O nas

Mis­ją DOM‑u Kul­tu­ry Chrześ­ci­jańskiej jest upowszech­ni­an­ie wartoś­ci nieprzemi­ja­ją­cych poprzez edukację i porad­nict­wo. Od 25 lat ist­nienia uwzględ­ni­amy w naszej pra­cy pełny rozwój człowieka, tak psy­chiczny, jak i duchowy.

W ramach naszej dzi­ałal­noś­ci funkcjonu­je Akademia Roz­wo­ju Człowieka i wydawnict­wo DROGA, które wyda­je książ­ki mówiące o pięknie i potrze­bie roz­wo­ju człowieka ku prawdzi­wej wol­noś­ci. Od lat wspier­a­ją one wiele osób psy­chicznie i duchowo na ich drodze życia. W naszych dzi­ała­ni­ach łączymy psy­chologię i teologię, przekazy­wane przys­tęp­nym językiem przez prak­tyków i dorad­ców w nur­cie Koś­cioła Katolickiego.

Serdecznie zaprasza­my do sko­rzys­ta­nia z naszych propozycji.

zdjęcie nowe biznesowe Halina kwadrat 300x300

Z wyraza­mi szacunku,

Hali­na Orłows­ka
dyrek­tor
tele­fon: 508 560 350
h.orlowska@olimp.edu.pl

Scroll to Top