Poradnictwo i rozwój osobisty

Łączymy duchowość z psychologią

Oglądaj nas na kanale Akademii

Podkasty o rozwoju i sensie życia

Komentarz do Ewangelii

Nowości

kurs z psychologii komunikacji

Jak mówić o swoich potrzebach i je zaspokajać?

Jak aktywnie słuchać?

Każdy wiek wymaga luzu. Odzyskaj siły duchowe na każdy dzień.

To książka o tym, jak nie celebrować młodości i naśladować luz Francuzek. Jak żyć radością życia w każdym wieku. Piękno tak jak wiek wymaga luzu — odnowy wewnętrznej.

Znajdziesz w niej 20 zasad: Jak odzyskać siły duchowe na każdy dzień?

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?

(Mt 16, 26) 
Business teamwork standing hands together.

Poradnictwo psychologiczno-duchowe

Spotka­nia indy­wid­u­alne, kon­sul­tac­je mogą być wspar­ciem dla Twoich trud­noś­ci oso­bistych, małżeńs­kich, rodzin­nych, zawodowych. Może­my razem znaleźć korzeń prob­le­mu, który zabiera Ci siłę do życia codziennego. 

Kursy online

Poz­nasz narzędzia, które przez 25 lat naszej pra­cy pomogły pon­ad
9 000 osób wyjść z życiowych trudności.

kursy online
ksiazki

Książki

Wybierz książkę, która pasu­je do Two­jej sytu­acji życiowej. Książ­ki napisane są przez prak­ty­ka, przys­tęp­nym językiem.

zdjęcie nowe biznesowe Halina kwadrat 300x300

Halina Orłowska-Szpitalny

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, wykład­ow­ca, założy­ciel­ka Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Prowadzi pry­wat­ną porad­nię psy­cho­log­iczno-duchową w Gdyni. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa. Pon­ad­to kurs komu­nikacji I i II stop­nia. Autor­ka pub­likacji o roz­wo­ju oso­bistym człowieka. 

Anna Gołębiewska

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, ekspert, z zawodu nauczy­ciel, wykład­ow­ca Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa oraz Ter­apii Uza­leżnień – jest instruk­torem uza­leżnień. Spec­jal­izu­je się w trud­nych relac­jach rodz­ic – dziecko.

Scroll to Top