Pokażemy Ci, jak komunikować się z ludźmi, żeby żyć z nimi w pokoju i w zgodzie z samym sobą.

Czy wiesz, jak mówić o swoich potrzebach bez poczucia winy i irytowania innych ludzi? 

Na pewno zdarzyło Ci się, że pod­czas roz­mowy ze zna­jomym, ojcem czy sze­fem nagle zobaczyłeś, że czer­wieni się ze złoś­ci. Nie powiedzi­ałeś nic, co mogło­by wzbudz­ić taką reakcję. A jed­nak. Ludzie to nie tylko intelekt, ale też emoc­je. Z byle powodu mogą stracić nad sobą kontrolę.

Pewnie doświad­czyłeś tego więcej niż jeden raz. Być może za każdym razem, gdy się odzy­wałeś, w odpowiedzi słysza­łeś tylko krzy­ki i oskarże­nia. Po jakimś cza­sie zacząłeś się bać, żeby cokol­wiek powiedzieć. Wszys­tko, byle­by uniknąć awantury…

Jed­nak to nie jest życie, do którego powołu­je Cię Bóg! Masz swo­ją god­ność i zasługu­jesz na to, żeby mówić to, co myślisz i czu­jesz. My pokaże­my, jak to robić, żeby blis­cy wes­zli z Tobą w twór­czy dia­log zami­ast w kłótnię.

Nauczymy Cię 5 praktycznych umiejętności 

1. Zdolność do wyrażania siebie bez względu na czyjąś aprobatę.

2. Zdolność, żeby powiedzieć „nie” na nierozsądne lub niewygodne żądania.

3. Zdolność do obrony tego, czego potrzebujesz i wyrażania tego, co cenisz. 

4. Zdolność rozwiązywania trudnych sytuacji i konfliktów w asertywny sposób.

5. Zdolność do tworzenia pozytywnych i uczciwych relacji w życiu zawodowym i prywatnym.

Jak wygląda kurs?

Kurs prowadz­imy w formie 3–4‑godzinnych sesji online. Po zapisa­niu się wysyłamy odnośnik na e‑mail z dostępem do kur­su. Wystar­czy lap­top lub kom­put­er z głośnika­mi i podłącze­nie do Internetu.

Ty siedzisz wygod­nie na swo­jej kanapie, a my uczymy Cię metod, które pomogły tysią­com ludzi odbu­dować relac­je z bliski­mi i odzyskać sza­cunek do samego siebie. Na każdym szkole­niu możesz na żywo zadawać pyta­nia eksper­towi, który je prowadzi.

Jeśli potrze­bu­jesz więk­szej dyskrecji, po sesji możesz zadać prowadzące­mu pytanie mailowo. Prowadzą­cy zapoz­na się z Two­ją wiado­moś­cią i udzieli Ci pry­wat­nej odpowiedzi.

Po kur­sie otrzy­masz mate­ri­ały z warsz­tatów, dzię­ki czemu zawsze będziesz mógł odświeżyć sobie najważniejsze informacje.

Co zawiera kurs?

0
MODUŁY TEORETYCZNE
0
MODUŁ Z ĆWICZENIAMI
0
LEKCJI
0
DZIENNIK ASERTYWNOŚCI

Moduł I

Poznaj siebie

Lekc­ja 1. Aser­ty­wność — postawa sza­cunku do siebie
Lekc­ja 2. Prak­ty­ka psy­chologii dobrej komu­nikacji
Lekc­ja 3. Udane relac­je duchową żywot­noś­cią
Lekc­ja 4. Co to znaczy kochać siebie?
Lekc­ja 5.  Sprawdź swo­ją aser­ty­wność?
Lekc­ja 6.  Być więcej sobą 
Lekc­ja 7.  Zaak­cep­tuj w sobie negaty­wne emoc­je
Lekc­ja 8. Zwróć uwagę na swo­je potrze­by
Lekc­ja 9. Poczu­cie winy 

Moduł II

Zasady psychologii komunikacji

Lekc­ja 1. Słuchaj uważnie, to się zawsze się opła­ca
Lekc­ja 2. Mowa ciała nie kłamie
Lekc­ja 3. Szanuj swo­ją odręb­ność i usta­laj granice
Lekc­ja 4. Wyrażaj pozy­ty­wne i negaty­wne uczu­cia
Lekc­ja 5. Mów o swoich potrze­bach
Lekc­ja 6. Chw­al innych, bo to tlen dla relacji
Lekc­ja 7. Kry­tykuj innych bez zwraca­nia im uwa­gi
Lekc­ja 8. Rozwiązuj kon­flik­ty w miłu­jącej walce
Lekc­ja 9. Blokady w komunikacji

Ćwiczenia

  • Dzi­en­nik asertywności
  • Umiejęt­ność wyraża­nia pochwał
  • Umiejęt­ność rozład­owa­nia gniewu
  • Umiejęt­ność uchronienia się przed agresją
  • Umiejęt­ność krytykowania
  • Czym jest krytyka?
  • Jak przyj­mować krytykę?
  • Jak uniknąć zwraca­nia uwa­gi ludziom?

 

Termin

Kurs rozpoczy­na się 29.09.2020. Zaję­cia odby­wa­ją się co sobotę, w godz. 10:00 do 14:00

Ostat­nie zaję­cia odbędą się 31.10.2020.

Cena

1 sesja

150 zł

Pakiet 6 sesji

900 zł  720 zł

Kurs prowadzi

fotomirus-pl-11

Halina Orłowska-Szpitalny

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, wykład­ow­ca, założy­ciel­ka Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Prowadzi pry­wat­ną porad­nię psy­cho­log­iczno-duchową w Gdyni. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa. Pon­ad­to kurs komu­nikacji I i II stop­nia. Autor­ka pub­likacji o roz­wo­ju oso­bistym człowieka.

Nie czekaj!

Dowiedz się jak mówić o swoich potrzebach
bez poczucia winy.

Dołącz do grona zadowolonych klientów!

Serdeczne podz­iękowa­nia za wspani­ałe nau­ki, dzię­ki którym jestem bardziej świadomym człowiekiem i pełniej żyję.
Radek
“Przed kursem bard­zo małą wiedzę miałam o sobie samej. Byłam wyco­fana, miałam zaniżone poczu­cie wartoś­ci, lęk przed kry­tyką. Nie potrafiłam staw­iać granic, pozwalałam się wyko­rzysty­wać przez innych. W cza­sie kur­su uświadomiłam sobie, jak bard­zo moje zachowanie podob­ne jest do moich rodz­iców, których zachowanie nie zawsze mi się podobało i raniło mnie w dzieciństwie.”
Jolan­ta
Dzięku­ję Bogu, że mogłem uczest­niczyć w takim sem­i­nar­i­um, które dało mi wiele odpowiedzi jak żyć i rozwi­jać siebie.
Adam

Copy­right © D.O.M. Kul­tu­ry Chrześ­ci­jańskiej. Wszys­tkie prawa zas­trzeżone.
Na stron­ie wyko­rzys­tano grafikę z Freepik.com

Scroll to Top