Kursy online

Chcesz bez wychodzenia z domu nauczyć się prowadzić pełne i szczęśliwe życie?

Kursy online to isto­ta prak­ty­cznej wiedzy i umiejęt­noś­ci z pon­ad 25-ciu lat doświad­czenia w uwal­ni­a­n­iu w ludzi­ach pełnego potenc­jału. Ter­az, możesz ją wyko­rzys­tać nawet ze swo­jej kanapy!

Odkry­jesz mądrość płynącą z duchowoś­ci w nur­cie koś­cioła katolick­iego zebraną przez pokole­nia. Otrzy­masz metody do naty­ch­mi­as­towego zas­tosowa­nia w Two­jej konkret­nej sytu­acji. Ćwiczenia oparte na sprawd­zonych odkryci­ach psy­cho­log­icznych może wykon­ać każdy i wszędzie. Wystar­czy odrobi­na cza­su i zaangażowania.

Koniec czekania na szczęśliwe życie!

zrozumiec-siebie

Zrozumieć siebie

Każdy prob­lem w życiu ma rozwiązanie. Jed­nak cza­sa­mi potrzeb­ne są do tego potężne narzędzia. Tutaj zna­jdziesz ich więcej niż 35, oraz ćwiczenia do ich stosowa­nia po każdym rozdziale. Wszys­tkie pokażą Ci, jak wzmoc­nić zale­ty i usunąć wady z Two­jego charak­teru. Tak, żebyś stał się wystar­cza­ją­co sil­ny, aby wyjść z każdego życiowego kryzy­su zwycięsko. 

Co mówią nasi klienci?

Wzięłam udzi­ał w sem­i­nar­i­um z tros­ki o siebie — prag­nienia zrozu­mienia siebie i uporząd­kowa­nia swo­jego życia po tym, jak moje życie małżeńskie, rodzinne, oso­biste legło w gruzach. To był bło­gosław­iony czas w moim życiu.
Bar­bara
Dzięku­ję Bogu, że mogłem uczest­niczyć w takim sem­i­nar­i­um, które dało mi wiele odpowiedzi jak żyć i rozwi­jać siebie.
Adam

Zapisz się do newslettera
i pobierz darmowy e‑book “Wierz i żyj”. 

Zapisz się do naszego newslet­ter, abyś­cie mogli reg­u­larnie otrzymy­wać wartoś­ciowe treś­ci na tem­at roz­wo­ju oso­bis­tego w duchu chrześ­ci­jańskim oraz infor­ma­c­je o naszych nowych inicjatywach. 

Scroll to Top