List do Wydawnictw

D.O.M. Kul­tu­ry Chrześ­ci­jańskiej obchodzi Jubileusz 20 lat istnienia.

W ramach jego dzi­ałal­noś­ci funkcjonu­je wydawnict­wo DROGA, które wyda­je książ­ki mówiące o pięknie i potrze­bie roz­wo­ju człowieka ku prawdzi­wej wol­noś­ci. Od lat wspier­a­ją one wiele osób psy­chicznie i duchowo na ich drodze życia. W naszych pub­likac­jach łączymy psy­chologię i teologię, pisana przys­tęp­nym językiem przez prak­tyków i dorad­ców w nur­cie Koś­cioła Katolick­iego. Będziemy wdz­ięczni za
zain­tere­sowanie się nimi i rozpowszech­ni­an­iem ich poprzez Państ­wa kanały dystrybucji.

z wyraza­mi sza­cunku i bło­gosław­ieńst­wa Bożego,

Hali­na Orłows­ka — Szpi­tal­ny
Dyrek­tor
tele­fon: 508 560 350

Scroll to Top