Polityka prywatności i plików cookies

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to nieza­wod­ny znak, że cenisz swo­ją pry­wat­ność. Doskonale to rozu­miemy, dlat­ego odd­a­je­my w Two­je ręce doku­ment, w którym w jed­nym miejs­cu zna­jdziesz zasady przetwarza­nia danych osobowych oraz wyko­rzysty­wa­nia plików cook­ies i innych tech­nologii śledzących.

Infor­ma­c­ja for­mal­na na początek: admin­is­tra­torem Twoich danych osobowych jest Cen­trum Psy­choe­dukacji i Kre­owa­nia Lid­erów „OLIMP”, ul. Żaglowa 22, 81–579 Gdy­nia NIP 5861004568.

Przetwarza­my Two­je dane osobowe przede wszys­tkim w celach związanych z korzys­taniem przez Ciebie z naszej strony inter­ne­towej, takich jak prowadze­nie kon­ta użytkown­i­ka, składanie zamówień i obsłu­ga umów, roz­pa­try­wanie rekla­macji i odstąpień, wypeł­ni­an­ie obow­iązków prawnych podatkowych, wysył­ka newslet­tera, sprawy doty­czące roszczeń, anal­iza, statysty­ka, mar­ket­ing itp. Two­je dane osobowe przetwarza­my przez okres niezbęd­ny dla real­iza­cji poszczegól­nego celu. Przysługu­je Ci pra­wo dostępu do danych osobowych, ich spros­towa­nia, usunię­cia lub ograniczenia przetwarza­nia, wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia, a także o pra­wo do przenoszenia danych. Pon­ad­to możesz złożyć skargę do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at zasad przetwarza­nia Twoich danych osobowych zna­jdziesz w dal­szej częś­ci Poli­ty­ki prywatności.

W razie jakichkol­wiek wąt­pli­woś­ci związanych z Poli­tyką pry­wat­noś­ci, w każdej chwili możesz skon­tak­tować się z nami, wysyła­jąc wiado­mość na adres sekretariat@drogakupelnizycia.pl.

# 1: Kto jest administratorem danych osobowych?

Admin­is­tra­torem Twoich danych osobowych jest Cen­trum Psy­choe­dukacji i Kre­owa­nia Lid­erów „OLIMP”, ul. Żaglowa 22, 81–579 Gdy­nia NIP 5861004568.

Niniejsza Poli­ty­ka pry­wat­noś­ci doty­czy strony inter­ne­towej DKCH.pl.

W zakre­sie pro­filów w medi­ach społecznoś­ciowych związanych z naszą stroną inter­ne­tową, zgod­nie z orzecznictwem Try­bunału Spraw­iedli­woś­ci Unii Europe­jskiej, dostaw­ca ser­wisu społecznoś­ciowego jest współad­min­is­tra­torem danych osobowych razem z admin­is­tra­torem danego pro­filu. Szczegóły doty­czące przetwarza­nia danych osobowych przez poszczegól­nych dostaw­ców ser­wisów społecznoś­ciowych zna­jdziesz tutaj:

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W ramach wdroże­nia sys­te­mu ochrony danych osobowych w naszej orga­ni­za­cji pod­jęliśmy decyzję o niewyz­nacza­niu inspek­to­ra ochrony danych osobowych z uwa­gi na fakt, że w naszej sytu­acji nie jest to obowiązkowe.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz sze­roko pojętą pry­wat­noś­cią możesz kon­tak­tować się pod adresem e‑mail sekretariat@drogakupelnizycia.pl. W zakre­sie mediów społecznoś­ciowych możesz dodatkowo kon­tak­tować się bezpośred­nio z admin­is­tra­tora­mi ser­wisów społecznoś­ciowych, w których prowadz­imy swo­je profile.

# 3: W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej zna­j­du­je się ich lista, wraz z bardziej szczegółowym omówie­niem. Poszczegól­nym celom przy­porząd­kowal­iśmy również odpowied­nie pod­stawy prawne przetwarzania:

Cel przetwarza­niaOmówie­nie celu przetwarzaniaPod­stawa prawna
Obsłu­ga kon­ta użytkownika

Zakłada­jąc kon­to użytkown­i­ka, musisz podać dane niezbędne do założe­nia kon­ta określone w for­mu­la­rzu rejestracyjnym.

Podanie danych jest warunk­iem założe­nia konta.

W ramach edy­cji danych kon­ta możesz podać swo­je dalej idące dane, zgod­nie z dostęp­ny­mi opc­ja­mi w ramach konta.

Jeżeli zakładasz kon­to poprzez inte­grację z kon­tem w ser­wisie społecznoś­ciowym, na pod­staw­ie Two­jej uprzed­niej auto­ryza­cji uzyskamy dostęp do określonych danych zgro­mad­zonych w ramach kon­ta w ser­wisie społecznoś­ciowym (imię i nazwisko, adres e‑mail, zdję­cie profilowe).

Pon­ad­to nasz sys­tem wyko­rzysty­wany do obsłu­gi kont użytkown­ików zapisu­je Twój numer IP, z którego korzys­tałeś, rejestru­jąc kon­to użytkownika.

Dane przetwarzane są w celu świad­czenia na Two­ją rzecz usłu­gi kon­ta użytkown­i­ka. Po usunię­ciu kon­ta użytkown­i­ka dane trafi­a­ją do archi­wum na potrze­by ewen­tu­al­nego ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z usługą kon­ta użytkownika.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Real­iza­c­ja zamówienia i obsłu­ga umowy

Składa­jąc zamówie­nie, musisz podać dane niezbędne do jego real­iza­cji określone w for­mu­la­rzu zamówienia.

Podanie danych jest warunk­iem złoże­nia zamówienia.

Pon­ad­to sys­tem wyko­rzysty­wany do obsłu­gi pro­ce­su zamówienia zapisu­je Twój numer IP, z którego korzys­tałeś, składa­jąc zamówie­nie.
Każde zamówie­nie zapisy­wane jest w bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym przyp­isanym do zamówienia towarzyszą również infor­ma­c­je doty­czące zamówienia takie jak data i godz­i­na złoże­nia zamówienia, numer iden­ty­fika­cyjny zamówienia, iden­ty­fika­tor transakcji, przed­miot zamówienia, cena, sposób i ter­min płat­noś­ci, data i godz­i­na pobra­nia (w przy­pad­ku treś­ci cyfrowych).

W związku z zawar­ciem umowy może przetwarzać również Two­je inne dane osobowe także po to, aby wykon­ać świad­czenia przewidziane w umowie, jaka została zawarta. Zakres tych danych zależy od tego, które dane osobowe są potrzeb­ne do wyko­na­nia umowy.

W sytu­acji, gdy otrzy­mu­je­my Two­je dane w ramach wykony­wa­nia umowy np. od pod­mio­tu, który Cię zatrud­nia, opier­amy taki pro­ces przetwarza­nia danych na prawnie uza­sad­nionym intere­sie, jaki w tym przy­pad­ku stanowi zapewnie­nie sprawnej i efek­ty­wnej obsłu­gi zawartej umowy. W takim przy­pad­ku może­my przetwarzać Two­je dane iden­ty­fiku­jące oraz dane kontaktowe.

Dane przetwarzane są w celu zawar­cia i wyko­na­nia umowy. Po wyko­na­niu umowy, dane trafi­a­ją do archi­wum na potrze­by ewen­tu­al­nego ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową. Dane trafi­a­ją również do doku­men­tacji księ­gowej na potrze­by wywiązy­wa­nia się z obow­iązków podatkowych.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dzi­ała­nia pode­j­mowane w celu dokończenia zamówień przez klientów

W związku z tym, że niek­tórzy klien­ci rozpoczy­na­ją składanie zamówienia, lecz go nie final­izu­ją (nie zatwierdza­ją zamówienia i nie zaw­ier­a­ją umowy z nami), może­my pode­j­mować dzi­ała­nia, które będą służyły temu, aby nasi klien­ci dokończyli pro­ces zakupowy.

W tym celu może­my przykład­owo wysyłać wiado­moś­ci e‑mail zaw­ier­a­jące infor­ma­c­je o niedokońc­zonym zamówie­niu oraz zachętę do sfi­nal­i­zowa­nia transakcji.

Na potrze­by opisanych dzi­ałań może­my przetwarzać takie dane osobowe, jak infor­ma­c­je podane w trak­cie składa­nia zamówienia, w szczegól­noś­ci Two­je imię i nazwisko oraz adres e‑mail, a także infor­ma­c­je o zawartoś­ci koszy­ka, dacie rozpoczę­cia transakcji oraz inne dane pozostaw­ione w związku z rozpoczę­tym pro­ce­sem zakupowym.

Pod­stawą prawną przetwarza­nia Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ dzi­ała­nia te zmierza­ją do zawar­cia umowy. Pon­ad­to upa­tru­je­my pod­stawy przetwarza­nia w naszym prawnie uza­sad­nionym intere­sie, jaki w tym przy­pad­ku stanowi zwięk­szanie sprzedaży.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Obsłu­ga rekla­macji lub odstąpi­enia od umowy

Jeżeli składasz rekla­mację lub odstępu­jesz od umowy, to przekazu­jesz dane osobowe zawarte w treś­ci rekla­macji lub oświad­cze­niu o odstąpi­e­niu od umowy.

Podanie danych jest warunk­iem złoże­nia oświad­czenia o odstąpi­e­niu od umowy lub reklamacji.

Dane przetwarzane są w celu obsłu­gi pro­ce­su odstąpi­enia od umowy lub pro­ce­su rekla­ma­cyjnego. Po real­iza­cji takiego pro­ce­su, dane trafi­a­ją do archi­wum na potrze­by ewen­tu­al­nego ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z obsługą pro­ce­su odstąpi­enia od umowy lub pro­ce­su rekla­ma­cyjnego. Dane trafi­a­ją również do doku­men­tacji księ­gowej na potrze­by wywiązy­wa­nia się z obow­iązków podatkowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właś­ci­wy­mi przepisa­mi doty­czą­cy­mi prawa do odstąpi­enia od umowy i odpowiedzial­noś­ci za zgod­ność z umową, art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Obsłu­ga newslettera

Zapisu­jąc się do newslet­tera, musisz podać dane niezbędne do jego otrzymy­wa­nia określone w for­mu­la­rzu zapisu.

Podanie danych jest warunk­iem otrzymy­wa­nia newslettera.

Pon­ad­to, sys­tem mailin­gowy zapisu­je Twój numer IP, z którego korzys­tałeś, zapisu­jąc się do newslet­tera, określa Two­ją przy­bliżoną lokaliza­cję, klien­ta pocz­ty, z którego korzys­tasz do obsłu­gi pocz­ty e‑mail oraz śledzi Two­je dzi­ała­nia pode­j­mowane w związku z wysyłany­mi do Ciebie wiado­moś­ci­a­mi. W związku z tym posi­adamy również infor­ma­c­je, które wiado­moś­ci otworzyłeś, w ramach których wiado­moś­ci kliknąłeś w lin­ki itp.

W sys­temie mailin­gowym może­my również defin­iować, na pod­staw­ie różnych kry­ter­iów związanych z Two­ją akty­wnoś­cią, zain­tere­sowa­ni­a­mi lub inny­mi pref­er­enc­ja­mi, określone grupy lub seg­men­ty odbior­ców newslet­tera mające wpływ na to, jakiego rodza­ju wiado­moś­ci otrzy­mu­jesz w ramach newslettera.

Dane przekazane przez Ciebie w związku z zapisem do newslet­tera wyko­rzysty­wane są w celu przesyła­nia Ci newslet­tera, a pod­stawą prawną ich przetwarza­nia jest wyko­nanie umowy o świad­cze­nie usłu­gi elek­tron­icznej, a także nasz prawnie uspraw­iedli­wiony interes, jakim w tym przy­pad­ku jest real­iza­c­ja celów marketingowych.

Jeżeli chodzi o przetwarzanie infor­ma­cji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automaty­cznie przez sys­tem mailin­gowy, opier­amy się w tym zakre­sie na naszym prawnie uza­sad­nionym intere­sie pole­ga­ją­cym na anal­izie zachowań sub­skry­ben­tów newslet­tera w celu opty­mal­iza­cji dzi­ałań mailingowych.

W każdej chwili możesz zrezyg­nować z otrzymy­wa­nia newslet­tera, klika­jąc w dedykowany link zna­j­du­ją­cy się w każdej wiado­moś­ci wysyłanej w ramach newslet­tera, lub po pros­tu kon­tak­tu­jąc się z nami.

Rezy­gnac­ja z newslet­tera nie prowadzi do usunię­cia Twoich danych z sys­te­mu mailin­gowego. Dane trafi­a­ją do archi­wum na potrze­by ewen­tu­al­nego ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z newslet­terem, jak również w celu zapewnienia możli­woś­ci wykaza­nia, że dzi­ała­nia newslet­terowe prowad­zone były zgod­nie z prawem.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Obsłu­ga komen­tarzy / opinii

Doda­jąc komen­tarz / opinię, musisz podać dane niezbędne do pub­likacji komen­tarza / opinii otrzymy­wa­nia określone w for­mu­la­rzu przez­nac­zonym do wys­taw­ienia komen­tarza / opinii.

Podanie danych jest warunk­iem pub­likacji komen­tarza / opinii.

Pon­ad­to, sys­tem komen­tarzy / opinii zapisu­je Twój numer IP, z którego korzys­tałeś, przesyła­jąc komen­tarz / opinię.

Sys­tem komen­tarzy / opinii może być obsługi­wany przez zewnętrznego dostaw­cę. W takiej sytu­acji korzys­tanie z sys­te­mu podle­ga reg­u­laminowi oraz poli­tyce pry­wat­noś­ci zewnętrznego dostaw­cy. Szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at narzędzi zewnętrznych dostaw­ców zna­jdziesz w sekcji poświę­conej uży­wanym przez nas narzędziom.

Dane przetwarzane są w celu pub­likacji komen­tarza / opinii, co stanowi nasz prawnie uza­sad­niony interes.

Dodany przez Ciebie komen­tarz lub opinia wraz z Twoi­mi dany­mi upub­liczniony­mi w ramach ustaw­ień będzie widoczny na stron­ie. Komen­tarz lub opinię możesz w każdej chwili zmody­fikować oraz usunąć. Usunię­ty komen­tarz /opinia wraz z Twoi­mi dany­mi trafia do archi­wum na potrze­by ewen­tu­al­nego ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z komen­tarzem / opinią.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Kon­takt i obsłu­ga korespondencji

Kon­tak­tu­jąc się z nami za pośred­nictwem dostęp­nych środ­ków komu­nikacji, np. pocz­ty elek­tron­icznej, komu­nika­torów społecznoś­ciowych, chatów itp., w sposób nat­u­ral­ny przekazu­jesz swo­je dane osobowe zawarte w treś­ci korespondencji.

Podanie danych jest warunk­iem naw­iąza­nia kontaktu.

Pon­ad­to, sys­tem komu­nikacji zapisu­je Twój numer IP, z którego korzys­tałeś, przesyła­jąc wiadomość.

Sys­tem komu­nikacji (np. czat, komu­nika­tor) może być obsługi­wany przez zewnętrznego dostaw­cę. W takiej sytu­acji korzys­tanie z sys­te­mu podle­ga reg­u­laminowi oraz poli­tyce pry­wat­noś­ci zewnętrznego dostaw­cy. Szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at narzędzi zewnętrznych dostaw­ców zna­jdziesz w sekcji poświę­conej uży­wanym przez nas narzędziom.

Dane przetwarzane są w celu prowadzenia komu­nikacji, co stanowi nasz prawnie uza­sad­niony interes. Po zakończe­niu komu­nikacji, dane trafi­a­ją do archi­wum na potrze­by ewen­tu­al­nego ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z prowad­zoną komunikacją.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Real­iza­c­ja obow­iązków podatkowych i księgowych

W związku z wykony­waniem umowy real­izu­je­my także roz­maite obow­iąz­ki podatkowe i księ­gowe, w szczegól­noś­ci w postaci wys­taw­ienia fak­tu­ry, włączenia fak­tu­ry do naszej doku­men­tacji księ­gowej, prze­chowywa­nia doku­men­tacji itp.

Aby wys­taw­ić fak­turę, przetwarza­my między inny­mi takie dane, jak imię i nazwisko, fir­ma, adres prowadzenia dzi­ałal­noś­ci, NIP.

Podanie danych wyma­ganych prawem podatkowych jest konieczne do real­iza­cji wskazanych obowiązków.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właś­ci­wy­mi przepisa­mi prawa podatkowego
Tworze­nie archiwumNa potrze­by naszej dzi­ałal­noś­ci może­my tworzyć archi­wa: zarówno w postaci trady­cyjnej, jak i cyfrowej. Do archi­wów trafi­a­ją dane osobowe, które przetwarza­l­iśmy w związku z Tobą, a ich zakres może się różnić w zależnoś­ci od tego, jakie dane do nas trafiły i jaki zakres danych uza­sad­niony jest pod kątem archi­wal­nym. W tym przy­pad­ku opier­amy się na naszym prawnie uza­sad­nionym intere­sie pole­ga­ją­cym na porząd­kowa­niu i orga­ni­zowa­niu nośników danych osobowych.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Obrona, ustal­e­nie lub dochodze­nie roszczeńKorzys­tanie z naszej strony inter­ne­towej, jak również zawar­cie umowy z nami, może rodz­ić w przyszłoś­ci określone roszczenia po naszej lub Two­jej stron­ie. W związku z tym jesteśmy uprawnieni do przetwarza­nia danych osobowych w celu obrony, ustal­e­nia lub dochodzenia roszczeń. W ramach tego celu może­my przetwarzać wszelkie dane osobowe, które wiążą się z danym roszcze­niem, dlat­ego ich zakres może się różnić w zależnoś­ci od tego, czego doty­czy dane roszcze­nie. W tym przy­pad­ku opier­amy się w tym zakre­sie na naszym prawnie uza­sad­nionym intere­sie pole­ga­ją­cym na ochronie naszych interesów.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Tworze­nie grup odbior­ców reklam

Twój adres e‑mail prze­chowywany w naszej bazie może zostać przesłany do określonego sys­te­mu reklam­owego (np. Face­book Ads, LinkedIN Ads) w celu stworzenia grupy odbior­ców reklam z wyko­rzys­taniem tegoż adresu e‑mail.

Pod­czas korzys­ta­nia z tej funkcji adres e‑mail jest hashowany przed przesłaniem go do danego sys­te­mu w celu utworzenia grupy odbiorców.

Adres e‑mail zostanie uży­ty w pro­ce­sie dopa­sowa­nia prowad­zonym przez dany sys­tem reklamowy.

Sys­tem reklam­owy nie udostęp­nia adresu e‑mail osobom trzec­im ani innym reklam­odaw­com i usuwa adres e‑mail niezwłocznie po zakończe­niu pro­ce­su dopasowywania.

Sys­tem reklam­owy wdraża pro­cesy i pro­ce­dury zapew­ni­a­jące poufność i bez­pieczeńst­wo przesyłanego mu adresu e‑mail i zbioru iden­ty­fika­torów użytkown­ików tworzą­cych grupę odbior­ców pow­stałą z wyko­rzys­taniem adresu e‑mail między inny­mi poprzez stosowanie tech­nicznych i fizy­cznych zabezpieczeń.

Stworze­nie grupy odbior­ców reklam z wyko­rzys­taniem Two­jego adresu e‑mail stanowi nasz prawnie uza­sad­niony interes, którym w tym przy­pad­ku jest real­iza­c­ja naszych celów marketingowych.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Obsłu­ga mediów społecznościowych

Jeżeli obser­wu­jesz nasze pro­file w ser­wisach społecznoś­ciowych lub wchodzisz w inter­akcję z treś­ci­a­mi pub­likowany­mi przez nas w medi­ach społecznoś­ciowych, w nat­u­ral­ny sposób widz­imy Two­je dane, które są pub­licznie dostęp­ne w Twoim pro­filu społecznoś­ciowym. Przetwarza­my te dane wyłącznie w obrę­bie danego ser­wisu społecznoś­ciowego i wyłącznie w celu obsłu­gi danego ser­wisu społecznoś­ciowego, co stanowi nasz prawnie uza­sad­niony interes.

Jeżeli kon­tak­tu­jesz się z nami za pośred­nictwem pry­wat­nej wiado­moś­ci, w sposób nat­u­ral­ny przekazu­jesz nam swo­je dane osobowe zawarte w treś­ci kore­spon­dencji, w szczegól­noś­ci wiz­erunek oraz imię i nazwisko. Two­je dane są w tym przy­pad­ku przetwarzane w celu kon­tak­tu z Tobą, a pod­stawą przetwarza­nia jest nasz prawnie uza­sad­niony interes.

Może się zdarzyć, że to my będziemy stroną inicju­jącą kon­takt z Tobą za pośred­nictwem mediów społecznoś­ciowych, w celu zaofer­owa­nia współpra­cy, wów­czas Two­je dane będą przetwarzane w celu poszuki­wa­nia potenc­jal­nych kon­tra­hen­tów, ofer­owa­nia i naw­iązy­wa­nia współpra­cy, co jest naszym prawnie uza­sad­nionym interesem.

Wiado­moś­ci wysłane do nas za pośred­nictwem mediów społecznoś­ciowych podle­ga­ją automaty­cznej archi­wiz­a­cji za sprawą narzędzi dostęp­nych w ramach poszczegól­nych ser­wisów społecznoś­ciowych i są dla nas dostęp­ne do momen­tu ich usunię­cia przez Ciebie. Masz wgląd do wszys­t­kich wymienionych z nami wiado­moś­ci w zakład­ce z pry­wat­ny­mi wiadomościami.

Korzys­tanie przez Ciebie z ser­wisów społecznoś­ciowych podle­ga reg­u­laminom i poli­tykom pry­wat­noś­ci admin­is­tra­torów tych ser­wisów, a ci admin­is­tra­torzy świad­czą na Two­ją rzecz, w pełni samodziel­nie i nieza­leżnie od nas, usłu­gi drogą elektroniczną.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Anal­iza i statysty­ka z wyko­rzys­taniem wyłącznie Infor­ma­cji Anonimowych

Prowadz­imy dzi­ała­nia anal­i­ty­czne i statysty­czne z wyko­rzys­taniem narzędzi dostar­czanych przez zewnętrznych dostaw­ców. W ramach narzędzi anal­i­ty­cznych mamy dostęp wyłącznie do Infor­ma­cji Anon­i­mowych. Przetwarzanie Infor­ma­cji Anon­i­mowych opier­amy na prawnie uza­sad­nionym intere­sie, który pole­ga na tworze­niu, przeglą­da­niu i anal­i­zowa­niu statystyk związanych z akty­wnoś­cią użytkown­ików na stron­ie w celu wycią­ga­nia wniosków pozwala­ją­cych na późniejszą opty­mal­iza­cję naszych działań.

Z poziomu narzędzi mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i infor­ma­cji nieprzyp­isanych do konkret­nych osób.

Szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at narzędzi zewnętrznych dostaw­ców zna­jdziesz w sekcji poświę­conej uży­wanym przez nas narzędziom.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Mar­ket­ing włas­ny z wyko­rzys­taniem wyłącznie Infor­ma­cji Anonimowych

Prowadz­imy dzi­ała­nia mar­ketingowe z wyko­rzys­taniem narzędzi dostar­czanych przez zewnętrznych dostaw­ców. W ramach narzędzi mar­ketingowych mamy dostęp wyłącznie do Infor­ma­cji Anon­i­mowych. Przetwarzanie Infor­ma­cji Anon­i­mowych opier­amy na prawnie uza­sad­nionym intere­sie, który pole­ga na tworze­niu prowadze­niu dzi­ałań mar­ketingowych w opar­ciu o Infor­ma­c­je Anon­i­mowe oraz targe­towa­niu reklam w ramach zewnętrznych sys­temów w opar­ciu o Infor­ma­c­je Anon­i­mowe, na potrze­by mar­ketingu włas­nych pro­duk­tów i usług. Z poziomu narzędzi mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i infor­ma­cji nieprzyp­isanych do konkret­nych osób.

Szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at narzędzi zewnętrznych dostaw­ców zna­jdziesz w sekcji poświę­conej uży­wanym przez nas narzędziom.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Orga­ni­za­c­ja akcji promocyjnych

Aby zwięk­szyć sprzedaż pro­duk­tów / usług, może­my prowadz­ić różne akc­je pro­mo­cyjne, w tym także we współpra­cy z part­nera­mi zewnętrzny­mi. Zasady związane z orga­ni­za­cją akcji pro­mo­cyjnych określa­ją odręb­ne reg­u­laminy. Zakres danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać w związku z orga­ni­za­cją akcji pro­mo­cyjnej, mogą się różnić w zależnoś­ci od rodza­ju akcji promocyjnej.

Pod­stawą prawną przetwarza­nia Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uza­sad­niony interes, który w tym przy­pad­ku stanowi mar­ket­ing oraz zwięk­szanie sprzedaży włas­nych produktów.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Zapewnie­nie dodatkowych funkcji z wyko­rzys­taniem wyłącznie Infor­ma­cji AnonimowychNa naszych stronach możem osadzać odt­warza­cze wideo lub audio, wid­gety społecznoś­ciowe, mod­uł komen­tarzy, czat, formy newslet­terowe lub inne narzędzia dostar­czane przez pod­mio­ty trze­cie. Wszys­tkie te narzędzia przetwarza­ją Infor­ma­c­je Anon­i­mowe. Przetwarzanie Infor­ma­cji Anon­i­mowych opier­amy na prawnie uza­sad­nionym intere­sie, który pole­ga w tym przy­pad­ku na zapewnie­niu możli­woś­ci korzys­ta­nia z dodatkowych funkcji na stron­ie. Z poziomu narzędzi nie mamy wglą­du do innych infor­ma­cji, pon­ad­to infor­ma­c­je te nie są nam do niczego potrzeb­ne – Infor­ma­c­je Anon­i­mowe są przetwarzane są wyłącznie po to, żeby mogły dzi­ałać dodatkowe funkc­je. Szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at narzędzi zewnętrznych dostaw­ców zna­jdziesz w sekcji poświę­conej uży­wanym przez nas narzędziom.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Real­iza­c­ja obow­iązków związanych z ochroną danych osobowychJako admin­is­tra­tor danych osobowych jesteśmy zobow­iązani do real­iza­cji obow­iązków związanych z ochroną danych osobowych. W związku z tym może­my przetwarzać Two­je dane osobowe, o ile jest to niezbędne do wyko­na­nia tych obow­iązków (np. w przy­pad­ku roz­pa­try­wa­nia Two­jego żąda­nia doty­czącego Twoich danych osobowych). Zakres danych zależy od tego, jakie dane są nam potrzeb­ne do real­iza­cji obow­iązku i udowod­nienia przestrze­ga­nia RODO. Pon­ad­to w tym przy­pad­ku opier­amy się także na naszym prawnie uza­sad­nionym intere­sie, który pole­ga na zabez­piecze­niu danych koniecznych do wykaza­nia rozliczalności.art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO

# 4: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

Zakres przetwarzanych danych opisal­iśmy w odniesie­niu do każdego celu przetwarza­nia. Infor­ma­c­je w tym zakre­sie zna­j­du­ją się powyżej, w punkcie 3 Poli­ty­ki pry­wat­noś­ci. Pośród danych zna­j­du­ją się infor­ma­c­je takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e‑mail,
 • numer tele­fonu,
 • adres IP,
 • adres do doręczeń,
 • dane do faktury,
 • numer rachunku bankowego,
 • szczegóły złożonego zamówienia,
 • dane zgro­mad­zone w sys­temie mailingowym,
 • dane związane z dodanym komen­tarzem / opinią,
 • infor­ma­c­je widoczne w pro­fi­lach w medi­ach społecznościowych,
 • infor­ma­c­je zawarte w korespondencji,
 • Infor­ma­c­je Anonimowe.

# 5: Czym są „Informacje Anonimowe”?

Korzys­tamy z narzędzi, które gro­madzą na Twój tem­at szereg infor­ma­cji związanych z korzys­taniem z naszej strony. Chodzi w szczegól­noś­ci o następu­jące informacje:

 • infor­ma­c­je o sys­temie oper­a­cyjnym i przeglą­darce internetowej,
 • przeglą­dane podstrony,
 • czas spęd­zony na stronie,
 • prze­jś­cia pomiędzy poszczegól­ny­mi podstronami,
 • kliknię­cia w poszczególne linki,
 • ruchy myszką,
 • scrol­lowa­nia strony,
 • źródło, z którego prze­chodzisz na stronę,
 • przedzi­ał wieku, w którym się znajdujesz,
 • Two­ja płeć,
 • Two­ja przy­bliżona lokaliza­c­ja ogranic­zona do miejscowości.
 • Two­je zain­tere­sowa­nia lub inne pref­er­enc­je określone na pod­staw­ie akty­wnoś­ci w sieci,
 • nagra­nia wideo Twoich sesji na naszych stronach,
 • mapy cieplne ilus­tru­jące Two­je zachowa­nia na naszych stronach.

Infor­ma­c­ja te określane są niniejszej Poli­tyce pry­wat­noś­ci jako „Infor­ma­c­je Anonimowe”.

Infor­ma­c­je Anon­i­mowe same w sobie nie mają, w naszej oce­nie, charak­teru danych osobowych, ponieważ nie pozwala­ją nam na Two­ją iden­ty­fikację oraz nie zestaw­iamy ich z typowy­mi dany­mi osobowy­mi, jakie gro­madz­imy na Twój tem­at. Niem­niej jed­nak, biorąc pod uwagę rygo­rysty­czne orzecznict­wo Try­bunału Spraw­iedli­woś­ci Unii Europe­jskiej i podzielone zda­nia wśród prawników, z ostrożnoś­ci, na wypadek, gdy­by Infor­ma­cjom Anon­i­mowym został przyp­isany charak­ter danych osobowych, zawar­liśmy w Poli­tyce pry­wat­noś­ci również szczegółowe wyjaśnienia w zakre­sie przetwarza­nia tych informacji.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Infor­ma­cji Anon­i­mowych na Twój tem­at, ponieważ żad­nych z Infor­ma­cji Anon­i­mowych nie jesteśmy w stanie przyp­isać do żad­nego konkret­nego użytkown­i­ka. Z poziomu narzędzi gro­madzą­cych Infor­ma­c­je Anon­i­mowe mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i infor­ma­cji nieprzyp­isanych do konkret­nych osób.

Przetwarzanie Infor­ma­cji Anon­i­mowych pozwala na zapew­ni­an­ie Ci możli­woś­ci korzys­ta­nia z funkcjon­al­noś­ci dostęp­nych na stron­ie. Pon­ad­to Infor­ma­c­je Anon­i­mowe wyko­rzysty­wane są w celach anal­i­ty­cznych i statysty­cznych oraz mar­ketingowych, takich jak ustaw­ian­ie i targe­towanie reklam.

Infor­ma­c­je Anon­i­mowe przetwarzane są również przez dostaw­ców narzędzi na zasadach wynika­ją­cych z ich reg­u­lam­inów oraz poli­tyk pry­wat­noś­ci. Mogą być one wyko­rzysty­wane przez tych dostaw­ców do świad­czenia i ulep­sza­nia usług, zarządza­nia nimi, opra­cowywa­nia nowych usług, mierzenia skutecznoś­ci reklam, ochrony przez oszust­wa­mi i naduży­ci­a­mi, a także per­son­al­i­zowa­nia treś­ci i reklam wyświ­et­lanych w poszczegól­nych ser­wisach, wit­ry­nach i aplikac­jach. Szczegółowe infor­ma­c­je z tym związane zna­jdziesz w sekcji poświę­conej uży­wanym przez nas narzędziom.

# 6: Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W więk­szoś­ci przy­pad­ków sam je nam przekazu­jesz. Przykład­owo dzieje się tak, gdy rejestru­jesz kon­to użytkown­i­ka, składasz zamówie­nie, przesyłasz rekla­mację lub odstępu­jesz od umowy, kon­tak­tu­jesz się za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej lub chatu, a także korzys­tasz z funkcjon­al­noś­ci dostęp­nych na naszej Stron­ie lub w zewnętrznych ser­wisach (np. społecznościowych).

Pon­ad­to część infor­ma­cji na Twój tem­at może być automaty­cznie gro­mad­zona przez narzędzia, z których korzys­tamy. Szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at narzędzi zewnętrznych dostaw­ców zna­jdziesz w sekcji poświę­conej uży­wanym przez nas narzędziom.

W wyjątkowych przy­pad­kach może­my uzyskać Two­je dane osobowe także z innych źródeł, np. w sytu­acji, gdy pod­miot, który Cię zatrud­nia, wskazu­je nam Two­je dane jako oso­by do kon­tak­tu w sprawach związanych z zawartą umową, albo gdy reprezen­tu­jesz pod­miot, który zaw­iera z nami umowę.

# 7: Czy dane są bezpieczne?

Dbamy o bez­pieczeńst­wo Twoich danych osobowych. Przeanal­i­zowal­iśmy ryzy­ka, jakie wiążą się z poszczegól­ny­mi proce­sa­mi przetwarza­nia Twoich danych, a następ­nie wdrożyliśmy odpowied­nie środ­ki bez­pieczeńst­wa i ochrony danych osobowych. Na bieżą­co mon­i­toru­je­my stan infra­struk­tu­ry tech­nicznej, szkolimy per­son­el, przyglą­damy się stosowanym pro­ce­durom, wprowadza­my konieczne usprawnienia.

# 8: Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?

Two­je dane osobowe przetwarza­my tak dłu­go, jak to jest uza­sad­nione w ramach danego celu przetwarza­nia danych osobowych, w związku z czym okresy przetwarza­nia różnią się w zależnoś­ci od celu. Pamię­taj, że zakończe­nie przetwarza­nia Twoich danych w ramach jed­nego celu niekoniecznie musi prowadz­ić do całkowitego usunię­cia lub zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ ten sam zestaw danych może być przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany. Całkowite usunię­cie lub zniszcze­nie danych następu­je w momen­cie, gdy zakończymy real­iza­cję wszys­t­kich celów oraz w innych przy­pad­kach wskazanych w RODO.

Poniżej zna­jdziesz opis okresów przetwarzania:

 • Kon­to użytkown­i­ka – dane związane z kon­tem użytkown­i­ka są przetwarzane przez czas funkcjonowa­nia kon­ta użytkownika;
 • Real­iza­c­ja zamówień i zawartej umowy – dane związane z umową są przetwarzane przez czas niezbęd­ny do zawar­cia i wyko­na­nia umowy;
 • Dzi­ała­nia pode­j­mowane w celu dokończenia zamówień przez klien­tów – dane związane z niedokońc­zony­mi zamówieni­a­mi będą przetwarzane przez okres maksy­mal­nie 6 miesię­cy od dnia, kiedy składałeś zamówienie;
 • Rekla­mac­je i odstąpi­enia od umowy – dane związane z rekla­mac­ja­mi i odstąpi­e­niem od umowy są przetwarzane przez czas niezbęd­ny do obsłu­gi rekla­macji lub odstąpi­enia od umowy;
 • Newslet­ter – dane związane z newslet­terem będą przetwarzane przez okres korzys­ta­nia przez Ciebie z newslettera;
 • Komen­tarze / opinie – dane związane z zamieszcze­niem komen­tarza / opinii będą przetwarzane do cza­su, aż nie usuniesz komen­tarza lub opinii;
 • Kon­takt i obsłu­ga kore­spon­dencji – dane związane z obsługą kore­spon­dencji będą przetwarzane przez czas trwa­nia kon­tak­tu pomiędzy nami;
 • Obow­iąz­ki podatkowe i księ­gowe – dane związane z wykony­waniem obow­iązków podatkowych i księ­gowych będą przetwarzane przez czas przewidziany w przepisach prawa podatkowego, najczęś­ciej 5 lat od zakończenia roku podatkowego;
 • Archi­wum – dane związane z archi­wum będą przetwarzane do cza­su utraty przy­dat­noś­ci infor­ma­cji, które zna­j­du­ją się w archiwum;
 • Ustal­e­nie, dochodze­nie i obrona roszczeń – dane związane z roszczeni­a­mi będą przetwarzane do cza­su przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świ­etle obow­iązu­ją­cych przepisów prawa (np. w przy­pad­ku przed­siębior­ców mogą to być 3 lata, a w przy­pad­ku kon­sumen­tów 6 lat);
 • Grupy odbior­ców – dane związane z gru­pa­mi odbior­ców będą przetwarzane do cza­su utraty przy­dat­noś­ci lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Media społecznoś­ciowe – zasad­nic­zo, nie mam wpły­wu na okres prze­chowywa­nia Twoich danych osobowych w medi­ach społecznoś­ciowych. Są one dostęp­ne w ser­wisach Face­book, Insta­gram, YouTube lub LinkedIN na zasadach wynika­ją­cych z reg­u­laminu i poli­ty­ki pry­wat­noś­ci tych ser­wisów. Nie jesteśmy w stanie usunąć Twoich danych z Face­booka, Insta­gra­ma, YouTube lub LinkedIN – możesz zro­bić to tylko Ty;
 • Anal­iza i statysty­ka – dane związane z anal­i­tyką i statystyką będą przetwarzane do cza­su utraty przy­dat­noś­ci lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Mar­ket­ing włas­ny – dane związane z mar­ketingiem włas­nym będą przetwarzane do cza­su utraty przy­dat­noś­ci lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Orga­ni­za­c­ja akcji pro­mo­cyjnych – dane związane z orga­ni­za­cją akcji pro­mo­cyjnych przetwarza­my przez czas konieczny do przeprowadzenia akcji promocyjnej; 
 • Narzędzia dodatkowe – dane związane z narzędzi­a­mi dodatkowy­mi będą przetwarzane do cza­su utraty przy­dat­noś­ci lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • Obow­iąz­ki związane z ochroną danych osobowych – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane do cza­su utraty przy­dat­noś­ci, skutecznego wniesienia przez Ciebie sprze­ci­wu lub upły­wu okre­su przedawnienia naszej odpowiedzial­noś­ci jako admin­is­tra­to­ra danych osobowych.

W przy­pad­ku, gdy przetwarza­my Two­je dane osobowe na pod­staw­ie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz taką zgodę cofnąć w każdym cza­sie: albo poprzez swo­je dzi­ałanie, albo kon­tak­tu­jąc się z nami na podane dane kon­tak­towe. Pamię­taj, że wyco­fanie zgody nie wpły­wa na zgod­ność z prawem przetwarza­nia, którego doko­nano na pod­staw­ie zgody przed jej wycofaniem.

# 9: Kim są odbiorcy danych osobowych?

Zaryzyku­je­my stwierdze­nie, że współczes­ny biznes nie jest w stanie obe­jść się bez usług świad­c­zonych przez pod­mio­ty trze­cie. My również z takich usług korzys­tamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usłu­go­daw­cy, którzy biorą udzi­ał w przetwarza­niu Twoich danych osobowych, to:

 • hostin­go­daw­ca – na potrze­by prze­chowywa­nia danych na serwerze;
 • dostaw­ca sys­te­mu mailin­gowego – na potrze­by korzys­ta­nia z sys­te­mu mailingowego;
 • dostaw­ca sys­te­mu do fak­tur­owa­nia – na potrze­by wys­taw­ienia faktury;
 • dostaw­ca sys­te­mu CRM – na potrze­by usprawnienia pracy;
 • dostaw­ca czatu – na potrze­by kon­tak­tu za pośred­nictwem czatu;
 • dostaw­ca sys­te­mu wyświ­et­la­nia pop-up’ów – na potrze­by wyświ­et­la­nia pop-up’ów;
 • dostaw­ca sys­te­mu do obsłu­gi klien­ta – na potrze­by usprawnienia pro­ce­su obsłu­gi klienta;
 • dostaw­ca narzędzia do zarządza­nia stron­a­mi lądowa­nia (land­ing page) – na potrze­by gro­madzenia danych za pośred­nictwem stron typu land­ing page;
 • dostaw­ca chmur obliczeniowych – na potrze­by korzys­ta­nia z rozwiązań chmurowych;
 • biuro rachunkowe – na potrze­by korzys­ta­nia z obsłu­gi księgowej;
 • kance­lar­ia praw­na – na potrze­by świad­czenia na naszą rzecz usług prawnych;
 • obsłu­ga tech­nicz­na – na potrze­by prowadzenia prac tech­nicznych doty­czą­cych tych obszarów, w których przetwarzane są dane;
 • pod­miot real­izu­ją­cy zamówienia, fir­ma kuri­er­s­ka, Pocz­ta Pol­s­ka – na potrze­by obsłu­gi logisty­cznej zamówień, których przed­miotem jest pro­dukt fizyczny;
 • pozostali pod­wykon­aw­cy, w szczegól­noś­ci dostaw­cy rozwiązań infor­maty­cznych – na potrze­by współpra­cy z różny­mi pod­wykon­aw­ca­mi, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świad­czyć usłu­gi w zakre­sie związanym z takim dostępem.

Jeżeli zajdzie taka potrze­ba, Two­je dane mogą być udostęp­nione rad­cy prawne­mu lub adwoka­towi związane­mu tajem­nicą zawodową. Potrze­ba może wynikać z koniecznoś­ci sko­rzys­ta­nia z pomo­cy prawnej wyma­ga­jącej dostępu do Twoich danych osobowych.

Two­je dane osobowe mogą być również przekazy­wane do urzędów skar­bowych w zakre­sie niezbęd­nym do real­iza­cji obow­iązków podatkowo-rozliczeniowo-księ­gowych. Chodzi w szczegól­noś­ci o wszelkie deklarac­je, raporty, spra­woz­da­nia i inne doku­men­ty księ­gowe, w których zna­j­du­ją się Two­je dane osobowe.

Pon­ad­to, w razie zaist­nienia takiej koniecznoś­ci, Two­je dane osobowe mogą być udostęp­ni­ane pod­miotom, organom lub insty­tucjom uprawnionym do uzyska­nia dostępu do danych na pod­staw­ie przepisów prawa, takim jak służ­by pol­i­cyjne, bez­pieczeńst­wa, sądy, prokuratury.

Two­je dane udostęp­ni­ane są fir­mom kuri­er­skim w zakre­sie niezbęd­nym do dostar­czenia zamówienia. Firmy te sta­ją się nieza­leżny­mi admin­is­tra­tora­mi Twoich danych osobowych.

Gdy chodzi o Infor­ma­c­je Anon­i­mowe, dostęp do nich mają dostaw­cy narzędzi lub wty­czek, które gro­madzą Infor­ma­c­je Anon­i­mowe. Dostaw­cy tych narzędzi są samodziel­ny­mi admin­is­tra­tora­mi danych w nich gro­mad­zonych i mogą udostęp­ni­ać te dane na zasadach określonych przez siebie we włas­nych reg­u­lam­i­nach i poli­tykach pry­wat­noś­ci, na co nie mamy wpływu.

# 10: Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część oper­acji przetwarza­nia Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazy­waniem do państw trzecich.

Przekazu­je­my Two­je dane osobowe do państw trze­ci­ch w związku z korzys­taniem z narzędzi wyko­rzys­tu­ją­cych zaso­by zlokali­zowanych w państ­wach trze­ci­ch, w szczegól­noś­ci w USA. Dostaw­cy tych narzędzi gwaran­tu­ją odpowied­ni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mech­a­nizmy zgod­noś­ci przewidziane przez RODO, w szczegól­noś­ci poprzez korzys­tanie ze stan­dar­d­owych klauzul umownych.

Aktu­al­nie Two­je dane osobowe są przekazy­wane do państw trze­ci­ch w związku z korzys­taniem przez nas z następu­ją­cych rozwiązań:

Rodzaj rozwiąza­niaDostaw­ca rozwiązaniaPańst­wo trzecie

Oprócz tego, do państw trze­ci­ch, w szczegól­noś­ci USA, mogą być przekazy­wane Infor­ma­c­je Anon­i­mowe gro­mad­zone w związku z wyko­rzysty­waniem narzędzi wskazanych w załączniku do niniejszej poli­ty­ki prywatności.

# 11: Czy korzystamy z profilowania?

Nie pode­j­mu­je­my wobec Ciebie decyzji opier­a­ją­cych się wyłącznie na zau­tomaty­zowanym przetwarza­niu, w tym pro­filowa­niu, które wywoły­wały­by wobec Ciebie skut­ki prawne lub w podob­ny sposób istot­nie na Ciebie wpły­wały. Owszem, korzys­tamy z narzędzi, które mogę pode­j­mować określone dzi­ała­nia w zależnoś­ci od infor­ma­cji zebranych w ramach mech­a­nizmów śledzą­cych, ale uważamy, że dzi­ała­nia te nie mają istot­nego wpły­wu na Ciebie, ponieważ nie różnicu­ją Two­jej sytu­acji jako klien­ta, nie wpły­wa­ją na warun­ki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.

Korzys­ta­jąc z określonych narzędzi, może­my np. kierować do Ciebie sper­son­al­i­zowane reklamy w opar­ciu o wcześniejsze dzi­ała­nia pod­jęte przez Ciebie w ramach danej Strony czy też pod­powiadać Ci pro­duk­ty, które mogą Cię zain­tere­sować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behaw­io­ral­nej. Zachę­camy Cię do pogłę­bi­enia wiedzy na tem­at reklamy behaw­io­ral­nej, w szczegól­noś­ci w zakre­sie kwestii związanych z pry­wat­noś­cią. Szczegółowe infor­ma­c­je, wraz z możli­woś­cią zarządza­nia ustaw­ieni­a­mi w zakre­sie reklamy behaw­io­ral­nej, zna­jdziesz tutaj.

# 12: Jakie masz prawa?

RODO przyz­na­je Ci następu­jące potenc­jalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • pra­wo dostępu do swoich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii;
 • pra­wo do spros­towa­nia (popraw­ia­nia) swoich danych;
 • pra­wo do usunię­cia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma pod­staw, abyśmy przetwarza­li Two­je dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli);
 • pra­wo do ograniczenia przetwarza­nia danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich prze­chowywa­nia lub wykony­wa­nia uzgod­nionych z Tobą dzi­ałań, jeżeli w Two­jej opinii mamy niepraw­idłowe dane lub przetwarza­my je bezpodstawnie);
 • pra­wo do wniesienia sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia danych (masz pra­wo do sprze­ci­wu wobec przetwarza­nia danych na pod­staw­ie prawnie uza­sad­nionego intere­su; powinieneś wskazać szczegól­ną sytu­ację, która Twoim zdaniem uza­sad­nia zaprzes­tanie przez nas przetwarza­nia objętego sprze­ci­wem; przes­taniemy przetwarzać Two­je dane w tych celach, chy­ba że wykaże­my, że pod­stawy przetwarza­nia przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Two­je dane są nam niezbędne do ustal­e­nia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • pra­wo do przenoszenia danych (masz pra­wo otrzy­mać od nas w ustruk­tu­ry­zowanym, powszech­nie uży­wanym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczy­tu maszynowego dane osobowe, które dostar­czyłeś nam na pod­staw­ie umowy lub Two­jej zgody; możesz nam zle­cić przesłanie tych danych bezpośred­nio innemu podmiotowi);
 • pra­wo do cofnię­cia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzed­nio taką zgodę wyraziłeś;
 • pra­wo wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarza­my dane niez­god­nie z prawem, możesz złożyć w tej spraw­ie skargę do Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych lub innego właś­ci­wego organu nadzorczego).

Zasady związane z real­iza­cją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16–21 RODO. Zachę­camy do zapoz­na­nia się z tymi przepisa­mi. Ze swo­jej strony uważamy za potrzeb­ne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługi­wać Ci w sto­sunku do wszys­t­kich czyn­noś­ci przetwarza­nia Twoich danych osobowych.

Pod­kreślamy, że jed­no z uprawnień wskazanych powyżej przysługu­je Ci zawsze: jeżeli uznasz, że przy przetwarza­niu Twoich danych osobowych dop­uś­cil­iśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możli­wość wniesienia skar­gi do organu nad­zor­czego (Preze­sa Urzę­du Ochrony Danych Osobowych).

# 13: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasza strona inter­ne­towa, podob­nie jak niemal wszys­tkie inne strony inter­ne­towe, wyko­rzys­tu­je pli­ki cookies.

Cook­ies to niewielkie infor­ma­c­je tek­stowe, prze­chowywane na Twoim urządze­niu koń­cowym (np. kom­put­erze, table­cie, smart­fonie), które mogą być odczy­ty­wane przez nasz sys­tem tele­in­for­maty­czny (cook­ies własne) lub sys­te­my tele­in­for­maty­czne pod­miotów trze­ci­ch (cook­ies pod­miotów trze­ci­ch). W plikach cook­ies mogą być zapisy­wane i prze­chowywane określone infor­ma­c­je, do których następ­nie sys­te­my tele­in­for­maty­czne mogą uzyski­wać dostęp w określonych celach.

Niek­tóre uży­wane przeze nas cook­ies są usuwane po zakończe­niu sesji przeglą­dar­ki inter­ne­towej, tzn. po jej zamknię­ciu (tzw. cook­ies sesyjne). Inne cook­ies są zachowywane na Twoim urządze­niu koń­cowym i umożli­wia­ją rozpoz­nanie Two­jej przeglą­dar­ki przy kole­jnym wejś­ciu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cook­ies jako takich, możesz zapoz­nać się np. z tym mate­ri­ałem.

# 14: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cook­ies korzys­tamy na pod­staw­ie Two­jej zgody, z wyjątkiem sytu­acji, gdy pli­ki cook­ies są niezbędne do praw­idłowego świad­czenia na Two­ją rzecz usłu­gi drogą elektroniczną.

Pli­ki cook­ies, które nie są niezbędne do praw­idłowego świad­czenia usłu­gi drogą elek­tron­iczną, pozosta­ją zablokowane do cza­su wyraże­nia przez Ciebie zgody na korzys­tanie z plików cook­ies. Pod­czas Two­jej pier­wszej wiz­y­ty na danej Stron­ie wyświ­et­lamy Ci komu­nikat z pytaniem o Two­ją zgodę wraz z możli­woś­cią zarządza­nia plika­mi cook­ies, tj. zde­cy­dowa­nia, na które pli­ki cook­ies się godzisz, a które chcesz blokować.

# 15: Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustaw­ieni­a­mi plików cook­ies w ramach swo­jej przeglą­dar­ki inter­ne­towej. Możesz blokować wszys­tkie lub wybrane pli­ki cook­ies. Możesz również blokować pli­ki cook­ies konkret­nych wit­ryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pli­ki cook­ies oraz inne dane wit­ryn i wtyczek.

Przeglą­dar­ki inter­ne­towe ofer­u­ją również możli­wość korzys­ta­nia z try­bu incog­ni­to. Możesz z niego sko­rzys­tać, jeśli nie chcesz, by infor­ma­c­je o odwied­zonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w his­torii przeglą­da­nia i pobiera­nia. Pli­ki cook­ies utwor­zone w try­bie incog­ni­to są usuwane w momen­cie zamknię­cia wszys­t­kich okien tego trybu.

Dostęp­ne są również wty­cz­ki do przeglą­darek umożli­wia­jące kon­trolę nad plika­mi cook­ies, takie jak np. Ghostery. Opcję kon­troli nad plika­mi cook­ies może zapew­ni­ać również dodatkowe opro­gramowanie, w szczegól­noś­ci paki­ety anty­wiru­sowe itp.

Pon­ad­to w Internecie dostęp­ne są narzędzia pozwala­jące na kon­trolę nad niek­tóry­mi rodza­ja­mi plików cook­ies, w szczegól­noś­ci na zbiorowe zarządzanie ustaw­ieni­a­mi reklamy behawioralnej.

Daje­my Ci również możli­wość kon­troli nad plika­mi cook­ies bezpośred­nio z poziomu naszej strony. Zaim­ple­men­towal­iśmy spec­jal­ny mech­a­nizm do zarządza­nia plika­mi cook­ies, który pozwala Ci blokować te pli­ki cook­ies, których sobie nie życzysz. Pamię­taj, że wyłącze­nie lub ogranicze­nie obsłu­gi plików cook­ies może uniemożli­wiać uży­wanie częś­ci funkcji dostęp­nych na naszych stronach oraz powodować trud­noś­ci w korzys­ta­niu ze Stron, jak również z wielu innych stron inter­ne­towych, które sto­su­ją cook­ies. Przykład­owo, jeżeli zabloku­jesz pli­ki cook­ies wty­czek ser­wisów społecznoś­ciowych, przy­cis­ki, wid­gety, funkc­je społecznoś­ciowe zaim­ple­men­towane na naszych Stronach mogą być dla Ciebie niedostępne.

# 16: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pli­ki cook­ies własne wyko­rzysty­wane są do zapewnienia praw­idłowego funkcjonowa­nia poszczegól­nych mech­a­nizmów naszych stron, takich jak zapamię­ty­wanie zawartoś­ci koszy­ka przez określony czas po doda­niu do niego wybranych pro­duk­tów, praw­idłowe przesyłanie for­mu­la­rzu widocznych na stonach, obsłu­ga form newslet­terowych itp. W plikach cook­ies włas­nych prze­chowywana jest również infor­ma­c­ja o zdefin­iowanych przez Ciebie ustaw­ieni­ach cook­ies doko­nanych z poziomu mech­a­niz­mu do zarządza­nia plika­mi cookies.

# 17: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

Wykaz narzędzi, które wyma­ga­ją uży­wa­nia cook­ies, oraz opis wyko­rzysty­wanych cook­ies zna­jdziesz w załączniku do niniejszej Poli­ty­ki prywatności.

# 18: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach strony?

Tak, korzys­tamy z narzędzi zewnętrznych dostaw­ców, które wiążą się z gro­madze­niem infor­ma­cji na tem­at Twoich akty­wnoś­ci na naszych stronach. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej Poli­ty­ki prywatności.

# 19: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, korzys­tamy z narzędzi zewnętrznych dostaw­ców, w ramach których może­my kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefin­iowanych w opar­ciu o różne kry­te­ria takie jak wiek, płeć, zain­tere­sowa­nia, zawód, pra­ca, dzi­ała­nia pode­j­mowane uprzed­nio w ramach naszych stron. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej Poli­ty­ki prywatności.

# 20: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie zna­j­du­je się w wielu miejs­cach niniejszej Poli­ty­ki pry­wat­noś­ci przy okazji opisy­wa­nia poszczegól­nych narzędzi, reklamy behaw­io­ral­nej, zgody na cook­ies itp. Niem­niej jed­nak, dla Two­jej wygody zebral­iśmy jeszcze raz te infor­ma­cji w jed­nym miejs­cu. Poniżej zna­jdziesz listę możli­woś­ci zarządza­nia swo­ją prywatnością.

# 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tem­aty­ka przetwarza­nia danych osobowych, wyko­rzysty­wa­nia plików cook­ies i zarządza­nia ogól­nie pojętą pry­wat­noś­cią jest dość skom­p­likowana. Dołożyliśmy wszel­kich starań, by niniejszy doku­ment dostar­czył Ci jak naj­dalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwes­t­i­ach. Jeżeli cokol­wiek jest dla Ciebie nie­jasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po pros­tu poroz­maw­iać o Two­jej pry­wat­noś­ci, napisz do nas na adres sekretariat@drogakupelnizycia.pl.

# 22: Czy ta Polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, może­my mody­fikować tę Poli­tykę pry­wat­noś­ci, w szczegól­noś­ci ze wzglę­du na zmi­any tech­no­log­iczne oraz zmi­any przepisów prawa. Jeżeli jesteś zare­je­strowanym użytkown­ikiem, o każdej zmi­an­ie Poli­ty­ki pry­wat­noś­ci otrzy­masz wiado­mość. Zmi­any Poli­ty­ki pry­wat­noś­ci zaczy­na­ją obow­iązy­wać najw­cześniej po 7 dni­ach. Wszys­tkie archi­walne wer­sje Poli­ty­ki pry­wat­noś­ci podlinkowane są poniżej.

Scroll to Top