Blog

KIM JESTEM, KIM MOGĘ BYĆ?

Człowiek w poszuki­wa­niu sen­su swego ist­nienia Człowiek jest jedyną istotą w znanym nam kos­mosie, która poszuku­je sen­su swego ist­nienia. Potrze­ba sen­su to egzys­tenc­jal­na potrze­ba człowieka, gdyż nie znosi on życia bezcelowego. Człowiek posi­a­da instynkt życia, ale nie chce żyć za wszelką cenę. Prag­nie życia zaw­ier­a­jącego jak­iś sens. Człowiek napo­ty­ka w swym życiu wiele trud­noś­ci, nawet nieszczęść.

Czytaj dalej »

Duchowość menedżera i nie tylko…

Gdy ktoś chce zarządzać inny­mi, powinien nauczyć się władać sobą. Jeżeli zro­bisz to rzetel­nie naty­ch­mi­ast inni pójdą za Tobą. Rozwój oso­bisty szan­są dla menedżerów w cza­sie kryzy­su! Nasze trud­noś­ci, kryzysy, których doświad­cza­my w życiu mogą stać się dla nas szan­są, aby odkryć siebie na nowo. Odkryć siebie w sobie samym i nauczyć się panować nad sobą. Można

Czytaj dalej »

Dobre rady dla każdego

Kochaj siebie takim jakim jesteś. Jeśli się sobie nie podobasz – zmień się, aby być lep­szym człowiekiem. Zau­faj Bogu w każdym położe­niu. Najwięk­szy błąd to utra­ta nadziei. Poma­gaj bied­nym, chorym, starym i czyń to z radoś­cią. Nie zaz­drość, nie złość się, nie obrażaj się — to najbardziej szkodli­we emoc­je dla zdrowia. Nigdy nie rozmyślaj o

Czytaj dalej »

Nie lękaj się radości. Na tym świecie wszystko jest niebezpieczne.

Radość umac­nia ser­ca i poma­ga wytr­wać w dobru. Jest drogą do doskon­ałoś­ci – najkrót­szą i najpewniejszą. (…) Im więcej w nas radoś­ci, tym bliżej nam do świę­toś­ci. Humor jest rzeczą zbyt ważną, by go trak­tować niepoważnie. Ponure twarze nie pasu­ją do radoś­ci domu niebi­ańskiego. To nie moje słowa a najradośniejszego ze świę­tych Fil­i­pa Neri (pole­cam

Czytaj dalej »
Scroll to Top