Być sobą

Jak osiągnąć siłę z poznania siebie?

Sesja warsztatowa on-line (małe grupy)

Blok I. Kim jestem, kim mogę być? (4 sesje)

Celem roz­wo­ju człowieka jest odnalezie­nie prawdzi­wego siebie. Pamięć o tym skąd jesteśmy, dokąd zmierza­my może nam dać siłę do prawdy o sobie i życie wartoś­ci­a­mi. „Urodzil­iśmy się ory­gi­nała­mi a umier­amy kserokopi­a­mi” (bł. Car­lo Akutis). Żeby tak nie było warto poz­nawać siebie — swo­je moc­ne strony i nauczyć się przezwyciężać słaboś­ci. Zacząć doce­ni­ać siebie, aby być sobą w relac­jach z inny­mi i Panem Bogiem. Pod­czas warsz­tatu poz­nasz narzędzia w kierowa­niu oso­bistym rozwojem. 

Blok II. Asertywność w praktyce (4 sesje)

Więk­szość kon­flik­tów między ludź­mi (w małżeńst­wie, w rodzinie, w pra­cy) wyni­ka z nieu­miejęt­noś­ci komu­nikowa­nia się. Jeżeli chcesz żyć w zgodzie ze sobą i swo­bod­nie komu­nikować się z inny­mi ludź­mi to ten warsz­tat jest dla Ciebie. 

Ter­min rozpoczęcia:

start po utworzeniu grupy uczestników

(sobota), godz. 10:00 — 14:00

Koszt: 180 zł (za 1 sesję)

Tematy i terminy sesji

Blok I. Kim jestem, kim mogę być? (soboty 10:00 — 14:00)

Ses­ja 1. Akcep­tac­ja siebie. O zdrowej miłoś­ci siebie
Ses­ja 2. Chrześ­ci­jańs­ka kon­cepc­ja roz­wo­ju człowieka
Ses­ja 3. Poz­naj swój tem­pera­ment
Ses­ja 4. Pro­ces rozu­mienia siebie — mas­ki. Wzmac­ni­aj moc­ne strony, pokonuj słabości 

Blok II. Asertywność z ludzką twarzą

Ses­ja 1. Aser­ty­wność w prak­tyce
Ses­ja 2. Jak uniknąć zwraca­nia ludziom uwa­gi i być sobą?
Ses­ja 3. Zasady i blokady dobrej komu­nikacji.
Ses­ja 4. Rozwiązuj kon­flik­ty w miłu­jącej walce! 

Pyta­nia i zapisy: 
tele­fon: 508 560 350
e‑mail: sekretariat@drogakupelnizycia.pl
Lub kliknij przy­cisk poniżej!

Jeżeli ktoś nie może uczest­niczyć w ses­jach on-line może sko­rzys­tać z gotowego kur­su: paki­et audio­book „Zrozu­mieć siebie” + książ­ka, dostęp­ny pod adresem: dkch.pl/zrozumiec-siebie-kurs-online

Warsztaty prowadzi

zdjęcie nowe biznesowe Halina kwadrat 300x300

Halina Orłowska-Szpitalny

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, wykład­ow­ca, założy­ciel­ka Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Prowadzi pry­wat­ną porad­nię psy­cho­log­iczno-duchową w Gdyni. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa. Pon­ad­to kurs komu­nikacji I i II stop­nia. Autor­ka pub­likacji o roz­wo­ju oso­bistym człowieka.

Opinie o Akademii

Bard­zo serdecznie pole­cam Akademię Roz­wo­ju Człowieka i ofer­tę Domu Kul­tu­ry Chrześ­ci­jańskiej prowad­zoną przez Panią Hali­na Orłowską-Szpi­tal­ny. Moż­na tu uzyskać bard­zo pro­fesjon­alne wspar­cie psy­cho­log­iczno-duchowe. Z włas­nego doświad­czenia wiem że zde­cy­dowanie jest to Akademia inna niż wszystkie!
Bea­ta
W Akademii otrzy­małam wiedzę, a przede wszys­tkim konkretne sposo­by jej wyko­rzys­ta­nia, przemieniłam siebie, swo­je patrze­nie na wiele rzeczy, swo­je relac­je – całe swo­je życie. Uwol­niłam swo­je uczu­cia i nauczyłam się radz­ić sobie z negatywnymi.
Ewa
Super pro­fesjon­al­na pomoc z uwzględ­nie­niem potrzeb danego człowieka. Pole­cam wszys­tkim zain­tere­sowanym oraz tym, którzy są jeszcze nie zde­cy­dowani na sko­rzys­tanie z bogatej w treś­ci i doświad­cze­nie ofer­ty Akademii Roz­wo­ju Człowieka, która może odpowiedzieć Wam na wiele nur­tu­ją­cych pytań. Sam korzys­tałem z pomo­cy i wspar­cia Pani Haliny Orłowskiej, więc wiem, co piszę i mówię.
Woj­ciech
Serdecznie pole­cam! Dzię­ki sesjom w Akademii Roz­wo­ju Człowieka zarówno ja, jak i moi blis­cy, zauważyli w tym cza­sie u mnie dużo pozy­ty­wnych zmi­an. Udało mi się zaak­cep­tować siebie i dzię­ki temu otworzyć się na innych, a, co za tym idzie, budować zdrowe relac­je. Otrzymy­wana tu wiedza psy­cho­log­iczno-duchowa oraz wspar­cie niesamow­itą wewnętrz­na siłę. To doświad­cze­nie sesji jest dla mnie „nowy­mi nar­o­dz­i­na­mi”. Jestem przeko­nana, że obec­ność w Akademii nie była przy­pad­kowa .Cieszę się, że to właśnie P. Hali­na towarzyszyła mi w mojej wędrów­ce w głąb siebie. Gorą­co pole­cam spotka­nia z nią osobom otwartym na rozwój osobisty.
Alic­ja
Scroll to Top