Nauczę Cię jak zbudować silne poczucie własnej wartości
i czuć się szczęśliwym

Szczęście to umiejętność. Można się go nauczyć.

Pro­ponu­ję 6 sesji warsz­ta­towych po 40 min­ut opar­tych na połącze­niu psy­chologii i duchowoś­ci w nur­cie naucza­nia Koś­cioła katolick­iego.

6 sesji warsz­ta­towych z dorad­cą z pon­ad 25-let­nim doświad­cze­niem na zawsze zmienią Twój sposób myśle­nia o sobie. Otrzy­masz gotowe narzędzia do odkry­wa­nia włas­nego tem­pera­men­tu i jego moc­nych oraz słabych stron. Po warsz­tat­ach będziesz potrafił przekuć swo­je słaboś­ci w siłę do życia w pełnej radoś­ci i wol­noś­ci.

Przestaniesz imitować innych ludzi, a zaczniesz się cieszyć zaletami swojego charakteru.

Już nigdy więcej kom­plek­sów i uległoś­ci wobec innych! Widzi­ałeś, jak inni czu­ją się swo­bod­nie w każdej sytu­acji, a ter­az, zobaczysz, jakie to proste, gdy masz moc­no zbu­dowane poczu­cie włas­nej wartoś­ci!

Chy­ba najważniejsze jest to, że pod­czas warsz­tatów uczest­ni­cy odkry­wa­ją głęb­szy sens życia i odbu­dowu­ją relację z żywym Bogiem. Nigdy więcej pustej egzys­tencji!  Po raz pier­wszy w życiu będziesz w stanie cieszyć się ze zdrowych relacji z samym sobą, z drugim człowiekiem i swoim Stwór­cą.

Czego dowiesz się na warsztatach?

Ramowy program kursu

1. Piękno autoafirmacji — o zdrowej miłości siebie

2. Miłość siebie — mój rozwój pomaga innym

3. Dlaczego akceptować siebie?

4. Doceniaj siebie

5. Autoafirmacja — zdrowa miłość do siebie

6. Oceń swoją autoafirmację

7. Nie pogardzaj sobą

8. Dlaczego odrzucam siebie?

9. Akceptacja siebie to zgoda na siebie samego

10. Kochaj siebie, ale nie ubóstwiaj

11. ĆWICZENIA

12.Podsumowanie warsztatów

Po zapisa­niu się otrzy­masz link do warsz­tatów ze szczegółowy­mi infor­ma­c­ja­mi.

Wykłady prowadz­imy w formie wideo, więc możesz je obe­jrzeć z wygod­nego fotela. Po każdej sesji otrzy­masz mate­ri­ały PDF, żeby zapamię­tać i odświeżyć kluc­zowe infor­ma­c­je.

Otrzy­masz także dar­mową kon­sul­tację indy­wid­u­al­ną z dorad­cą przez Skype’a (1 godz.). Inni pła­cili po 250 zł za sesję. Ty masz to gratis!

Możesz zami­ast kon­sul­tacji zadać mailowo pytanie lub wyraz­ić wąt­pli­woś­ci związane z sesją warsz­ta­tową.

Warsztaty prowadzi

halina

Halina Orłowska-Szpitalny

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, wykład­ow­ca, założy­ciel­ka Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Prowadzi pry­wat­ną porad­nię psy­cho­log­iczno-duchową w Gdyni. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa. Pon­ad­to kurs komu­nikacji I i II stop­nia. Autor­ka pub­likacji o roz­wo­ju oso­bistym człowieka.

Nie czekaj!

Zbuduj poczucie własnej wartości i bądź szczęśliwy.

Dołącz do grona zadowolonych klientów!

Kiedy zaczy­nałam Akademię Roz­wo­ju Człowieka byłam osobą wyco­faną, zakom­plek­sioną, zalęknioną, niekocha­jącą siebie. Codzi­en­ny stres związany z pracą, z domem, nierozwiązane sytu­acje kon­flik­towe, powodowały choro­by fizy­czne, depresję. Tu dowiedzi­ałam się i doświad­czyłam namacal­nie, że jestem córką Boga i Bóg chce dla mnie dobra. Nauczyłam się prze­baczać sobie, moim prześlad­ow­com i Bogu. Popraw­iły się przez to moje relac­je z inny­mi. Dzięku­ję za to, co otrzy­małam.
Ane­ta
“Przed kursem bard­zo małą wiedzę miałam o sobie samej. Byłam wyco­fana, miałam zaniżone poczu­cie wartoś­ci, lęk przed kry­tyką. Nie potrafiłam staw­iać granic, pozwalałam się wyko­rzysty­wać przez innych. W cza­sie kur­su uświadomiłam sobie, jak bard­zo moje zachowanie podob­ne jest do moich rodz­iców, których zachowanie nie zawsze mi się podobało i raniło mnie w dziecińst­wie.”
Jolan­ta
Sem­i­nar­i­um to była najws­panial­sza przy­go­da mojego życia! Dostałam szan­sę na drugie życie. Przed rozpoczę­ciem sem­i­nar­i­um czułam się pot­wornie skrzy­wd­zona i źle potrak­towana przez los. To dzię­ki sesjom indy­wid­u­al­nym dostałam szan­sę na drugie życie.
Kami­la

Ile chcesz za to zapłacić?

Cena za 1 sesję warsztatową to:

250 zł brutto

Cena za pakiet 6 sesji warsztatowych to:

1000 zł brutto

Oszczędzasz 250 zł!

Przewiń do góry