisie społecznościowym.

Jeśli nie chcesz, aby ser­wisy społecznoś­ciowe przy­porząd­kowywały dane zebrane w trak­cie odwiedzin na naszej stron­ie inter­ne­towej bezpośred­nio Two­je­mu pro­filowi w danym ser­wisie, to przed wiz­ytą na naszej stron­ie musisz się wyl­o­gować z tego ser­wisu. Możesz również całkowicie uniemożli­wić załad­owanie na stron­ie wty­czek sto­su­jąc odpowied­nie rozsz­erzenia dla Two­jej przeglą­dar­ki, np. blokowanie skryptów.

Pon­ad­to, korzys­tanie z niek­tórych wty­czek może wiązać się z pub­likowaniem określonych infor­ma­cji w ramach Twoich pro­fili społecznoś­ciowych. Przykład­owo, infor­ma­c­je o kliknię­ci­ach w przy­cisk „Lubię to” mogą być dostęp­ne na Two­jej osi cza­su na Face­booku. Oczy­wiś­cie, jeżeli udostęp­ni­asz jakieś treś­ci w swoich social media z wyko­rzys­taniem wty­czek osad­zonych na naszej stron­ie, to udostęp­nie­nie to w sposób nat­u­ral­ny będzie widoczne w Twoim profilu.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez admin­is­tra­torów ser­wisów społecznoś­ciowych infor­ma­cji gro­mad­zonych przez wty­cz­ki, w szczegól­noś­ci o cel i zakres gro­madzenia danych oraz ich dal­sze przetwarzanie i wyko­rzys­tanie przez admin­is­tra­torów, jak również możli­wość kon­tak­tu oraz Two­je prawa w tym zakre­sie i możli­wość doko­na­nia ustaw­ień zapew­ni­a­ją­cych ochronę Two­jej pry­wat­noś­ci, wszys­tko zna­jdziesz w poli­tykach pry­wat­noś­ci poszczegól­nych usługodawców:

YouTube – szczegóły

Na naszych stronach osadzane są wid­gety YouTube pozwala­jące Ci odt­warzać nagra­nia dostęp­ne w ser­wisie YouTube bezpośred­nio z naszych stron. Ser­wis YouTube obsługi­wany jest przez Google LLC.

Wideo osadzane są na stron­ie w try­bie ochrony pry­wat­noś­ci. Bazu­jąc na infor­ma­c­jach udostęp­ni­anych przez YouTube, oznacza to, że żadne pli­ki cook­ies nie są zapisy­wane na Twoim urządze­niu ani Google nie gro­madzi jakichkol­wiek infor­ma­cji na Twój tem­at, dopó­ki nie odt­worzysz nagrania.

Gdy odt­warza­sz nagranie, YouTube zapisu­je na Twoim urządze­niu pli­ki cook­ies i otrzy­mu­je infor­ma­c­je, że odt­worzyłeś nagranie z poziomu określonej strony inter­ne­towej, nawet jeśli nie posi­adasz kon­ta Google czy nie jesteś aku­rat zal­o­gowany. Jeśli zal­o­gowałeś się do kon­ta Google, to usłu­go­daw­ca ten będzie mógł bezpośred­nio przy­porząd­kować wiz­ytę na naszej stron­ie do Two­jego kon­ta. Cel i zakres gro­madzenia danych oraz ich dal­szego przetwarza­nia i wyko­rzys­ta­nia przez Google, jak również możli­wość kon­tak­tu oraz Two­je prawa w tym zakre­sie i możli­wość doko­na­nia ustaw­ień zapew­ni­a­ją­cych ochronę Two­jej pry­wat­noś­ci zostały opisane w poli­tyce pry­wat­noś­ci Google. 

Jeśli nie chcesz, aby Google przy­porząd­kowywał dane zebrane w trak­cie odt­warza­nia wideo bezpośred­nio Two­je­mu pro­filowi, przed odt­worze­niem wideo musisz się wyl­o­gować ze swo­jego kon­ta. Możesz również całkowicie uniemożli­wić załad­owanie na stron­ie wty­czek sto­su­jąc odpowied­nie rozsz­erzenia dla Two­jej przeglą­dar­ki, np. blokowanie skryptów.

Infor­ma­c­je gro­mad­zone w ramach plików cook­ies związanych z osad­zony­mi na naszych stronach fil­ma­mi z ser­wisu YouTube wyko­rzysty­wane są przez Google w celu zapewnienia praw­idłowego i bez­piecznego funkcjonowa­nia wid­getu, anal­izy i opty­mal­iza­cji w zakre­sie świad­c­zonych przez YouTube usług, jak również w celach per­son­al­iza­cji i reklamy.

Pamię­taj, że odt­warza­jąc nagra­nia dostęp­ne w ser­wisie YouTube, korzys­tasz z usług świad­c­zonych drogą elek­tron­iczną przez Google LLC. Google LLC jest samodziel­nym, nieza­leżnym od nas pod­miotem świad­czą­cym na Two­ją rzecz usłu­gi drogą elek­tron­iczną. Szczegółów w zakre­sie zasad korzys­ta­nia z YouTube, w tym ochrony pry­wat­noś­ci, możesz szukać w doku­men­tach udostęp­ni­anych bezpośred­nio przez YouTube:

# 17: Czy śledz­imy Two­je zachowa­nia pode­j­mowane w ramach naszego sklepu?

Tak, korzys­tamy z narzędzi Google Ana­lyt­ics, Google AdWords, Hot­jar oraz Face­book Cus­tom Audi­ences, które wiążą się z gro­madze­niem infor­ma­cji na tem­at Twoich akty­wnoś­ci w naszym sklepie. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pyta­nia poświę­conego plikom cook­ies pod­miotów trze­ci­ch, dlat­ego nie będziemy pow­tarzać tych infor­ma­cji również tutaj.

# 18: Czy kieru­je­my do Ciebie targe­towane reklamy? 

Tak, korzys­tamy z Face­book Ads oraz Google Ads, w ramach których może­my kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefin­iowanych w opar­ciu o różne kry­te­ria takie jak wiek, płeć, zain­tere­sowa­nia, zawód, pra­ca, dzi­ała­nia pode­j­mowane uprzed­nio w ramach naszego sklepu. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pyta­nia poświę­conego plikom cook­ies pod­miotów trze­ci­ch, dlat­ego nie będziemy pow­tarzać tych infor­ma­cji również tutaj.

# 19: W jaki sposób możesz zarządzać swo­ją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie zna­j­du­je się w wielu miejs­cach tej poli­ty­ki pry­wat­noś­ci przy okazji opisy­wa­nia poszczegól­nych narzędzi, reklamy behaw­io­ral­nej, zgody na cook­ies itp. Niem­niej jed­nak, dla Two­jej wygody zebral­iśmy jeszcze raz te infor­ma­cji w jed­nym miejs­cu. Poniżej zna­jdziesz listę możli­woś­ci zarządza­nia swo­ją prywatnością.

 • ustaw­ienia cook­ies w ramach przeglą­dar­ki internetowej,
 • wty­cz­ki do przeglą­darek wspier­a­jące zarządzanie plika­mi cook­ies np. Ghostery,
 • dodatkowe opro­gramowanie zarządza­jące plika­mi cookies,
 • tryb incog­ni­to w przeglą­darce internetowej,
 • ustaw­ienia reklamy behaw­io­ral­nej, np. youronlinechoices.com,
 • mech­a­nizm zarządza­nia plika­mi cook­ies z poziomu naszej strony,
 • Google Ana­lyt­ics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,
 • Google Ads Set­tings: https://adssettings.google.com/,
 • Face­book Ads Set­tings: https://www.facebook.com/ads/settings,

# 20: Czym są logi serwera?

Korzys­tanie ze sklepu wiąże się z przesyłaniem zapy­tań do ser­w­era, na którym prze­chowywany jest sklep. Każde zapy­tanie skierowane do ser­w­era zapisy­wane jest w logach serwera.

Logi obe­j­mu­ją m.in. Twój adres IP, datę i czas ser­w­era, infor­ma­c­je o przeglą­darce inter­ne­towej i sys­temie oper­a­cyjnym z jakiego korzys­tasz. Logi zapisy­wane i prze­chowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach ser­w­era nie są kojar­zone z konkret­ny­mi osoba­mi korzys­ta­ją­cy­mi ze strony i nie są wyko­rzysty­wane przez nas w celu Two­jej identyfikacji.

Logi ser­w­era stanow­ią wyłącznie mate­ri­ał pomoc­niczy służą­cy do admin­istrowa­nia stroną, a ich zawartość nie jest ujaw­ni­ana niko­mu poza osoba­mi upoważniony­mi do admin­istrowa­nia serwerem.

# 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tem­aty­ka przetwarza­nia danych osobowych, wyko­rzysty­wa­nia plików cook­ies i zarządza­nia ogól­nie pojętą pry­wat­noś­cią jest dość skom­p­likowana. Dołożyliśmy wszel­kich starań by niniejszy doku­ment dostar­czył Ci jak naj­dalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwes­t­i­ach. Jeżeli cokol­wiek jest dla Ciebie nie­jasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po pros­tu poroz­maw­iać o Two­jej pry­wat­noś­ci, napisz do nas na adres sekretariat@drogakupelnizycia.pl.

Scroll to Top