O nas

Mis­ją orga­ni­za­cji D.O.M. Kul­tu­ry Chrześ­ci­jańskiej jest upowszech­ni­an­ie wartoś­ci
chrześ­ci­jańs­kich poprzez edukację i porad­nict­wo. Od 20 lat ist­nienia w naszej pra­cy uwzględ­ni­amy pełny rozwój człowieka, tak psy­chiczny, jak i duchowy — w nur­cie koś­cioła katolickiego.

Założy­ciela­mi D.O.M. Kul­tu­ry Chrześ­ci­jańskiej jest małżeńst­wo Hali­na Orłows­ka-Szpi­tal­ny i Krzysztof Szpi­tal­ny — dorad­cy chrześcijańscy.

W cza­sach obo­jęt­noś­ci na Pana Boga naszą mis­ją jest uwrażli­wiać oso­by, które prag­ną pełniej żyć — na miłość do samego siebie, do innych ludzi i do Pana Boga.

W ramach D.O.M. Kul­tu­ry Chrześ­ci­jańskiej dzi­ała ośrodek Akademii Roz­wo­ju Człowieka i porad­nia psy­cho­log­iczno-duchowa. Patronem naszej porad­ni jest św. Józef.

Stronę Akademii Roz­wo­ju Człowieka Mul­ti­me­dia współt­worzy:
Krąg Przy­jaciół św. Józe­fa przy Domu Kul­tu­ry Chrześ­ci­jańskiej.

Świę­ty Józef to jeden z najważniejszych świę­tych Koś­cioła, który ode­grał istot­ną rolę w dziele zbaw­ienia jako opiekun Jezusa i mąż świętej Bożej Rodzi­ciel­ki. Jest patronem mężczyzn, ojców, małżeństw, wychowaw­ców, dzieci, młodzieży, uchodźców, sierot, podróżu­ją­cych, bez­dom­nych, ludzi pra­cy, cieśli, sto­larzy, rzemieśl­ników, drwali, umier­a­ją­cych. Jest również patronem czys­tej miłoś­ci, dzieł chary­taty­wnych, dobrej śmier­ci, opiekunem rodzin i całego Koś­cioła. Orę­down­ikiem we wszys­t­kich naszych potrze­bach i sytu­ac­jach beznadziejnych.

Święty Józefie módl się za nami.

Nasi doradcy

zdjęcie nowe biznesowe Halina kwadrat 300x300

Halina Orłowska-Szpitalny

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, wykład­ow­ca, założy­ciel­ka Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Prowadzi pry­wat­ną porad­nię psy­cho­log­iczno-duchową w Gdyni. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa. Pon­ad­to kurs komu­nikacji I i II stop­nia. Autor­ka pub­likacji o roz­wo­ju oso­bistym człowieka. 

Anna Gołębiewska

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, ekspert, z zawodu nauczy­ciel, wykład­ow­ca Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa oraz Ter­apii Uza­leżnień – jest instruk­torem uza­leżnień. Spec­jal­izu­je się w trud­nych relac­jach rodz­ic – dziecko.

Zapisz się do newslettera
i pobierz darmowy e‑book “Wierz i żyj”. 

Zapisz się do naszego newslet­ter, abyś­cie mogli reg­u­larnie otrzymy­wać wartoś­ciowe treś­ci na tem­at roz­wo­ju oso­bis­tego w duchu chrześ­ci­jańskim oraz infor­ma­c­je o naszych nowych inicjatywach. 

Scroll to Top