Warsztaty

zaprasza na seminarium:

Droga ku pełni życia

seminarium psychologiczno-duchowe

Jeśli chcesz lep­iej poz­nać siebie i nabyć umiejęt­noś­ci w kierowa­niu oso­bistym roz­wo­jem w taki sposób, aby relac­ja do Boga, do samego siebie i sto­sun­ki z inny­mi nace­chowane były radoś­cią i poko­jem to ta propozy­c­ja jest dla Ciebie!

Seminarium obejmuje 12 sesji warsztatowych.

Tematyka zajęć:

  • Zrozu­mieć siebie. Jak kochać siebie zdrową miłoś­cią? (4 sesje)
  • Stres życia — jak okiełz­nać emoc­je? (4 sesje)
  • Aser­ty­wność w prak­tyce. W zgodzie ze sobą i z inny­mi. (4 sesje)

Termin rozpoczęcia seminarium:

19 mar­ca 2022 r. (2 sobo­ty w miesiącu)

Seminarium prowadzi:

zdjęcie nowe biznesowe Halina kwadrat 300x300

Halina Orłowska-Szpitalny

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, wykład­ow­ca, założy­ciel­ka Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Prowadzi pry­wat­ną porad­nię psy­cho­log­iczno-duchową w Gdyni. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa. Pon­ad­to kurs komu­nikacji I i II stop­nia. Autor­ka pub­likacji o roz­wo­ju oso­bistym człowieka. 

Zapisy:

sekretariat@drogakupelnizycia.pl
Tele­fon: 508 560 350

Co mówią nasi klienci?

Serdeczne podz­iękowa­nia za wspani­ałe nau­ki, dzię­ki którym jestem bardziej świadomym człowiekiem i pełniej żyję.
Radek
Sem­i­nar­i­um to była najws­panial­sza przy­go­da mojego życia! Dostałam szan­sę na drugie życie. Przed rozpoczę­ciem sem­i­nar­i­um czułam się pot­wornie skrzy­wd­zona i źle potrak­towana przez los. To dzię­ki sesjom indy­wid­u­al­nym dostałam szan­sę na drugie życie.
Kami­la
Scroll to Top