Akademia Rozwoju Człowieka

4 główne korzyści, jakie daje Ci Akademia Rozwoju Człowieka to:

1. Zdol­ność czer­pa­nia energii i pewnoś­ci siebie z tego, kim jesteś i kim możesz być.

2. Zdol­ność do zarządza­nia włas­ny­mi emoc­ja­mi w stre­su­ją­cych sytu­ac­jach (w prawdzi­wym życiu, a nie w teorii).

3. Zdol­ność przemieni­a­nia bolesnych wspom­nień w siłę do poradzenia sobie w każdej sytuacji.

4. Zdol­ność do komu­nikowa­nia ludziom, czego chcesz i na co nie możesz się zgodz­ić. Tak, żeby odmaw­iać bez wyrzutów sum­ienia i jed­nocześnie pozostać z ludź­mi w zgodzie.

Jak wyglądają zajęcia w Akademii?

Czeka­ją na Ciebie indy­wid­u­alne roz­mowy z dorad­cą psy­cho­log­iczno-duchowym z pon­ad 25-let­nim doświad­cze­niem —
2 razy w miesiącu po 2 godziny przez 12 miesię­cy.

Dlaczego taka forma?

Wbrew temu, co mówią niek­tórzy, trwała zmi­ana nie zachodzi z dnia na dzień. To pro­ces. Dzię­ki spotkan­iom co dwa tygod­nie wiemy, z czym rzeczy­wiś­cie masz prob­lem. Wszys­tkie ćwiczenia odnosimy bezpośred­nio do Twoich codzi­en­nych sytu­acji. Dzię­ki temu narzędzia, które dosta­jesz, od razu tes­tu­jesz w życiu, a nie tylko w gabinecie.

Otrzy­masz także zeszyt for­ma­cyjny, aby utr­walać sobie treś­ci z dziedziny psy­chologii i duchowości.

Będziemy wzmac­ni­ać zdrowe nawy­ki do momen­tu, aż sta­bilne i szczęśli­we życie stanie się dla Ciebie stanem naturalnym.

Tylko wtedy przemi­ana na lata zagoś­ci w Twoim życiu, a nie zniknie po opad­nię­ciu emocji, wyjś­ciu z gabi­ne­tu, czy po tym, jak leki przes­taną działać.

Na koniec Akademii otrzy­masz dyplom jej ukończenia.

Tematyka podejmowana podczas sesji indywidualnych w Akademii

Kim jestem, kim mogę być

Stres życia — jak okiełznać emocje

Uzdrowienie wspomnień

Asertywność w praktyce

Ile kosztują zajęcia w Akademii?

Akademia to kom­plek­sowy pro­gram roz­wo­ju oso­bis­tego, prowad­zony w formie 24 indy­wid­u­al­nych spotkań z dorad­cą na przestrzeni 12 miesię­cy.
Cena jed­nej sesji to 240 zł.

Zajęcia prowadzi

zdjęcie nowe biznesowe Halina kwadrat 300x300

Halina Orłowska-Szpitalny

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, wykład­ow­ca, założy­ciel­ka Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Prowadzi pry­wat­ną porad­nię psy­cho­log­iczno-duchową w Gdyni. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa. Pon­ad­to kurs komu­nikacji I i II stop­nia. Autor­ka pub­likacji o roz­wo­ju oso­bistym człowieka.

Opinie o Akademii

Bard­zo serdecznie pole­cam Akademię Roz­wo­ju Człowieka i ofer­tę Domu Kul­tu­ry Chrześ­ci­jańskiej prowad­zoną przez Panią Hali­na Orłowską-Szpi­tal­ny. Moż­na tu uzyskać bard­zo pro­fesjon­alne wspar­cie psy­cho­log­iczno-duchowe. Z włas­nego doświad­czenia wiem że zde­cy­dowanie jest to Akademia inna niż wszystkie!
Bea­ta
W Akademii otrzy­małam wiedzę, a przede wszys­tkim konkretne sposo­by jej wyko­rzys­ta­nia, przemieniłam siebie, swo­je patrze­nie na wiele rzeczy, swo­je relac­je – całe swo­je życie. Uwol­niłam swo­je uczu­cia i nauczyłam się radz­ić sobie z negatywnymi.
Ewa
Super pro­fesjon­al­na pomoc z uwzględ­nie­niem potrzeb danego człowieka. Pole­cam wszys­tkim zain­tere­sowanym oraz tym, którzy są jeszcze nie zde­cy­dowani na sko­rzys­tanie z bogatej w treś­ci i doświad­cze­nie ofer­ty Akademii Roz­wo­ju Człowieka, która może odpowiedzieć Wam na wiele nur­tu­ją­cych pytań. Sam korzys­tałem z pomo­cy i wspar­cia Pani Haliny Orłowskiej, więc wiem, co piszę i mówię.
Woj­ciech
Serdecznie pole­cam! Dzię­ki sesjom w Akademii Roz­wo­ju Człowieka zarówno ja, jak i moi blis­cy, zauważyli w tym cza­sie u mnie dużo pozy­ty­wnych zmi­an. Udało mi się zaak­cep­tować siebie i dzię­ki temu otworzyć się na innych, a, co za tym idzie, budować zdrowe relac­je. Otrzymy­wana tu wiedza psy­cho­log­iczno-duchowa oraz wspar­cie niesamow­itą wewnętrz­na siłę. To doświad­cze­nie sesji jest dla mnie „nowy­mi nar­o­dz­i­na­mi”. Jestem przeko­nana, że obec­ność w Akademii nie była przy­pad­kowa .Cieszę się, że to właśnie P. Hali­na towarzyszyła mi w mojej wędrów­ce w głąb siebie. Gorą­co pole­cam spotka­nia z nią osobom otwartym na rozwój osobisty.
Alic­ja

Zapisz się do newslettera
i pobierz darmowy e‑book “Wierz i żyj”. 

Zapisz się do naszego newslet­ter, abyś­cie mogli reg­u­larnie otrzymy­wać wartoś­ciowe treś­ci na tem­at roz­wo­ju oso­bis­tego w duchu chrześ­ci­jańskim oraz infor­ma­c­je o naszych nowych inicjatywach. 

Scroll to Top