Poradnictwo i rozwój osobisty w duchu chrześcijańskim

Chcesz być szczęśli­wym człowiekiem, który bez wzglę­du na trud­noś­ci wokół radzi sobie w każdej sytu­acji?

Dzię­ki połącze­niu psy­chologii z głęboką teologią chrześ­ci­jańską w nur­cie katolickim pomoże­my Ci:
czuć się dobrze z samym sobą, zbu­dować zdrowe relac­je z ludź­mi, które przetr­wa­ją lata oraz znowu usłyszeć głos Boga w Twoim życiu.

To Ty wybierasz, jak to zro­bimy.

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?

(Mt 16, 26)
Business teamwork standing hands together.

Poradnictwo psychologiczno-duchowe

Spotka­nia indy­wid­u­alne, kon­sul­tac­je mogą być wspar­ciem dla Twoich trud­noś­ci oso­bistych, małżeńs­kich, rodzin­nych, zawodowych. Może­my razem znaleźć korzeń prob­le­mu, który zabiera Ci siłę do życia codzi­en­nego.

Kursy online

Próbowałeś zmusić się do zmi­any i nic z tego nie wyszło? Nauczymy Cię, jak w prak­tyce odblokować wewnętrzny zator, żeby zmi­ana zaszła bez wyniszcza­jącej presji. Poz­nasz narzędzia, które przez 25 lat naszej pra­cy pomogły pon­ad 9 000 osób wyjść z życiowych trud­noś­ci.

kursy online
ksiazki

Książki

Masz cza­sem wraże­nie, że Two­je życie przy­pom­i­na jazdę samo­cho­dem z zaciąg­nię­tym hamul­cem ręcznym? Niby posuwasz się do przo­du, ale czu­jesz, że sil­nik dłu­go nie wytrzy­ma. Wybierz książkę, która pasu­je do Two­jej sytu­acji. Książ­ki napisane są przez prak­ty­ka, przys­tęp­nym językiem.
fotomirus-pl-11

Halina Orłowska-Szpitalny

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, wykład­ow­ca, założy­ciel­ka Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Prowadzi pry­wat­ną porad­nię psy­cho­log­iczno-duchową w Gdyni. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa. Pon­ad­to kurs komu­nikacji I i II stop­nia. Autor­ka pub­likacji o roz­wo­ju oso­bistym człowieka.

Anna Gołębiewska

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, ekspert, z zawodu nauczy­ciel, wykład­ow­ca Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa oraz Ter­apii Uza­leżnień – jest instruk­torem uza­leżnień. Spec­jal­izu­je się w trud­nych relac­jach rodz­ic – dziecko.

Zapisz się do newslettera
i pobierz darmowy e‑book “Wierz i żyj”.

Zapisz się do naszego newslet­ter, abyś­cie mogli reg­u­larnie otrzymy­wać wartoś­ciowe treś­ci na tem­at roz­wo­ju oso­bis­tego w duchu chrześ­ci­jańskim oraz infor­ma­c­je o naszych nowych inic­jatywach. 

Przewiń do góry